Miltä uusi eduskunta näyttää eläinten oikeuksien näkökulmasta? 

Mitä eduskuntavaaleissa voittaneet puolueet linjaavat eläinpolitiikasta? Analysoimme sitä, mitä voimme päätellä puolueiden ja ehdokkaiden aikeista eläinpoliittisen puoluekyselyn ja Ylen sekä eläinpoliittisen vaalikoneen vastausten perusteella. 

Animalian eduskuntavaalitavoitteita olivat muun muassa turkistarhauksen kielto, suunnitelma eläinkokeiden lopettamiseksi, eläinten lajityypillisen käyttäytymisen parempi mahdollistaminen, kasvatettavien kalojen hyvinvoinnin parantaminen sekä maataloustukien ohjaaminen kasviproteiinien tuotantoon eläintuotannon ylläpitämisen sijaan. 

Lopuksi arvioimme, miten näiden tavoitteiden toteutumisen voi ennustaa onnistuvan seuraavan hallituskauden aikana. 

Kolmen isoimman puolueen eduskuntavaaliohjelmat eläinten näkökulmasta 

Suurimmiksi puolueiksi eduskuntavaaleissa 2023 valittiin kokoomus (48 edustajaa), perussuomalaiset (46 edustajaa) ja SDP (43 edustajaa). Eläinten oikeuksiin tai Animalian tavoitteisiin liittyviä teemoja ei mainita lainkaan kokoomuksen vaaliohjelmassa – tai tarkemmin ottaen ohjelma ei mainitse eläimiä ollenkaan. Perussuomalaisilla ei ollut erillistä eduskuntavaaliohjelmaa. Se, että eläimiä ei edes mainita puolueohjelmassa, kertoo eläinasioiden arvostuksen puutteesta. 

SDP:n vaaliohjelmassa mainitaan, että eläinten hyvinvointilakia kehitetään tulevalla vaalikaudella. Ohjelmassa todetaan, että eläinten hyvinvointi ja eettinen kohtelu on turvattava lainsäädännöllä. Vaaliohjelma asettaa tavoitteeksi turkistarhauksen lopettamisen. SDP:n ohjelman mukaan kasvisruokailun osuutta on lisättävä ja kasvipohjaista ruuantuotantoa on edistettävä.  

Mitä puoluekysely kertoo isojen puolueiden kannoista? 

Animalia toteutti 5.12.2022–9.1.2023 eläinpoliittisen puoluekyselyn, johon vastasivat myös nyt vaaleissa suurimmiksi puolueiksi valitut puolueet. Tässä arvioidaan kyselyn tuloksia isompien puolueiden näkökulmasta. 

Turkistarhauskieltoa vastustaa perussuomalaiset. He vastustavat myös sitä, että kasvipohjaisen ruoan tuotantoa tulisi tukea enemmän kuin eläinperäisen ruoan tuotantoa ja että Suomen tulisi laatia toimenpideohjelma eläinperäisen ruoan kulutuksen vähentämiselle. Perussuomalaiset oli kyselyssä eri mieltä myös siitä, että broilerien jalostus aiheuttaa eläimille kärsimystä ja siihen tulisi puuttua ja että Suomen on laadittava toimintasuunnitelma eläinkokeiden lopettamiseksi.    

Turkistarhauskiellosta kokoomus on osittain eri mieltä, mutta kasvipohjaisen ruoantuotannon tukeminen saa heiltä kannatusta. He ovat myös osittain yhtä mieltä siitä, että broilerien jalostukseen tulisi puuttua. Ilahduttavasti sekä kokoomus että SDP vastasivat olevansa täysin samaa mieltä siitä, että ilmasto- ja eläinoikeuskysymyksiä tulee painottaa seuraavalla hallituskaudella. Vain perussuomalaiset olivat eri mieltä.  

Samanmielisyyttä kyselyssä löytyi sille, että eläinten lajityypillisen käyttäytymisen mahdollisuuksia tulisi lisätä ja verkko- ja ritiläpohjilla kasvattaminen tulisi kieltää. Tästä SDP oli täysin samaa mieltä, kokoomus ja perussuomalaiset osittain samaa mieltä. Niin ikään kasvatettavien kalojen hyvinvoinnin parantaminen ja kalojen hiilidioksiditainnutuksen kieltäminen sai kannatusta kaikilta isoilta puolueilta.  

Suurin osa kansanedustajista kannattaa turkistarhauskieltoa

Ehdokkaiden suhtautumisesta turkistarhaukseen kysyttiin eri vaalikoneissa. Animalia teki yhteenvedon Ylen vaalikoneesta sekä Animalian ja SEY Suomen eläinsuojelun Eläinpoliittisesta vaalikoneesta.  

Ylen vaalikoneeseen vastanneista kansanedustajista 110 kannatti turkistarhauksen kieltämistä. Turkistarhauksen sallimisen myös tulevaisuudessa kannatti 90 kansanedustajaa. Eduskunnan suurimman puolueen kokoomuksen kansanedustajista 26 eli yli puolet 48 edustajasta ilmoitti Ylen vaalikoneessa, että he eivät hyväksy turkistarhauksen sallimista tulevaisuudessa.  

Kansanedustajista turkistarhauskiellon puolella ovat Ylen vaalikoneen perusteella 26 kokoomuslaista (48:sta), 14 perussuomalaista (46:sta), 36 demaria (43:sta), 4 keskustalaista (23:sta), 13 vihreää edustajaa (koko eduskuntaryhmä), 11 vasemmistoliittolaista (koko eduskuntaryhmä) ja 5 RKP:läistä (9:stä) ja 1 kristillisdemokraatti (5:stä).   

Vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n kansanedustajista yksikään ei ollut täysin samaa mieltä siitä, että turkistarhaus pitäisi sallia.  

Vaalikonevastaukset kertovat arvostuksista  

Valituista kansanedustajista 40 vastasi eläinpoliittiseen vaalikoneeseen. Väittämistä eniten yhtämielistä kannatusta saivat väitteet “Eläinkokeettomien tutkimusmenetelmien kehitystyön rahoitusta tulee lisätä merkittävästi” ja “Eläinsuojeluvalvonnan resursseja tulee lisätä siten, että kaikki sekä epäilyyn että otantaan perustuvat tarkastukset pystytään suorittamaan ja viranomaisten parityöskentely on mahdollista”. 

Eniten epävarmuutta eli en osaa sanoa -vastauksia kyselyssä aiheuttivat väitteet “Luonnonvaraisten eläinten hyvinvoinnin tarkastelemiseksi ja kehittämiseksi tulee perustaa vastaava neuvottelukunta kuin muiden suurten eläinryhmien kohdalla on jo perustettu”, “Nopeakasvuisten broilerihybridien kasvatus tulee kieltää” sekä “Jos kustannusvaikutukset ja eläinten oikeudet ovat päätöksenteossa ristiriidassa keskenään, asetan eläinoikeusnäkökulman talouskysymysten edelle”. Kahden ensimmäisen väitteen kohdalla epävarmuutta lisännee se, että aiheet ovat edustajille uusia, tuntemattomia. Viimeisin väite taas on tulkittavissa eri tavoin, ja ehdokkaan voi olla vaikea vaalikonetta täyttäessään tulkita mitä eläinten oikeuksien edistäminen tarkoittaa tai millä tavoin eläinoikeuksien edistäminen on ristiriidassa talouskysymysten kanssa. 

Eläinpoliittiseen vaalikoneeseen vastasi valituista kansanedustajista eniten vihreiden, vasemmistoliiton ja perussuomalaisten ehdokkaita. SDP:n valituista kansanedustajista vastasi 6, kokoomuksen 5 ja kristillisdemokraateilta vain yksi.  

Valituista kansanedustajista yhtään keskustan tai RKP:n listoilla ollutta ei vastannut eläinpoliittiseen vaalikoneeseen. 

Ovatko puolueiden näkemykset linjassa Animalian tavoitteiden kanssa? 

Suurimmalla osalla puolueista ei ole linjattuna ohjelmatasolla useimpia eläinaiheita. Puolueiden näkemyksiä eri eläinaiheisiin pitää selvittää puolueiden ohjelmista, eläinpoliittisten puoluekyselyiden ja eläinpoliittisen vaalikoneen sekä teetettyjen mielipidemittausten avulla.  

Arvioimme Animalian eduskuntavaalitavoitteet suhteessa eri lähteistä koottuihin tietoihin. Koonnissa painotetaan etenkin kolmen isoimman puolueen kantoja eduskuntavaalituloksen takia. 

1. Turkistarhaus on kiellettävä. Jos kieltoa ei saada aikaan, turkisasetuksella tulee säätää merkittäviä parannuksia eläinten oloihin. 

Tavoitetta tukevat puolueina ohjelmatasolla vasemmistoliitto, vihreät ja SDP.  

Kolmesta suuresta puolueesta siis SDP kannattaa, kokoomus on osittain eri mieltä ja perussuomalaiset vastustavat turkistarhauskieltoa. 

  2. Suomen on laadittava toimintasuunnitelma eläinkokeiden lopettamiseksi. Suunnitelman tulee sisältää konkreettiset askeleet ja aikataulu. 

  Tavoitetta tukevat puolueina vasemmistoliitto ja vihreät. Vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelmassa mainitaan eläinkokeista luopuminen. Molemmat puolueet ovat ilmoittaneet tuoreimmassa Animalian puoluekyselyssä kannattavansa tavoitetta.  

  Kolmesta suuresta puolueesta kokoomus ja SDP ovat osittain samaa mieltä. Perussuomalaiset ovat vastanneet olevansa eri mieltä, mutta kuitenkin niin, että “Eläinkokeettomien tutkimusmenetelmien selvittämistä on kuitenkin syytä tukea.” 

  3. Kaikille tuotantoeläimille tulee tarjota lisää tilaa. Eläinten kasvattaminen verkko- ja ritiläpohjilla tulee kieltää poikkeuksetta. Eläinten lajityypillisen käyttäytymisen mahdollisuuksia, kuten ulkoilua, tulee lisätä. 

  Kolmesta suuresta puolueesta kokoomus ja perussuomalaiset ovat osittain samaa mieltä, SDP täysin samaa mieltä. 

  4. Kasvatettavien kalojen hyvinvointia on parannettava. Kalojen hiilidioksiditainnutus on kiellettävä ja kalojen kasvatustiheyttä on rajoitettava. 

  Kolmesta suuresta puolueesta kokoomus ja SPD ovat osittain samaa mieltä, perussuomalaiset täysin samaa mieltä.   

  Kaikki puolueet ovat myös sitä jokseenkin samaa mieltä siitä, että kalojen hyvinvoinnista tulisi säätää EU:n tasolla.        

  5. Maataloustukia tulee suunnata kasviproteiinien tuotantoon eläintuotannon ylläpitämisen sijaan. Kasviperäisen ruuan kulutusta tulee lisätä nostamalla eläinperäisten tuotteiden hintaa suhteessa kasviperäisiin. 

  Eläinpoliittisissa puoluekyselyissä on kysytty eri vaaleissa hiukan eri muodoissa kasvisruoan tukemisesta ja kasvisruoan kulutuksesta. Niiden perusteella kokoomus on osittain samaa mieltä, perussuomalaiset täysin eri mieltä. Sama vastaustrendi on nähtävissä eläinpoliittiseen vaalikoneeseen vastanneiden vastauksista.  

  Kolmesta suuresta puolueesta ainoastaan SDP:n ohjelmaa voi arvioida eläinten kannalta. SDP:n ohjelmassa todetaan, että ruuan kulutusta tulisi ohjata kasvispainotteisempaan suuntaan esimerkiksi tukipolitiikan, julkisten hankintojen ja tiedon lisäämisen kautta.   

  6. Eläinasiavaltuutetun virka on kirjattava lakiin. 

  Eläinpoliittisessa puoluekyselyssä kolmesta suuresta puolueesta osittain samaa mieltä oli SDP. Osittain eri mieltä olivat kokoomus ja perussuomalaiset.   

  Asiasta kysyttiin toisin sanoin myös edellisissä eduskuntavaaleissa puoluekyselyssä. Tuolloin vuonna 2019 vastanneista (pdf) isoista puolueista täysin samaa mieltä oli SDP ja osittain samaa mieltä perussuomalaiset. Ainoana täysin eri mieltä oli kokoomus.  

  Nyt näyttäisi siltä, että kokoomuksen kanta on kääntynyt hiukan enemmän eläinasiavaltuutetun kannalle ja perussuomalaisten kanta muuttunut positiivisemmasta suhtautumisesta negatiivisempaan. 

  Tämän analyysin perusteella näyttää siltä, että turkistarhauskiellon eteneminen on mahdollista, joskaan ei helppoa. Joitakin parannuksia tuotantoeläinten oloihin voi olla mahdollista saada läpi. Riippumatta hallituspohjasta, eläinten oikeuksien edistäminen tullee olemaan tällä kaudella erittäin haasteellista.  

  Edellisen hallituksen arvioinnin hallitusohjelman perusteella voit lukea tästä

  Kuva: Andrew Skowron

  Tiina Ollila
  kampanjavastaava

  Ajankohtaista Animaliasta