Millainen hallitus oli eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta? 

Marinin hallituksen hallitusohjelmaan oli kirjattu useita eläinten hyvinvointiin liittyviä tavoitteita. Miten hallitus suoriutui näiden toteuttamisesta? 

Pääministeri Sanna Marinin hallitus nimitettiin 10.12.2019. Pääministeri Marinin hallitus otti ohjelmakseen pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelman ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta”. 

Hallitusohjelman ”Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi” -luvun viimeinen tavoite numero yhdeksän kuului: Parannetaan eläinten hyvinvointia.  

Hallituksen toimintasuunnitelma puolestaan seuraa hallitusohjelman toteutusta. Suunnitelmaan valittiin noin 200 toimenpidettä, joilla hallitusohjelman tavoitteita edistettiin. Eläinten hyvinvointiin liittyvät keinot eivät olleet suoraan mukana toimintasuunnitelmassa. 

Miten hallitusohjelman toteuttaminen eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta sitten sujui? Keinoista moni koski selvittämistä ja kehittämistä, joiden onnistumisen mittaaminen voi olla vaikeaa. Positiivista oli, että hallitusohjelmaan oli kirjattu eläinten hyvinvointiin liittyviä tavoitteita toisin kuin esimerkiksi Sipilän hallitusohjelmaan.  

Tavoitteen Parannetaan eläinten hyvinvointia alla lueteltiin 12 kohtaa. Niistä kuuden voi arvioida olevan tavoitteita, joilla olisi onnistuessaan suora vaikutus eläinten hyvinvointiin. Loput keinot vaikuttaisivat onnistuessaan pidemmällä aikavälillä epäsuoremmin joidenkin eläinlajien hyvinvoinnin parantamiseen. Seuraavassa käydään läpi jokainen keino ja arviointi sen toteutumisesta. Jutun lopussa on terveiset seuraavan hallitusohjelman neuvottelijoille. 

Hallitusohjelman onnistuminen eläinten kannalta 

Keino 

Viime vaalikaudella eduskunnan käsittelyssä ollutta esitystä laiksi eläinten hyvinvoinnista täydennetään siten, että lain perusteluissa tunnistetaan eläimen itseisarvo ja mahdollistetaan eläinten lajityypillinen käyttäytyminen. 

Toteutuiko? 

Osittain. Lakiuudistus vietiin loppuun asti kauden viime metreillä maaliskuussa 2023. Lain perusteluissa mainitaan eläimen itseisarvo, mutta laki ei mahdollista monienkaan eläinten lajityypillistä käyttäytymistä (esimerkiksi turkistarhojen eläimet; häkkikanat; naudat, jotka eivät pääse laiduntamaan; siat). 

Keino 

Asetetaan asiantuntijatyöryhmä selvittämään, miten voidaan tukea sika-alan tavoitetta porsitushäkeistä luopumiseksi. Uusien parsinavetoiden rakentamisesta luovutaan. 

Toteutuiko? 

Kyllä. Työryhmän tehtävänä oli selvittää hallitusohjelman mukaisesti, miten voidaan tukea sika-alan tavoitetta porsitushäkeistä luopumiseksi. Työryhmän määräaika oli 11.2.–31.5.2020. Asiantuntijaryhmä asetettiin selvittämään asiaa, mutta silti vanhoja porsitushäkkejä saa uuden lain mukaan käyttää ja jopa korjata.  

Uusien parsinavetoiden rakentamisesta luovutaan, eli tämä toteutui. Täytyy kuitenkin huomioida, että tavoite oli mukana jo koko uudistusprosessin ajan: Vuonna 2013 maa- ja metsätalousministeriön apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen kertoo lain työryhmän esittävän todennäköisesti parsinavetoiden kieltoa. 

Keino 

Maatalouden kannattavuutta tarkastelevan työn yhteydessä selvitetään mahdollisuudet vahvistaa siirtymää insentiiveillä. 

Toteutuiko? 

On epäselvää, mitä keinolla tarkoitetaan nimenomaan eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta ja millaisia toimenpiteitä hallituskauden aikana on tehty. 

Keino 

Selvitetään mahdollisuudet luopua porsaiden kastraatiosta ja taataan riittävä kivunlievitys kivuliaissa toimenpiteissä. 

Toteutuiko? 

Kyllä. Selvitys kirurgisesta kastraatiosta luopumisen vaihtoehdoista julkaistiin 3.2.2022 ja kirurginen kastraatio ja kivunlievitys kivuliaisiin toimenpiteisiin saatiin mukaan lakiin. Porsaiden kirurginen kastraatio kielletään 12 vuoden siirtymäajalla. Heti lain tullessa voimaan aletaan porsaiden kastraation yhteydessä velvoittaa tulehduskipulääkitystä ja vuodesta 2027 alkaen lisäksi paikallispuudutusta. Vuodesta 2035 alkaen porsaiden kirurginen kastraatio on sallittu vain anestesiassa eläinlääkärin suorittamana ja vain eläimen hyvinvoinnin kannalta perustellusta syystä. 

Keino 

Kehitetään tukijärjestelmää eläinten hyvinvointia parantaviin investointeihin, jotka menevät lain vaatimuksia pidemmälle tai toteuttavat lain määräykset ennen säädettyä siirtymäaikaa. 

Toteutuiko?   

Ei. Sopii myös muistaa, että hallitus jakoi tukia turkistarhoille koronapandemian aikana yli 33 miljoonalla eurolla, josta suurin osa, 32 miljoonaa, kohdistui suoraan turkistarhauksen tukemiseen.   

Keino 

Kestävien tuotantotapojen edistämiseksi ja antibioottien liikakäytön vähentämiseksi selvitetään esimerkiksi eläinperäisten tuotteiden osalta antibioottiveron käyttöönottoa. 

Toteutuiko?   

Ei. 

Keino 

Edistetään eläinten hyvinvoinnin kriteeristöä Pohjoismaiden ja EU:n normeissa ja lainsäädännössä. 

Toteutuiko?   

Epäselvä keino ja toteutuminen. 

Keino 

Kehitetään eläinkaupan sääntelyä erityisesti verkossa tapahtuvan eläinkaupan osalta sekä huolehditaan koirien ja kissojen tunnistusmerkinnöistä ja rekisteristä. 

Toteutuiko?   

Osittain. Koirien ja kissojen pentutehtailuun ja kauppaan puututaan kieltämällä alle puolivuotiaiden pentujen tuonti Suomeen, jos tarkoituksena on myydä ne eteenpäin neljän kuukauden kuluessa tuonnista. Lisäksi koirien ja kissojen myynti-ilmoittelun sisällölle säädetään vähimmäisvaatimukset. Kissojen tunnistusmerkinnät ja rekisteri jäivät toteutumatta, mutta rekisterin ulottaminen kissoihin kuitenkin luvattiin toteutettavaksi muutaman vuoden päästä.  

Keino 

Eläinlääkäreille säädetään ilmoitusvelvollisuus perinnöllisten vikojen johdosta lemmikeille tehdyistä toimenpiteistä. 

Toteutuiko?   

Kyllä. 

Keino 

Eläinkokeita korvaavien menetelmien käyttöönoton rahoitusta lisätään. 

Toteutuiko? 

Ei riittävästi. Eläinkokeettomien tutkimusmenetelmien rahoitusta tulee lisätä pysyvästi. Tällä hetkellä maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa eläinkokeettomien tutkimusmenetelmien validointia ja koordinointia 300 000 eurolla vuodessa, mutta rahoitusta uhataan vähentää jo lähivuosina. Summa on tällaisenaankin riittämätön ja vain murto-osa eläinkoetutkimuksiin suunnatuista varoista. 

Keino 

Eläinten hyvinvointiin liittyvän lainsäädännön valvontaa parannetaan ja teurastamoiden videovalvontaa tehostetaan. 

Toteutuiko? 

Ei mainittavasti. Eläinlakia muutettiin viime hetkillä myös eläinsuojelutarkastusten osalta heikompaan suuntaan. Kotirauhan piiriin tehtävä eläinsuojeluvalvonta on jatkossa mahdollista vain tapauksissa, joissa maksimirangaistus on vankeutta. Kotirauhan piiriä ei saa rikkoa enää tilanteissa, joissa on kysymys ainoastaan sakolla rangaistavista teoista tai laiminlyönneistä. Lain muutos jättää tarkastusten ulkopuolelle suuren osan eläinsuojelurikkomuksia. Muutos on selkeä heikennys vanhaan lakiin.   

Teurastamossa valvontaviranomainen voi eläinten hyvinvointisäädösten noudattamisen valvonnassa käyttää apuna tallentavaa kameravalvontaa. Jää vielä epäselväksi, kuinka paljon videovalvontaa tullaan käyttämään. 

Keino 

Perustetaan eläinsuojeluasiamiehen virka Seinäjoelle. 

Toteutuiko? 

Kyllä, mutta vain määräaikaisena. Virasta tulisi säätää laissa, kuten esimerkiksi lapsiasiavaltuutetusta säädetään. Eläinasiavaltuutettu-termi kuvaisi paremmin viranhaltijan toimenkuvaa laajasti kaikkien eläinten suojeluun, hyvinvointiin ja oikeuksiin perehtyvänä ammattilaisena.   

Animalian terveiset seuraavaan hallitusohjelmaan 

1. Turkistarhaus on kiellettävä. 

2. Maataloustukia tulee suunnata kasviproteiinien tuotantoon eläintuotannon ylläpitämisen sijaan. Kasviperäisen ruuan kulutusta tulee lisätä nostamalla eläinperäisten tuotteiden hintaa suhteessa kasviperäisiin. 

3. Laki eläinten hyvinvoinnista on avattava uudelleen. Siirtymäaikoja on lyhennettävä: sikojen tiineytyshäkkien kielto sekä kastraatiokielto on toteutettava lyhyemmillä siirtymäajoilla. Vanhoille parsinavetoille ja porsitushäkeille on asetettava määräaika. 

4. Eläinasiavaltuutetun virka on kirjattava lakiin. Eläinasiavaltuutetulle on taattava riittävät toimintaresurssit. 

Tiina Ollila
kampanjavastaava

Ajankohtaista Animaliasta