Animalia ry:n verkkopalveluiden tietosuojaseloste

Tukijoidemme luottamus on meille tärkeää. Suhtaudumme henkilötietojen käsittelyyn vakavasti. Olemme sitoutuneet käsittelemään tietojasi huolellisesti ja pitämään ne turvassa.

Animalialle kertyy henkilötietoja lahjoitustapahtumien, Lahja eläimille -kaupan, verkkokaupan ja verkkosivujen lomakkeiden kautta. Tarvitsemme tietoja lahjoitustesi ja ostostesi käsittelyyn näiden verkkopalvelujen kautta, mutta myös tukesi vaikutuksista ja työmme tuloksista kertomiseen.

Tämä on Animalia ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.5.2018. Viimeisin muutos 13.6.2022.

Rekisterin nimi

Animalia ry:n asiakas- ja kampanjarekisteri 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Animalia ry (jäljempänä myös ”Yhdistys”)
Y-tunnus: 0224254-8
Osoite: Suvilahdenkatu 4, 00500 Helsinki
Puhelin: (09) 720 6590 (ma–to klo 10–15)
Sähköposti: animalia(at)animalia.fi
Yhteyshenkilö: Jussi Koiranen  

Kävijäseuranta

Animalia ry:n ylläpitämillä verkkosivustoilla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin ”Google”). Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies). Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. Animalia ry käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten. 

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin. 

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
Animalia.fi-sivustolla on käytössä myös Facebook-pikseli. Facebook-pikseli on Facebookin kehittämä analytiikkatyökalu, jonka avulla sivuston ylläpitäjä voi kerätä tietoa käyttäjien tekemistä toiminnoista sivuston sisällä.  

Rekisteröidyt

Animalia ry:n hallinnoimien verkkosivujen ja -palvelujen (esim. verkkokauppa, Lahja eläimille -kauppa) kautta henkilöiden on mahdollista ilmoittaa itsestään erilaisia tietoja yhdistykselle. Näitä tietoja käsitellään yhdistyksen asiakas- ja kampanjarekisterissä. 

Asiakas- ja kampanjarekisterin tarkoitus on koota yhteen yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot asiakkaista ja kertalahjoittajista, kerätä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneiden tiedot markkinointia ja asiakassuhteen kehittämistä varten sekä kerätä muita yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisia tietoja ja koota nämä tiedot yhteen tukemaan yhdistyksen toiminnan kehittämistä. 

Säännöllistä ja jatkuvaa sähköistä yhteydenpitoa tehdään vain asiakkaan luvalla ja vain niissä kanavissa, joihin asiakas on erikseen antanut suostumuksensa.  

Käyttötarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde). Rekisteritietoja voidaan käyttää Animalia ry:n ja yhdistyksen asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. 

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakas- ja kampanjarekisteri voi sisältää Animalia ry:n asiakkaista seuraavia tietoja:

– Asiakkaan etu- ja sukunimi
– Asiakkaan asuinpaikkakunta
– Asiakkaan kotiosoite ja postinumero
– Asiakkaan syntymäaika
– Asiakkaan sähköpostiosoite ja/tai matkapuhelinnumero
– Tiedot asiakkaan tarjouksista, tilauksista, kertalahjoituksista, sopimuksista ja/tai Animalia ry:n työtä koskevien vetoomuksien allekirjoituksista
– Asiakashistoria
– Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
– Laskutusyhteystiedot tai muut laskutukseen liittyvät tiedot
– Asiakkaan itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
– Eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot (haku- ja selaustiedot)
– Sähköisen viestinnän tunnistetiedot (esim. IP-osoite)
– Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit asiakasta koskevat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietolähteinä ovat yhdistyksen toiminnan kautta kertyneet tiedot henkilön omista ilmoituksista (esimerkiksi tilausten tekeminen Animalia ry:n hallinnoimien verkkosivujen kautta, yhdistyksen kampanjoihin osallistuminen tai vetoomusten allekirjoittaminen, uutiskirjetilaukset verkon välityksellä tai Animalia ry:n tapahtumissa tai kertaluonteinen lahjoittaminen). Tietoja voidaan kerätä myös palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeet).

Animalia ry huolehtii säännöllisesti rekisterin päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen poistamisesta rekisteristä parhaan kykynsä mukaan.

Tietojen säännönmukainen luovutus ja mahdollinen luovutus EU-alueen ulkopuolelle

Pystyäkseen takaamaan tiettyjen verkkopalveluidensa (esimerkiksi verkkokauppa) toimivuuden Animalia ry voi luovuttaa henkilötietoja rajatusti kolmansille osapuolille. Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.

Animalia ry voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

– Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

– Animalia ry on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Animalia ry:hyn yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai

– Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste. 

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti. 

Animalia ry käyttää viestinnässään MailChimp-sähköpostipalvelua. MailChimp on yhdysvaltalaisen The Rocket Science Group -yhtiön palvelu, mikä tarkoittaa, että sitä käytettäessä joitain henkilötietoja siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. Yhdysvaltoihin siirrettävä tietosisältö sisältää henkilön etu- ja sukunimen, sähköpostiosoitteen, asuinpaikkakunnan sekä tiedon siitä, missä yhteydessä mainitut tiedot on kerätty.

Tietojen siirtäminen MailChimp-palveluun perustuu aina suostumukseen sähköisen markkinoinnin vastaanottamisesta, ja suostumus on mahdollista peruuttaa koska tahansa.

Suojauksen periaatteet

Koko Animalia ry:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin Animalia ry:n asiakastietoihin. Rekisteritietoja on suojattu salasanoin ja rajatuin käyttöoikeuksin. Rekisteritietoja pyritään mahdollisuuksien mukaan pseudonymisoimaan, kuitenkin siten, että rekisterin perusteiden mukaisen käytön toteutuminen ei esty. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tallennettuja tietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Animalia ry pyrkii jatkuvasti kehittämään tietoturvakäytäntöjään ja pitää henkilöstön ammattitaitoa yllä esimerkiksi asianmukaisin koulutuksin.

Asiakassuhteen päätyttyä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen. Animalia ry noudattaa lähtökohtaisesti enintään 36 kuukauden säilytysaikaa asiakassuhteen päättymisestä alkaen oikeutettuun etuun perustuen, pois lukien kuitenkin sovellettavaan lainsäädäntöön tai sopimusvelvoitteisiin liittyvät tilanteet, joiden kohdalla säilytysaika voi olla pidempi. 

Profilointi

Animalia ry voi osana henkilötietojen käsittelytoimia ja rekisterin käyttötarkoituksen toteutumista toteuttaa asiakkaan automaattista profilointia. Profiloinnin seurauksena asiakas saa hänelle paremmin kohdennettuja viestejä Animalia ry:n toiminnasta.  

Profilointia tehdään asuinpaikkakunnan, tarjous-, tilaus-, lahjoitus- tai sopimustietojen tai näiden yhdistelmien, asiakashistorian sekä mahdollisten muiden asiakkaan itsensä antamien tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerättyjen tietojen perusteella.

Oikeudet

Asiakkaalla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Asiakas voi antaa Animalia ry:lle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi asiakkaalla on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; 
  • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Animalia ry:n käsittelemät henkilötiedot;  
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; 
  • vaatia henkilötietojensa poistamista; 
  • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan suostumukseen;
  • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Animalia ry:n oikeutettu etu; 
  • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että asiakas on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Animalia ry:lle, Animalia ry käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja 
  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 

Asiakkaan tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Animalia ry voi pyytää asiakasta tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Animalia ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Animalia ry vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asiakkaan asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli asiakas katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Yhteydenotot 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Heidi Kivekkäälle osoitteeseen heidi.kivekas@animalia.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 

Animalia ry
Heidi Kivekäs
Suvilahdenkatu 4
00500 Helsinki

Animalia ry voi pyytää asiakasta tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Animalia ry vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.