Kalojen kohtelua on parannettava

Kalastus ja kalojen kohtelu puhuttavat aika ajoin. Tieteellistä tietoa kalojen kyvyistä saadaan jatkuvasti lisää, joten meidän onkin syytä miettiä suhtautumistamme kaloihin ja niiden kohteluun tämän uuden tiedon valossa. Olisiko siinä korjattavaa?

Kalat ovat yksilöitä

Animalian mielestä kaloihin tulee suhtautua itseisarvoisina yksilöinä. Uuden tutkimustiedon valossa on syytä olettaa, että kalat voivat kokea kipua kuten muutkin selkärankaiset. Kalat ovat myös kognitiivisesti merkittävästi kehittyneempiä ja käyttäytymiseltään paljon monipuolisempia olentoja kuin aiemmin on luultu. Siksi kalojenkin kohdalla on noudatettava varovaisuusperiaatetta.

Varovaisuusperiaate tarkoittaa, että jos jonkin toiminnan voidaan olettaa aiheuttavan kaloille kärsimystä, tästä toiminnasta on pidättäydyttävä tai sen toteuttamista on muokattava kalojen hyvinvoinnin paremmin turvaavaan suuntaan. Näin on toimittava myös, vaikka ei olisikaan täydellistä tieteellistä varmuutta siitä, miten kalat aistivat ympäristöään tai esimerkiksi kipua, tai siitä, mitä niiden hyvinvointi kokonaisuudessaan tarkoittaa.

Kalojen käyttäytyminen

Luonnossa kalojen käyttäytyminen on hyvin monimuotoista. Kalojen lajityypilliseen käyttäytymiseen voivat kuulua muun muassa saalistus-, ruuanetsintä-, vaeltamis-, reviiri-, piiloutumis- ja lisääntymiskäyttäytyminen. Myös kalojen uimiskäyttäytyminen on hyvin vaihtelevaa. Monet kalalajit muodostavat sosiaalisia yhteisöjä, joissa ne tuntevat toisensa yksilöinä, oppivat toisiltaan ja osoittavat selvää sosiaalista älykkyyttä. Tietyt kalat osaavat myös käyttää työkaluja.

Kaikkia edellä mainittuja kalojen käyttäytymistarpeita on pohdittava tarkoin ja huomioitava ne, kun mietitään kalojen soveltuvuutta esimerkiksi lemmikkieläimiksi. Lisäksi on huomioitava varovaisuusperiaatteen mukaisesti tämänhetkinen puutteellinen tieto kalojen hyvinvoinnista ja sairauksista.

Kalastuksen ja kalankasvatuksen ongelmat

Animalia suhtautuu kalastukseen ja kalankasvatukseen kriittisesti. Kalanviljelylaitoksissa kalat voivat toteuttaa vain pientä osaa lajityypillisestä käyttäytymisestään. Kaloilla ei esimerkiksi ole mahdollisuutta saalistus-, vaeltamis-, reviiri- ja piiloutumiskäyttäytymiseen. Lisäksi kalojen tuotanto-olot tarjoavat vain rajallisen määrän aistiärsykkeitä verrattuna kalojen luontaiseen elinympäristöön. Kalat elävät suljetuissa altaissa niin ahtaasti, että ne saattavat vahingoittua uidessaan toistensa lomassa tai taistellessaan tilasta. Kasvatettavien kalojen hyvinvoinnissa aiheuttavat ongelmia erityisesti suuri kasvatustiheys ja altaiden virikkeettömyys, jotka saattavat aiheuttaa esimerkiksi stereotyyppistä käyttäytymistä. Jos kalankasvatus sallitaan jatkossakin, kasvatettujen kalojen lopetusmenetelmiä tulee myös kehittää nykyisestä.

Kalastukseen liittyy lukuisia epäkohtia, joihin on puututtava välittömästi. Ongelmallinen kalastuskäytäntö on esimerkiksi niin sanottu catch and release, eli pyydystä ja päästä -kalastus, jossa kala vapautetaan pyydystämisen jälkeen, vaikka koukku on jo ehtinyt vahingoittaa sen suuta tai jopa nielua. Ongelmallista on myös muun muassa kalojen kuoleminen maalla tukehtumalla, suurten kalamäärien kalastaminen kerralla, jolloin jokaista yksilöä ei lopeteta välittömästi ja yksilöllisesti, sekä kaikki sellaiset kalastusvälineet, jotka vahingoittavat kalaa, mutta joiden käytön yhteydessä kalaa ei lopeteta välittömästi.

Kaikkea kalastusta ja kalankasvatusta olisi valvottava huomattavasti nykyistä tarkemmin niin, että erityisesti eläinten hyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Kaikessa kalankäsittelyyn liittyvässä eläinsuojeluvalvonnassa kaloja tulisi tarkastella yksilöinä ja kipua tuntevina eläiminä.

Lisätään kalojen arvostusta

Kalat ovat paljon enemmän kuin vedessä elävää ravintoa. Kalastus voi olla harrastus tai palkan tuova ammatti, mutta nykyisenkaltainen kalojen kohtelu ei ole eettisesti kestävää. Tietoa kalojen monimuotoisuudesta ja kyvyistä sekä hyvästä kohtelusta tulee jakaa paljon, jotta kalojen arvostus ja ymmärtäminen kasvaisi.

Animalia avasi vuonna 2018 Kalarakas-kampanjan kautta keskustelun kalojen eläinoikeustilanteesta. Avaus tuotti julkista keskustelua esimerkki SM-pilkkikisojen säännöistä, jotka olivat ristiriidassa eläinsuojelulain kanssa, kun kalat sai jättää kitumaan jäälle nostettuna.

Osana Kalarakas-kampanjaa tuotimme videosarjan kalojen oikeuksia koskevista peruskysymyksistä. Tutustu Kalarakas-videosarjaan YouTubessa.

Jokainen eläin ansaitsee parempaa – myös silloin, kun ne eivät ole mielestämme söpöjä tai kauniita

Kalat ovat laaja eläinten kategoria, joiden moninaisia ominaisuuksia tunnetaan huonosti. Emme osaa riittävästi tulkita kalojen kokemuksia emmekä aina ymmärrä niiden fysiologiaa ja tarpeita. Niinpä kalat on ollut helppo kategorisoida ”eettisemmäksi lihaksi”, jonka syöminen ei olisi eläinpoliittisesti yhtä suuri kysymys kuin muiden tuotantoeläinten. Keskustelu kalojen oikeuksista on vasta alussa.

Liity edelläkävijöiden joukkoon ja tue työtämme kalojen oikeuksien edistämiseksi lahjoituksella. Tukesi avulla nostamme esiin kalankasvatuksen eläineettisiä ongelmia ja peräänkuulutamme kaloja koskevaa asetusta eläinsuojelulakiin. Vaikutamme siihen, että kaloille tuskallinen hiilidioksiditainnutus kiellettäisiin.

Näin lahjoitat kalojen oikeuksille:

Tee lahjoitus tilisiirrolla Animalian lahjoitustilille FI24 1011 3000 260629. Käytä viitenumeroa 221216. Kiitos, että välität siitä, miten kaloja kohdellaan!