Animalian toimintaperiaatteet

Animalian tavoitteena on eläinten oikeuksien tunnustaminen sekä eläinten aseman ja hyvinvoinnin parantaminen yhteiskunnassamme. Animalia vastustaa sellaista eläinten kohtelua, kasvatusta ja käyttöä, joka aiheuttaa eläimille kärsimystä tai estää niitä toteuttamasta luontaista käyttäytymistään. Kärsimyksellä tarkoitetaan kipua, tuskaa, stressiä, pelkoa, psyykkistä tai fyysistä pahaa oloa, vammaa tai sairautta. 

Animalia toimii yhteiskunnallisesti ja tekee pitkäjänteistä työtä kampanjoimalla, jakamalla tietoa ja vaikuttamalla lainsäädäntöön, asenteisiin ja käytäntöihin. 

Eläimellä on itseisarvonsa ja oikeuksia. Eläimellä on oikeus lajilleen tyypilliseen käyttäytymiseen sekä perusolemuksensa, jota ei pidä keinotekoisesti kuten geenitekniikalla muuttaa. Lisäksi eläimellä on oikeus elämään ja kuolemaan ilman tarpeetonta kipua ja tuskaa. 

Animalia ei hyväksy yksilön lajin perusteella tapahtuvaa hyväksikäyttöä (spesismi, lajisorto). Yksilön arvo ja oikeudet eivät ole määriteltävissä ihmiselle koituvan hyödyn ja yksilön käyttötavan perusteella. Niin lihantuotantoon kasvatettavalla sialla, eläinkokeissa käytettävällä rotalla, turkistarhan ketulla kuin lemmikkikoiralla on itseisarvonsa ja ne ansaitsevat tulla kohdelluiksi parhaalla mahdollisella tavalla. Kukin eläin on itsessään arvokas eikä siihen tule suhtautua välineenä. 

Animalia kyseenalaistaa eläimen tappamisen ihmisen toissijaisten tarpeiden vuoksi. Samalla Animalia haluaa taata yhteiskunnassamme käytettäville eläimille parhaan mahdollisen elämänlaadun niiden elinaikana ja toimii aktiivisesti eläinten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Eläinten pito ei saa tuottaa eläimelle kärsimystä ja ihmisen on turvattava eläimen lajinmukainen ja yksilökohtainen hyvinvointi. Taloudelliset seikat eivät saa olla syynä eläimen hyvinvoinnin heikentämiselle. 

Animalian tavoitteena on pitkällä aikavälillä eläimiä yksipuolisesti hyväksikäyttävien toimintamuotojen lakkauttaminen. Animalia kuitenkin hyväksyy ihmisen ja eläimen vastavuoroisen yhteiselon, jossa molemmat hyötyvät. Ollessaan tekemisissä luonnoneläinten kanssa ihmisen on otettava niiden oikeudet ja hyvinvointi huomioon. 

Pääkohteet

Animalialla on kolme päätoimintakohdetta: koe-eläimet, tuotantoeläimet ja turkiseläimet. Resurssiensa puitteissa Animalia tekee työtä myös muilla eläinsuojelun ja eläinten oikeuksien saroilla.

Animalian tavoitteena on eläinkokeeton maailma. Ensisijalle yhdistys asettaa eläimille kipua ja kärsimystä aiheuttavien kokeiden, sekä heikoimmin perusteltavien kokeiden lopettamisen. Tämä tulisi tehdä välittömästi. Animalia edistää eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä sekä tieteen ja terveydenhuollon toimintatapojen muuttamista sellaisiksi, että ihmisten ja eläinten terveyttä lisätään ilman eläinkokeita. Niin kauan kuin eläinkokeita tehdään, on huolehdittava siitä, että koe-eläimille ei aiheudu kokeista kärsimystä, niitä käytetään pienin mahdollinen määrä ja eläinten elinolot vastaavat eläinten fyysisiä ja psyykkisiä tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.

Maataloustuotannossa vallitsee nykyään tehokkuusajattelu, jonka nimissä eläimistä on tehty “koneita”: Eläimet joutuvat elämään koko elämänsä ankeissa, virikkeettömissä ja ahtaissa tiloissa ja niiden mahdollisuudet toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä ovat äärimmäisen rajalliset. Animalia suhtautuu kielteisesti eläintuotantoon. Animalian tavoitteena on lopettaa eläinten laajamittainen hyväksikäyttö ja tappaminen osana ruoantuotantoa. Animalia kannustaa ihmisiä vegaaniseen ruokavalioon. Kuitenkin niin kauan kuin eläimiä käytetään ruoantuotannossa, on niiden hyvinvointi taattava huomattavasti nykyistä paremmin. Tuotannossa käytettävien eläinten lukumäärää tulee jatkuvasti laskea.

Turkistarhauksessa eläimeltä on riistetty mahdollisuus toteuttaa monia luontaisia käyttäytymistarpeitaan. Eläinten hyvinvointiongelmat ovat erittäin suuria ja todellisia turkistarhoilla. Turkikset ovat ylellisyystuotteita, joita valmistetaan vain ihmisen turhamaisuuden vuoksi: nykyihminen ei tarvitse turkkia pysyäkseen lämpimänä. Suuri osa turkiksista tuotetaan koristeiksi. Turkistuotannon kohdalla ihmisen ja eläimen vastavuoroinen yhteiselo ei ole mahdollista. Animalia työskentelee turkistarhauksen lopettamisen puolesta.

Toimintatavat

Animalia toimii kampanjoimalla ja tiedottamalla sekä vaikuttamalla lainsäädäntöön, asenteisiin ja käytäntöihin. Lisäksi Animalia toimii eläinsuojelu- ja eläinoikeuskysymysten asiantuntijana erilaisissa yhteyksissä. Pyrimme myös saamaan kansalaisia mukaan eläinsuojelu- ja eläinoikeustoimintaan.

Kampanjoinnilla pyritään vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja päättäjiin. Kampanjointikeinoja ovat mm. tiedon kerääminen, aktiivinen tiedottaminen ja materiaalin tuottaminen, lobbaus, päättäville tahoille kohdistetut vetoomukset, yritysyhteistyö, erilaiset tempaukset ja tapahtumat, julkaisut jne. Animalian nimissä järjestettävistä kampanjoista ja projekteista päättävät järjestön hallitus ja toimisto tai paikallisella tasolla Animalian valtuuttama edustaja.

Tiedottamalla eläinsuojelu- ja eläinoikeusasioista Animalia pyrkii vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen. Lainsäädäntöön vaikuttaminen on toiminnassa keskeisellä sijalla. Animalian nimissä tapahtuvan vuorovaikutuksen päättäjien kanssa hoitavat pääasiassa Animalian toimiston henkilökunta tai hallituksen jäsenet. Animalia antaa asiantuntijana lausuntoja eri tahoille, neuvottelee päättäjien kanssa sekä toimii eläinsuojelun ja eläinten oikeuksien edustajana työryhmissä ja toimikunnissa. Julkisissa ja virallisissa tilanteissa järjestön edustajina toimivat Animalian toimiston henkilökunta, hallituksen jäsenet tai näiden valtuuttamat asiantuntijat.

Animalia toimii avoimesti ja laillisia keinoja käyttäen.

Rahoituksen toimintaansa Animalia saa pääosin jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Animalia on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Animalian toimintaan ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat parantaa eläinten asemaa.

Animalian nimissä esiintyvän, järjestön valtuuttaman edustajan on sitouduttava esittämään tämän linjan mukaisia näkemyksiä ja toimittava tässä paperissa esitettyjen toimintaperiaatteiden mukaisesti.