Hallitusohjelma eläintuotannon, metsästyksen ja turkistarhauksen puolella 

Hallitusohjelma Vahva ja välittävä Suomi julkaistiin 16.6.2023. Ohjelmassa ei ole erillistä osiota tai kohtaa eläinten hyvinvointiin liittyville asioille. Sen sijaan useammasta kohdasta löytyy hallituspuolueiden näkemyksiä tulevasta eläinpolitiikasta. Esimerkiksi turkistarhausta ja metsästystä halutaan tukea.

Eläintuotanto huomioitu hallitusohjelmassa 

Eräs selkeä kirjaus hallitusohjelmasta suhteessa tuotantoeläimiin löytyy virkkeestä “Hallituskaudella ei tehdä kansallisesti sellaisia päätöksiä, jotka lisäävät maatalouteen kohdistuvia kustannuksia”. Tämä saa Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:lta “vahvan tuen”. Kirjaus siis käytännössä estää useat eläinten hyvinvointia lisäävät investoinnit. Euroopan komission on tarkoitus julkaista eläinten hyvinvointia koskeva tarkistettu lainsäädäntö syksyllä, mutta hallitusohjelma ei huomioi millään tavoin mahdollisia muutoksia esimerkiksi tuotantoeläinten häkkikasvattamisen kieltoon. 

Nähtäväksi jää, miten tukijärjestelmää kehitetään ja yksinkertaistetaan “siten, että maataloustuet kohdistuvat nykyistä paremmin varsinaiseen ruoantuotantoon”.  

Kasvinviljelystä löytyy tällainen kirjaus: “Panostetaan valkuaisomavaraisuuteen lisäämällä valkuaiskasvien viljelyä, jotta huoltovarmuus ja ruokaturva paranevat ja lopputuotteen kotimaisuusaste nousee.” Valkuaisomavaraisuus tarkoittaa tässä yhteydessä rehukasvien lisäämistä. Suomalaisessa lihantuotannossa on yhä käytössä ulkomailta tuodut rehut ja täydennykset, kuten soija sianlihan- ja broilerintuotannossa.  Tällaisen kirjauksen sijaan hallituspuolueet olisivat voineet ottaa kantaa kotimaisten kasviproteiinien alan lisäämisen puolesta. 

Muun muassa broilerintuotantoa koskee myös tämä kohta hallitusohjelmassa: “Kasvu- ja kuiviketurve määritellään strategisesti tärkeäksi raaka-aineeksi ja turvepeltoja käytetään jatkossakin huoltovarmuuden ja ruokaturvan varmistamiseksi.” Hallitus siis linjaa käytännössä turpeen käyttämisen puolesta, koska tällä hetkellä broilerintuotannossa käytettävälle turpeelle ei ole olemassa vaihtoehtoa. Esimerkiksi MTK on pitkään puhunut turpeen käytön jatkamisen puolesta, vaikka turpeenkäytön ilmasto- ja ympäristöhaitat on olleet jo pitkään keskustelussa. 

“Fosforiasetuksen karjanlantapoikkeuksesta tehdään pysyvä.” Tämä lienee ollut ainakin MTK:n lobbauksessa listalla.  

Kalankulutusta ja -vientiä halutaan lisätä ja hevostalouden toimintaedellytykset varmistetaan. Kalankulutuksen hallitus aikoo saada kasvuun saatavuutta ja vientiä lisäämällä ja keventämällä kalankasvatukseen liittyvää luvitusta ja sääntelyä. Näiden eläinryhmien hyvinvoinnista hallitusohjelma ei puhu. 

Eläinten hyvinvoinnista ei ole kirjauksia, mutta ohjelmassa todetaan, että hallitus “seuraa eläinten hyvinvointilain toteutumista sekä sen vaikutuksia eläinten hyvinvointiin ja suomalaiseen ruokavientiin”. Tämä kirjaus kuulostaa siltä, että hallitus asemoituu nimenomaan eläintuotannon viennin, ei niinkään eläinten hyvinvoinnista huolehtimisen puolelle. 

Lisäksi Kriminaalipolitiikkaa kehitetään -luvun alla todetaan, että hallitus ”selvittää eläinsuojelurikosten rangaistuksia ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin sekä arvioi mahdollisuudet pidentää eläintenpitokieltoja ja tehostaa valvontaa”. Rangaistusten koventamisen kannattaminen onkin näkynyt eri vuosien eläinpoliittisissa ja vaalikoneissa ja puoluekyselyissä myös oikeistopuolueiden vastauksissa. Toisaalta esimerkiksi eläintenpitokieltojen pidentäminen on hyvä asia, mutta rangaistusten koventaminen yksistään ei auta eläimiä. Valvonnan resursseja olisi syytä lisätä huomattavasti, eli valvontaa on vaikea tehostaa ilman sille osoitettuja lisäresursseja. Jäämme siis seuraamaan, millä tavoin tätä kirjausta tullaan hallituksessa edistämään.

Hallitusohjelmassa sympatiaa turkistarhaukselle 

Ohjelmaan sitoutuvat puolueet sitoutuvat eläintuotantoon ja turkistarhaukseen mainiten, että hallitus ”tunnistaa suomalaisen alkutuotannon kuten eläintilojen, porotalouden ja turkisalan tärkeyden”. Tärkeyttä ei selitetä ohjelmassa sen enempää.  

Lisäksi hallituspuolueet haluavat kehittää ”turkisalan laatujärjestelmiä yhdessä toimialan kanssa”. Kirjaus kuulostaa tulleen suoraan Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto FIFURin kanssa käydyistä keskusteluista. Turkisalan tuki huomattiin heti FIFURissa ja Maaseudun Tulevaisuus -lehdessä. 

Turkistarhauksen puolustamisen sijaan hallitusohjelmasta olisi pitänyt löytyä turkistarhauksen kielto ja oikeudenmukaisen siirtymän käynnistäminen. Näitä politiikkasuosituksia Animalia jakoi päättäjille jo syksyllä 2022. Jos halutaan toimia sosiaalisesti kestävällä tavalla, tulisi tukea antaa ainoastaan tarhaajien uudelleenkouluttautumiseen. Siinäkin voi tulla jo pian kiire, sillä kaikki merkit viittaavat siihen, että tuotannon romahtaminen kiihtyy nyt vauhdilla.   

Metsästystä tuetaan 

Hallitusohjelma mainitsee, että metsästyksen ”yhteiskunnallinen merkitys tunnustetaan ja sen tulevaisuus turvataan”. Tekstissä todetaan, että hylkeiden metsästystä tehostetaan ja metsästysrajoituksia poistetaan. Suurpetojen metsästys halutaan turvata. Samoin vieraslajien torjuntaa aiotaan “tehostaa”. 

Hallitus vaikuttaa siihen, että merimetsot ja valkoposkihanhet siirretään lintudirektiivin tiukasti suojeltujen lajien listalta. Lisäksi naakat ja varikset mainitaan erikseen ohjelmassa: “Elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi ja vesilintukantojen suojelemiseksi ryhdytään toimiin muun muassa naakka- ja variskantojen säätelemiseksi.” 

Yllättävää kyllä, hallitus on myös kiinnostunut hylkeiden metsästyksen lisäämisestä ja lupaa toimia aktiivisesti hyljetuotteiden kaupallisen hyödyntämisen puolesta: “Hylkeiden metsästystä merialueilla tehostetaan vaelluskalakantojen turvaamiseksi ja ammattikalastajien toimintaedellytysten parantamiseksi. Hallitus toimii aktiivisesti Euroopan unionissa, jotta Suomi saa poikkeusluvan hyljetuotteiden kaupalliseen hyödyntämiseen.” 

Hallitusohjelmassa onkin monta kirjausta nimenomaan metsästyksestä. Heti julkaisupäivänä Metsästäjäliitto kiiruhtikin kiittämään hallitusta metsästysmyönteisyydestä. 

Kaavailtuja heikennyksiä eläinpolitiikkaan  

 • Turkistarhauksen arvostus näkyy hallitusohjelmassa. Turkisalan laatujärjestelmiä aiotaan kehittää yhdessä toimialan kanssa.  
 • Kotimaisen kalan kulutusta, saatavuutta ja vientiä lisätään.  
 • Liikuntasetelin käyttöalaan lisätään kalastus- ja eräpalvelut.  
 • Merimetsojen ja valkoposkihanhien metsästystä helpotetaan. Hallituspuolueet ovat sitä mieltä, että poikkeusluvalla haltuunotettujen lintujen lihaa on voitava hyödyntää.  
 • Naakkojen ja varisten tappamista lisätään. 
 • Hylkeiden metsästystä merialueilla tehostetaan.  
 • Hallitus aikoo toimia aktiivisesti Euroopan unionissa, jotta Suomi saa poikkeusluvan hyljetuotteiden kaupalliseen hyödyntämiseen. 
 • Vieraslajien metsästystä ja tappamista aiotaan tehostaa.   

Nykyistä eläinpolitiikkaa jatkavia toimenpiteitä 

 • Hallituskaudella ei tehdä kansallisesti sellaisia päätöksiä, jotka lisäävät maatalouteen kohdistuvia kustannuksia, mikä voi vaikuttaa eläinten hyvinvointia koskeviin toimenpiteisiin ja investointeihin. 
 • Hallitusohjelmassa annetaan tuki eläintiloille, porotaloudelle ja turkisalalle. 
 • Kasvu- ja kuiviketurve määritellään strategisesti tärkeäksi raaka-aineeksi ja turvepeltoja käytetään jatkossakin huoltovarmuuden ja ruokaturvan varmistamiseksi. 
 • Hevostalouden toimintaedellytykset varmistetaan. 

Eläinten näkökulma unohtui hallitusohjelmasta 

Eläinsuojelun tai eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta hallitusohjelmasta on vaikea löytää kirjauksia. Selvästi positiivinen kirjaus eläimille löytyy vain lemmikkeihin liittyen: “eläinlääkäripalveluiden saatavuus, kohtuulliset asiakasmaksut ja päivystys turvataan koko maassa”. Animalia teki vaikuttamistyötä, jotta hallitusohjelmaan olisi saatu eläimille parempia toimenpiteitä. Hallitusohjelmasta ei löydy edes eläinasiavaltuutetun viran jatkoa eikä toimintaresurssien varmistamista. 

Hallituksen näkökulma eläimiin on ohjelman perusteella hyötykeskeinen ja vihamielinen. Eläintuotanto jatkunee entiseen malliin ja monia luonnonvaraisia eläimiä uhkaa tappotuomio. Vieraslajeille, metsästettäville lajeille, suurpedoille ja tuotantoeläimille on siis luvassa heikentävää eläinpolitiikkaa. 

Muualla verkossa: 

MTK: Hallitusohjelma selkeyttää maa- ja metsätalouden asemaa sekä tunnistaa elinkeinojen merkityksen 

Valtioneuvosto: Uusi fosforiasetus voimaan – lannoituksen säätelyn kattavuus paranee 

MTK: Fosforiasetus estämässä karjanlannan järkevän hyödyntämisen

Maaseudun Tulevaisuus: Turkistarhaus listattu hallitusohjelman alkutuotantokirjauksessa – Turkistuottajat: ”Antaa vahvan uskon elinkeinon tulevaisuuteen” 

Metsästäjäliitto: Metsästäjäliitto kiittää hallitusta metsästysmyönteisestä hallitusohjelmasta 

Kuva: Jo-Anne McArthur / #MakeFurHistory / We Animals Media

Tiina Ollila
kampanjavastaava
Auta eläimiä lahjoittajana

Eläimet tarvitsevat nyt puolelleen jokaisen heistä välittävän ihmisen. Ole mukana lahjoittajana.

Lahjoituksen kohde

Tämä on kotini -kampanjakeräys

Lahjoitettava summa

Ajankohtaista Animalialta