Eläinten vaalit – näkyvätkö eläinten oikeudet puolueiden vaaliohjelmissa? 

Syksyllä 2022 Animalian vaikuttamistyöhön sisältyi puolueiden tapaamisia, jotta eläinten oikeuksia edistäviä tavoitteita sisällytettäisiin puolueiden eduskuntavaaliohjelmiin. Miten kävi – näkyvätkö eläinten oikeudet ja Animalian tavoitteet eduskuntapuolueiden vaaliohjelmissa?  

Animalian eduskuntavaalitavoitteita ovat muun muassa turkistarhauksen kielto, suunnitelma eläinkokeiden lopettamiseksi, eläinten lajityypillisen käyttäytymisen parempi mahdollistaminen, kasvatettavien kalojen hyvinvoinnin parantaminen sekä maataloustukien ohjaaminen kasviproteiinien tuotantoon eläintuotannon ylläpitämisen sijaan.  

Yhteenvetona voitaneen sanoa, että muutamissa puolueissa eläinten asiat näkyvät jo useina mainintoina. Monet puolueet kuitenkin sivuuttavat eläinten oikeudet edelleen täysin ja jopa heikentäisivät niitä. Sama ilmiö oli havaittavissa myös Animalian vuodenvaihteessa toteuttamassa eläinpoliittisessa puoluekyselyssä.  

Mutta se, että eläinten oikeuksia edistäviä tavoitteita on kirjattu vaaliohjelmiin, ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että tavoitteet konkretisoituisivat seuraavalla vaalikaudella. Eduskuntavaalien jälkeen pidettävät hallitusneuvottelut ovat paikka, jossa puolueiden todellinen tahto eläinasioissa mitataan. Eläinten asia ei saa jäädä neuvotteluissa muiden tavoitteiden jalkoihin, vaan esimerkiksi turkistarhauksen kieltämisestä on tehtävä kynnyskysymys. 

Puolueiden tavoitteiden lisäksi kannattaa tutustua eduskuntavaaliehdokkaiden mielipiteisiin, sillä eduskuntaan tarvitaan heitä, joille eläinasiat ovat aidosti merkityksellisiä. Ehdokkaiden näkemyksiä eläinten oikeuksista löydät Eläinpoliittisesta vaalikoneesta

Vaaliohjelmien tarkastelussa olivat mukana keskusta, kokoomus, kristillisdemokraatit, liike nyt, perussuomalaiset, RKP, SDP, vasemmistoliitto ja vihreät. 

SDP 

SDP:n vaaliohjelmassa mainitaan, että eläinten hyvinvointilakia kehitetään tulevalla vaalikaudella. Ohjelmassa todetaan, että eläinten hyvinvointi ja eettinen kohtelu on turvattava lainsäädännöllä. Vaaliohjelma asettaa tavoitteeksi turkistarhauksen lopettamisen, ja SDP:n mukaan on laadittava ohjelma, joka turvaa turkistuottajien uudelleenkoulutus- ja työllistymismahdollisuudet.  

Ohjelma mainitsee myös uuselintarvikkeiden, kuten nyhtökauran, merkityksen ruuantuotannon ilmastopäästöjen vähentämisessä. Ohjelmassa huomautetaan, ettei niiden tuotantoon liity samanlaisia eläinten hyvinvointiongelmia kuin perinteisessä eläintuotannossa.  

SDP:n vaaliohjelman mukaan kasvisruokailun osuutta on lisättävä ja kasvipohjaista ruuantuotantoa on edistettävä. Ohjelmassa todetaan, että ruuan kulutusta tulisi ohjata kasvispainotteisempaan suuntaan esimerkiksi tukipolitiikan, julkisten hankintojen ja tiedon lisäämisen kautta. Ohjelman mukaan julkisissa ruokailupalveluissa tulee kannustaa kasvispainotteiseen ruokavalioon ja että tarvitaan kotimaisen kasvisruuan päiviä.  

Vasemmistoliitto 

Vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelma korostaa, että eläimillä on itseisarvo eikä eläintä tulisi lainsäädännössä rinnastaa esineeseen tai omaisuuteen. Vasemmistoliitto kieltäisi turkistarhauksen ja asettaisi eläinsuojeluasiamiehen viran lakisääteiseksi.  Vasemmistoliiton mukaan eläinsuojelulakia on edelleen kehitettävä siten, että liikkumista estävät rakenteet, kuten parsinavetat ja porsitushäkit, kielletään korkeintaan viiden vuoden siirtymäajalla. Vasemmistoliitto kieltäisi eläinten häkkikasvatuksen, takaisi naudoille ympärivuotisen laidunnusoikeuden ja kieltäisi porsaiden kirurgisen kastraation lyhyellä siirtymäajalla.  

Vasemmistoliiton vaaliohjelma mainitsee myös eläinkokeet. Vasemmistoliiton mukaan eläinkokeista on luovuttava mahdollisimman nopeasti ja että eläinkokeita tulisi käyttää lääketieteellisessä tutkimuksessa vain silloin, kuin muuta vaihtoehtoista tapaa ei ole.  

Vasemmistoliitto tukisi siirtymistä kasviperäiseen ruuantuotantoon. Vasemmistoliitto uudistaisi maataloustukia kasviperäiseen ruuantuotantoon siirtymiseksi ja vähentäisi tuotantoeläinmääriä erillisellä toimintaohjelmalla. Vaaliohjelmassa todetaan, että kasvipohjaisen proteiinin tuotantoa tuetaan elintarviketeollisuudessa ja huomautetaan, että jo nyt suomalaiset kasviproteiinit ovat potentiaalisia vientiin.  

Ohjelman mukaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotuissa (TKI) tulee tukea kasviperäisen ruokaelinkeinon kehittymistä ja julkisissa hankinnoissa on lisättävä kasviperäisen ruuan määrää.  

Vihreät 

Vihreiden eduskuntavaaliohjelmassa eläinten oikeudet mainitaan jo ensimmäisen kappaleen otsikossa. Vihreät parantaisivat eläinten oikeuksia ja peräänkuuluttavat, että eläimillä on ihmisistä riippumaton ja rahassa mittaamaton arvo. Tämä tarkoittaa vihreiden mukaan sitä, että ihmisten on muutettava merkittävästi kulutustottumuksiaan ja parannettava niin tuotanto- kuin villieläinten asemaa.  

Vihreiden mukaan tuotantoeläimille on turvattava mahdollisuus vapaaseen liikkumiseen ja lajityypilliseen käyttäytymiseen. Vihreät kieltäisivät kivuliaat toimenpiteet sekä häkkikasvatuksen ja lisäisivät eläinten itseisarvon lainsäädäntöön.  

Vihreät kieltäisivät turkistarhauksen lyhyellä siirtymäajalla ja tukisivat turkisyrittäjiä uuteen ammattiin siirtymisessä.  

Lisäksi vihreät vahvistaisivat kotimaista kasviperäisen ruuan tuotantoa ja vähentäisivät lihan kulutusta merkittävästi. Vihreät tukisivat luomumenetelmiä ruuantuotantoon eläinoikeuksien vahvistamiseksi.  

Keskusta 

Keskustan vaaliohjelmassa ei näy mitään Animalian tavoitteita. Eläimiin liittyen siellä tosin mainitaan, että eläinperäisiin tuotteisiin tarvitaan vähintään EU-tasoinen hyvinvointimerkintä.  

Lisäksi vaaliohjelmassa otetaan kantaa suurpetojen metsästyksen puolesta. Ohjelmassa todetaan, että suurpetojen kantojen elinvoimasta tulee huolehtia siten, etteivät ne aiheuta vaaraa ihmisille tai tuotanto- ja lemmikkieläimille eivätkä kohtuutonta haittaa porotaloudelle. Ohjelman mukaan Suomen on edistettävä EU:ssa politiikkaa, jossa päätökset suurpetokantojen hoidosta kuuluisivat ensisijaisesti kansalliseen päätöksentekoon.  

RKP 

RKP:n vaaliohjelmassa ei edistetä eläinten oikeuksia lainkaan. Eläimiin liittyvissä kohdissa todetaan, että niin kutsuttu suojametsästys olisi sallittava tarvittaessa ihmisten susiin ja merimetsoihin liittyvien huolenaiheiden vuoksi. Vaaliohjelma myös turvaisi ammattikalastajien toimintaedellytykset.  

Kristillisdemokraatit 

Kristillisdemokraattien eduskuntavaaliohjelmassa sanotaan, että he tekevät töitä eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kristillisdemokraattien mukaan eläinten oikeuksiin tulee kiinnittää enemmän huomiota esimerkiksi globaaleissa kauppaneuvotteluissa.  

Eläinten oikeuksiin tai Animalian tavoitteisiin liittyviä teemoja ei mainita kokoomuksen eikä liike nyt –puolueen vaaliohjelmissa. Perussuomalaisilla ei ole erillisiä eduskuntavaaliohjelmaa.  

Laura Uotila
eläinsuojeluasiantuntija

Kuva: Thomas Iversen / Unsplash

Ajankohtaista Animaliasta