Lausunto valtioneuvoston asetuksesta kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (VN/28604/2020) 

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä. 

Animalia on erittäin huolissaan esityksestä pienentää kananpoikasten pitoa koskevia tilavaatimuksia. Haluamme todeta, että eläinten olosuhteiden heikentäminen esimerkiksi vaadittavaa tilaa pienentämällä ei ole koskaan hyväksyttävä tapa muuttaa lainsäädäntöä. Suomalaiset ovat huolissaan tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja haluavat, että se otetaan entistä paremmin huomioon. Se, että tilavaatimuksia pienennetään, on täysin ristiriidassa kansalaismielipiteen kanssa. Perusteluna käytetty kanojen koon pieneneminen on mielestämme huono ja kertoo siitä, että tuotantoa halutaan kehittää vain tuottavuus mielessä – ei eläinten hyvinvointi. 

Alla pykäläkohtaiset kommentit. 

14 § Munivien kanojen emot 

Vastustamme esitettyä muutosta munintapesien määrän vähentämisestä suhteessa kanamäärään ja katsomme, että pykälä tulee säilyttää entisellään.  

15 § Kananpoikaset 

Vastustamme pykälän ensimmäiseen momenttiin esitettyä muutosta, jonka myötä sallittaisiin 20 lintua neliömetriä kohden. Erityisesti yli 12 viikon ikäisten poikasten osalta esitetty tilavaatimus ei ole riittävä. Tässä iässä poikaset alkavat olla jo lähes täysikasvuisia, jolloin niiden tilantarvekin on vastaava kuin aikuisilla linnuilla. Esitetty tilavaatimus on yli puolet vähemmän kuin nykyisen asetuksen mukainen tilavaatimus avokanaloissa kasvatettaville täysikasvuisille linnuille. Katsomme, että tilavaatimuksen tulee olla 12-18 viikon ikäisillä linnuilla sama kuin asetuksessa oli aiemmin eli korkeintaan 10 lintua neliömetriä kohden. Painoon perustuva rajoitus 21 kg neliömetriä kohden ei mielestämme ole käyttökelpoinen, sillä lintujen painon seuraamista ei vaadita. 

Pykälän kolmannessa momentissa määritellään, että kananpoikasille tulee tarjota orsia. Pidämme tätä erinomaisena asiana. Pidämme kuitenkin tärkeänä, että pykälässä määritellään se, paljonko orsipituutta tulee olla kananpoikaa kohden. Koska täysikasvuisille kanoille avokanaloissa vaaditaan 15 cm ortta kanaa kohden, katsomme, että poikasille tulee vaatia vähintään puolet tästä. 

Pykälän neljännessä momentissa määritellään, että kanalan lattiapinta-alasta vähintään neljäsosan on oltava pehkua. Mielestämme ei ole mitään perusteita sille, että kananpoikasilla pehkualue olisi pienempi kuin täysikasvuisilla kanoilla. Siksi kohdassa tulee määritellä, että pehkualueen tulisi olla vähintään kolmasosa kanalan lattian pinta-alasta. 

Helsingissä 18.2.2021 

Ajankohtaista