Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (VN/14924/2020)

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä. Pidämme erittäin tärkeänä, että koirien tunnistusmerkintä saatetaan pakolliseksi ja sitä varten perustetaan yhtenäinen rekisteri.

1 § Soveltamisala

Mielestämme tunnistusmerkinnän pakollisuus tulisi ulottaa koskemaan myös kissoja. Kissojen heitteille jättäminen on Suomessa huomattavasti suurempi ongelma kuin koirien. Myös kissojen pentutehtailu on viime vuosina ollut merkittävässä kasvussa. Tähän ongelmaan ei päästä käsiksi ilman, että myös kissat sisällytetään tähän asetukseen.

Tämän vuoksi asetuksen 1. pykälään tulee lisätä kissat.

2 § Määritelmät

Ehdotuksessa koiran haltija tarkoittaisi koiran omistajaa tai muuta luonnollista henkilöä, jonka hallinnassa koira on. Käytännössä uutta kotia etsivät koirat on usein tarpeen merkitä eläinsuojeluyhdistyksen tai löytöeläintoimintaa pyörittävän organisaation nimiin uuden kodin etsimisen ajaksi. Tämän vuoksi eläimen haltijana pitäisi voida toimia myös aatteellinen yhdistys tai muu oikeussubjekti.

6 § Rekisteröinti

Olisi tärkeää, että eläimen omistajatiedot viedään rekisteriin välittömästi tunnistusmerkitsemisen yhteydessä, ettei rekisteröinti unohdu tai sitä ei ymmärretä tehdä. Tämän vuoksi tietojen vieminen rekisteriin tulisi määrätä pätevän tunnistusmerkitsijän tehtäväksi heti tunnistusmerkintätilaisuudessa.

7 § Tietojen muutoksista ilmoittaminen

Ehdotamme, että katoamisilmoituksen voi tehdä rekisteriin heti, kun koira on kadonnut. Siksi pykälän kolmas momentti tulisi muuttaa muotoon: ”Koiran haltijan on tehtävä rekisteriin katoamisilmoitus viimeistään silloin, kun koira on ollut kadonneena kuukauden.”

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi olisi huolehdittava siitä, että perustettava rekisteri on yhteensopiva muiden EU-maiden vastaavien rekistereiden kanssa. Tämä on ainoa keino, jolla voidaan varmistaa kansainvälinen eläinkaupan valvonta. Se auttaa myös tarttuvien eläintautien valvonnassa ja ehkäisyssä.

Ajankohtaista