Lausunto broilereiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä. Pidämme huolestuttavana sitä, että vaikka asetus avataan muutoksille, siihen ei tehdään yhtään muutosta, joka parantaisi broilereiden hyvinvointia. Päinvastoin: kasvatustiheyden laskentatavan muutos tarkoittaa, että broilereita voidaan kasvattaa jatkossa aiempaa tiheämmin.

Muutoksen syystä sanotaan muistiossa seuraavaa: ”Määrityksen perusteella todettiin nykyisten kertoimien yliarvioivan lintujen elopainoa.” Tämän vuoksi laskentakaavoja muutetaan niin, että lintujen kasvattaminen aiempaa tiheämmässä mahdollistuu. Muistion mukaan se mahdollistaisi 0,2–0,3 linnun lisäämisen neliömetriä kohden nykyiseen verrattuna.

Valtioneuvoston asetus broilereiden suojelusta on alun perin annettu vuonna 2011. Sen jälkeen on julkaistu lukuisia uusia tieteellisiä tutkimuksia ja raportteja broilereiden hyvinvoinnista, mutta näitä ei huomioida asetuksen muutoksissa lainkaan. Yksi merkittävimmistä asetuksen muutoksia ohjaavista raporteista tulisi olla Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tieteellinen kannanotto broilereiden hyvinvoinnista, joka julkaistiin vuonna 2023.

Keskeisiä EFSAN:n raportin huomioita ovat muun muassa seuraavat:

  • Broilereiden lajityypillisten käyttäytymistarpeiden täyttämiseksi tulisi eläintiheyttä vähentää huomattavasti.
  • Broilereille tulisi tarjota pääsy 70-prosenttisesti kasvillisuuden peittämälle ulkoalueelle.
  • Broilereille tulisi tarjota helppokulkuisia korotettuja tasoja ja broileriemoille orsia, jotka pienentävät riskiä liikkumisongelmista, vähentävät stressiä ja edistävät lepokäyttäytymistä.
  • Nykyiset eläintiheydet heikentävät broilereiden hyvinvointia. Yli 11 kg/m2 eläintiheys lisää jalkapohjien tulehduksia, vähentää mahdollisuutta kävellä sekä heikentää mukavuutta ja vähentää tutkimiskäyttäytymistä.
  • Rehun ja veden rajoittaminen aiheuttavat pitkittynyttä nälkää ja janoa broileriemoille, ja siksi näitä toimenpiteitä tulisi välttää.
  • Broilereiden jalostuksessa käytettävä geneettinen valinta, joka perustuu mahdollisimman nopean kasvun saavuttamiseen, heikentää erityisesti broileriemojen hyvinvointia.
  • Broilereiden kasvunopeus tulisi rajoittaa enintään 50 grammaan päivässä.

Sen sijaan, että asetuksessa olisi huomioitu mitään edellä mainituista EFSA:n suosituksista, mahdollistetaan muutoksella broilereiden kasvattaminen entistä tiheämmässä. Broilereita kasvatetaan Suomessa jo nyt EU-maista ahtaimmin: lähes kaikki linnut kasvavat EU:n maksimitiheydellä eli 39–42 kg/m2. Asetukseen esitetty muutos tulee siten heikentämään broilereiden olosuhteita entisestään, kun lintujen liikkuminen ja muu lajityypillisten käyttäytymistarpeiden toteuttaminen vaikeutuu ahtaudessa entisestään. Esimerkiksi Ruotsissa broilereiden kasvatustiheys on korkeintaan 39 kg/m2. Itävallassa, Kreikassa, Latviassa ja Portugalissa kasvatustiheys on korkeintaan 33 kg/m2. EFSA kuitenkin suosittelee eläinten hyvinvoinnin takia huomattavasti alhaisempaa kasvatustiheyttä.

Vastustamme asetukseen tehtävää muutosta broilereiden kasvatustiheyden muuttamisesta. Muutos on paitsi poistettava, myös otettava koko asetus uuteen käsittelyyn. Asetuksessa olisi huomioitava EFSA:n suositukset ja kirjattava kasvatustiheydeksi korkeintaan 11 kg/m2, kiellettävä linnuille kärsimystä aiheuttava jalostus, rajoitettava sallittu kasvunopeus 50 grammaan vuorokaudessa, vaadittava ulkoilumahdollisuutta kesäaikaan sekä vaadittava kasvatushalleihin riittävästi erilaisia tasoja lintujen liikkumista ja hyvinvointia parantamaan.

Laissa eläinten hyvinvoinnista sanotaan, että ”eläimiä on hoidettava siten, että niillä on mahdollisuus toteuttaa liikkumiseen, leikkiin, lepoon, kehonhuoltoon, syömiseen, ravinnon etsintään ja ympäristön tutkimiseen sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyviä olennaisia käyttäytymistarpeitaan.” Ilman yllä mainittuja merkittäviä muutoksia broilereiden kasvatusta koskevaan asetukseen nämä vaatimukset eivät tule broilereiden kohdalla toteutumaan.

On mielestämme järkyttävää, että edelleen ainoat mittarit broilereiden hyvinvoinnin seuraamiseen ovat parven kuolleisuuden seuranta sekä jalkapohjamittaukset teurastuksen jälkeen. Tämä yhdessä esitettyjen muutosten kanssa kertoo siitä, ettei broilereiden hyvinvointi ole lainsäätäjille tärkeää eikä siihen olla valmiita tekemään edes nimellisiä parannuksia. Laki eläinten hyvinvoinnista tuo jonkinlaisia parannuksia monelle muulle tuotantoeläinryhmälle, mutta tuotantotiloilla suuresti kärsiville broilereille ei ole mitään parannuksia luvassa. Broilerit ovat tuntevia eläimiä, joiden hyvinvoinnin parantaminen tulisi ottaa vakavasti, ja se tulee toteutumaan vain, jos lainsäädännössä asiaa edellytetään. Sen vuoksi vaadimme vähintään edellä mainittuja muutoksia asetukseen.

Broileriasetuksen muutos (pdf)
Perustelumuistio (pdf)

Kuva: Jo-Anne McArthur

Ajankohtaista Animaliasta