Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten ja lihakarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

2 § Määritelmät

Pykälässä määritellä asetuksessa käytettävät termit. Pykälästä olisi poistettava kohta 8., koska uuden eläinten hyvinvointilain perusteella parsinavetoita ei saa enää rakentaa eikä niiden rakentamista siten enää tukea.

8 § Sairas-, hoito- ja poikimakarsinat

Pykälästä on poistettava seuraava lause, koska parsinavetoiden rakentaminen ei ole enää uuden eläinten hyvinvointilain perusteella sallittua: Parsinavetassa enintään puolet vaadituista paikoista voi olla sairasparsia.

Liite

Liitteestä on poistettava taulukko 1., koska parsinavetoiden rakentaminen ei ole enää sallittua.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lihakarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

4 § Lihakarjarakennuksen sijoitus ja kuljetusreitit

Pykälä alkaa seuraavasti: ”Rakennuspaikka on valittava siten, että emolehmäkarjan laiduntaminen tai jaloittelutarhaus voidaan järjestää.” Tämä tulee muuttaa muotoon: ”Rakennuspaikka on valittava siten, että nautojen laiduntaminen tai jaloittelutarhaus voidaan järjestää.”

Ulkoilu ja erityisesti laiduntaminen lisää merkittävästi nautojen hyvinvointia. Vaikka juuri hyväksytty eläinten hyvinvointilaki ei vaadi ulkoilua kaikille naudoille, tulee tähän kuitenkin valmistautua. Jos hyväksytään navetoiden rakentaminen paikoille, joissa ulkoilun järjestäminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta, tulevat tuottajat olemaan vaikeuksissa, kun tulevaisuudessa vaatimukset nautojen ulkoilusta laajenevat. Ainoa kestävä ratkaisu on jo nyt valmistautua siihen, että ulkoilu voidaan tarvittaessa järjestää myös lihanaudoille.

6 § Eläintilan lattia

Pykälän toinen momentti tulee muuttaa muotoon ”Kaikkien nautaeläinten makuualueen lattian on oltava kiinteäpohjainen.” Kiinteäpohjainen makuualue mahdollistaa kuivikkeiden käytön, mikä lisää nautojen makuumukavuutta. Märehtijöinä naudat lepäävät paljon, ja mikäli alusta ei ole joustava ja lepäämistä lisäävä, eivät eläimet voi toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään riittävällä tavalla.

Liite

Liitteen taulukossa 3 määritellyt rakolattiakarsinan tilat ovat riittämättömät. Nyt asetuksissa vaaditaan lypsykarjaksi kasvatettavalle nuorkarjalle tilaa merkittävästi enemmän kuin lihaksi kasvatettavalle nuorkarjalle. 10 kuukauden ikäiselle lihaksi kasvatettavallenaudalle on annettava tilaa vain 2 m2, kun lypsylehmäksi kasvatettavalle 10 kuukauden ikäiselle naudalle on annettava kuivikepohjaista tilaa 3,7 m2.

Pelkällä rakolattialla kasvattamista ei tule tukea investointituista, ja siksi asetukseen tulee lisätä vaatimus kiinteäpohjaisesta makuualueesta ja lisätä karsinan tilavaatimuksia vastaamaan saman ikäisten lypsykarjaksi kasvatettavien nautojen tilavaatimuksia.

Kuva: Andrew Skowron

Ajankohtaista Animaliasta