Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta sekä laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (VN/20094/2020) 

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä. Otamme lausunnossamme kantaa pykälään 6 a. Eläinlääke- ja lääkerehumääräyksen antaminen

Tällä hetkellä Suomessa tulkitaan lakia siten, että eläinlääkärin ei ole mahdollista määrätä eläimelle lääkitystä etävastaanoton kautta. Tämä johtaa pahimmillaan eläinsuojelullisiin ongelmiin, kun etäisyyksien tai esimerkiksi päivystysajan korkeiden taksojen vuoksi eläintä ei välittömästi sairastumisen jälkeen viedä eläinlääkäriin, vaan odotetaan seuraavaan arkipäivään.   

Esityksessä todetaan, ettei lääkitsemislaki ota kantaa siihen, voiko eläinlääkäri tehdä eläinlääkemääräyksen digitaalisia välineitä hyödyntävän käynnin jälkeen, ilman eläimen fyysistä tutkimusta. Lakiehdotukseen on kuitenkin kirjattu maa- ja metsätalousministeriölle uusi mahdollisuus säätää asetus eläinlääkemääräysten ja lääkerehumääräysten antamisesta. 

Etälääkinnän avulla eläimiä voidaan auttaa nopeasti ja tehokkaasti monissa eri tilanteissa. Ensiavun tarjoaminen ja eläinten hoitaminen on turvallista, jos eläinlääkäri saa määrätä eläimille rekisteröityjä lääkkeitä pohjautuen potilaskohtaiseen tilannearvioon, ammattietiikkaan ja omaan osaamiseensa. Reseptilääkkeiden määräämisoikeus olisi oleellinen osa eläinten ennaltaehkäisevää hoitoa, ensihoitoa sekä etenkin hankalasti hoidettavien (esimerkiksi aggressiiviset, pelokkaat ja vaikeasti kuljetettavat) potilaiden jatkohoitoa. 

Tämän vuoksi katsomme, että lainsäädäntöä muutettaessa tulisi huolehtia siitä, että eläinlääkäreille annetaan oikeus myös lääkemääräysten tekemiseen eläimelle etävastaanoton yhteydessä. 

Helsingissä 4.8.2021 

Kuva: Nine Koepfler / Unsplash

Ajankohtaista