Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta (VN/13771/2020) 

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä. Pidämme tärkeänä, että vain vähän kesyyntyneiden lajien eli turkistarhoilla kasvatettujen eläinten ja porojen kuljetukseen kiinnitetään jatkossa huomiota ja niille asetetaan lisävaatimuksia. Pidämme tärkeänä myös sitä, eläinkuljetusten valvontaa tehostetaan ja selkeytetään.

Eläinkuljetuslain nojalla voidaan antaa tarkempia kansallisia säännöksiä eläinkuljetusasetuksen liitteissä mainitsemattomien eläinlajien, kuten porojen ja turkiseläinten, kuljetusvälinettä ja kuljetettavien eläinten tilaa koskevista vaatimuksista. Toistaiseksi tällaista asetusta ei ole kuitenkaan annettu. Pidämme tätä huonona asiana, joka tulisi korjata asetuksella.

Turkiseläinten lentokuljetukset Kiinaan ovat herättäneet paljon huolta eläinten hyvinvointiongelmista. Kuljetus saattaa yhteensä kestää vuorokausia, mikäli matka Kiinassa on vielä pitkä. Turkistarhauksessa käytetyt lajit eivät ole juurikaan domestikoituneita, mikä lisää entisestään riskejä eläinten voimakkaasta stressistä ja muista hyvinvointiongelmista. Poroja koskee sama asia, ja olemme erittäin huolestuneita siitä, että myös poroja saatettaisiin kuljettaa huomattavan pitkiä aikoja Suomen rajojen ulkopuolella.

Eläinten hyvinvointiin kohdistuvista riskeistä johtuen katsomme, että turkiseläinten ja porojen kuljetukset Suomen rajojen ulkopuolelle tulisi keskeyttää siihen asti, että niiden kuljetusvälineitä ja kuljetettavien eläinten tilaa koskeva asetus on asetettu.

Reittisuunnitelmien vaatiminen on tärkeää ja hyvä alku, mutta yksinään se ei riitä takaamaan näiden eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana. Koska näiden lajien pitkät kuljetukset tulevat olemaan todennäköisesti jatkossakin suuri hyvinvointiriski kuljetettaville eläimille, tulisi mielestämme selvittää myös se, voitaisiinko lainsäädännöllä kieltää näiden lajien kuljetukset Suomesta EU:n ulkopuolisiin maihin kokonaan.

Lisäksi kommentoisimme pykälää 4: Määritelmät

Pykälän perusteluissa annetaan esimerkkejä siitä, minkälaiset kuljetukset eivät olisi katsottaviksi kaupallisiksi. Ehdotamme, että näihin lisätään seuraava esimerkki: kuljetukset, joissa eläinsuojeluyhdistyksen toimihenkilö tai vapaaehtoinen kuljettaa satunnaisesti yhdistyksen omistamia eläimiä korvauksetta tai korkeintaan polttoainekuluja vastaan.

Perustelu: mielestämme olisi kohtuullista, että eläinsuojeluyhdistysten satunnaiset eläinkuljetukset määriteltäisiin tässä kohdassa kaupallisten kuljetusten ulkopuolelle, koska kyse ei ole voittoa tavoittelevasta toiminnasta. Myös eläintarhojen lajiensuojeluun liittyvät kuljetukset on määritelty kaupallisten kuljetusten ulkopuolelle.

Ajankohtaista