Lausunto eläintenhoidon ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

Diaarinumero OPH-1606-2018

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä. Haluamme lausua seuraavista kohdista.

Eläintenhoidon ammattitutkinnon perusteet

Jokaisessa tutkinnon osassa, jossa käsitellään eläinten hyvinvointia, tulisi myös vaatia, että eläintenhoitaja tuntee eläinsuojelulainsäädännön ja noudattaa sitä työssään. Nyt selkeä maininta tästä puuttuu osista 2.3., 2.5. ja 2.9.

Eläinten hoidon ammattitutkinnon perusteissa tulisi jokaiseen osaamisalaan lisätä vaatimus eläinsuojeluilmoituksen tekemisen osaamisesta sekä sellaisten tilanteiden tunnistamisesta, joissa eläinsuojeluilmoitus on asianmukaista tehdä. Lisäksi tutkintoon tulisi sisällyttää eläinsuojelukentän tuntemusta mukaan lukien eläinsuojeluviranomaiset ja kolmas sektori. Eläintenhoitajan työssä tulee usein eteen tilanteita, joissa ammattilaisen tulee osata neuvoa asiakkaita eläinsuojelukysymyksissä ja tarvittaessa viedä eläinsuojeluongelmia viranomaisen tietoon. Tärkeää olisi, että opiskelijalla on tiedossa, minkälaisia eläinsuojelualan asiantuntijoita on tarvittaessa saatavilla, mistä tietoa on mahdollista saada lisää ja kenen puoleen kääntyä erilaisissa tapauksissa.

Osaan 2.5. tulisi lisätä, että opiskelija tuntee eläinten oppimista ja positiiviseen vahvistamiseen perustuvaa koulusta ja osaa kertoa siitä asiakkaalle. Opiskelija osaa antaa neuvoja eläimelle turvallisten ja kipua aiheuttamattomien varusteiden valintaan.

Osan 2.7. kohta ”hankkii luotettavasta lähteestä tietoa eläinlajin luontaisesta

käyttäytymisestä ja soveltaa sitä käytännön työtehtävissä” tulisi muuttaa muotoon:

  • hankkii luotettavasta, tutkimustietoon perustuvasta lähteestä tietoa eläinlajin luontaisesta käyttäytymisestä ja soveltaa sitä käytännön työtehtävissä

Osaan 2.9. tulisi lisätä:

  • ymmärtää eläintarhatoimintaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja osaa perustella kantansa niihin

Osaan 2.18. tulisi lisätä:

  • tunnistaa hoitamansa lajin kipuoireiston ja osaa toimia tilanteen vaatimalla tavalla
  • soveltaa eläinten hoitotilanteessa monipuolisesti tietoansa eläinten oppimisesta ja erilaisista eläinten koulutustavoista ja antaa myös muille työntekijöille, kuten tutkijoille, neuvoja hoitotoimenpiteisiin totuttamisessa
  • ymmärtää koe-eläintoimintaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja osaa perustella kantansa niihin

Eläintenhoidon erikoisammattitutkinnon perusteet

Osaan 2.12. tulisi lisätä:

  • perustelee ja arvioi koe-eläinyksikön toimintaa eettiset näkökohdat huomioiden
  • ymmärtää lajikohtaisesti koe-eläimien pitämistä koe-eläinyksiköissä ja tutkimuskäytössä ja osaa eettisesti arvioida toiminnan ongelmakohtia
  • tunnistaa hoitajan ja eläimen välisen vuorovaikutuksen merkityksen ja osaa käsitellä tilanteita, joissa hoitaja kokee eettisiä ristiriitatilanteita työssään koe-eläinten kanssa
  • seuraa 3R-toiminnan kehittymistä ja osaa esittää siihen perustuvia parannuksia koe-eläinyksikössä
  • ymmärtää eläinten oppimisen periaatteet ja osaa soveltaa niitä työssään eläinten hyvinvointia edistävällä tavalla