Lausunnot

Animalia jättää valmisteilla olevaa lainsäädäntöä koskevia lausuntoja eläimiin liittyvistä asioista ministeriöille.

3.12.2020

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta (VN/13771/2020) 

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä. Pidämme tärkeänä, että vain vähän kesyyntyneiden lajien eli turkistarhoilla kasvatettujen eläinten ja porojen kuljetukseen kiinnitetään jatkossa huomiota ja niille asetetaan lisävaatimuksia. Pidämme tärkeänä myös sitä, eläinkuljetusten valvontaa tehostetaan ja selkeytetään.

Eläinkuljetuslain nojalla voidaan antaa tarkempia kansallisia säännöksiä eläinkuljetusasetuksen liitteissä mainitsemattomien eläinlajien, kuten porojen ja turkiseläinten, kuljetusvälinettä ja kuljetettavien eläinten tilaa koskevista vaatimuksista. Toistaiseksi tällaista asetusta ei ole kuitenkaan annettu. Pidämme tätä huonona asiana, joka tulisi korjata asetuksella.

Turkiseläinten lentokuljetukset Kiinaan ovat herättäneet paljon huolta eläinten hyvinvointiongelmista. Kuljetus saattaa yhteensä kestää vuorokausia, mikäli matka Kiinassa on vielä pitkä. Turkistarhauksessa käytetyt lajit eivät ole juurikaan domestikoituneita, mikä lisää entisestään riskejä eläinten voimakkaasta stressistä ja muista hyvinvointiongelmista. Poroja koskee sama asia, ja olemme erittäin huolestuneita siitä, että myös poroja saatettaisiin kuljettaa huomattavan pitkiä aikoja Suomen rajojen ulkopuolella.

Eläinten hyvinvointiin kohdistuvista riskeistä johtuen katsomme, että turkiseläinten ja porojen kuljetukset Suomen rajojen ulkopuolelle tulisi keskeyttää siihen asti, että niiden kuljetusvälineitä ja kuljetettavien eläinten tilaa koskeva asetus on asetettu.

Reittisuunnitelmien vaatiminen on tärkeää ja hyvä alku, mutta yksinään se ei riitä takaamaan näiden eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana. Koska näiden lajien pitkät kuljetukset tulevat olemaan todennäköisesti jatkossakin suuri hyvinvointiriski kuljetettaville eläimille, tulisi mielestämme selvittää myös se, voitaisiinko lainsäädännöllä kieltää näiden lajien kuljetukset Suomesta EU:n ulkopuolisiin maihin kokonaan.

Lisäksi kommentoisimme pykälää 4: Määritelmät

Pykälän perusteluissa annetaan esimerkkejä siitä, minkälaiset kuljetukset eivät olisi katsottaviksi kaupallisiksi. Ehdotamme, että näihin lisätään seuraava esimerkki: kuljetukset, joissa eläinsuojeluyhdistyksen toimihenkilö tai vapaaehtoinen kuljettaa satunnaisesti yhdistyksen omistamia eläimiä korvauksetta tai korkeintaan polttoainekuluja vastaan.

Perustelu: mielestämme olisi kohtuullista, että eläinsuojeluyhdistysten satunnaiset eläinkuljetukset määriteltäisiin tässä kohdassa kaupallisten kuljetusten ulkopuolelle, koska kyse ei ole voittoa tavoittelevasta toiminnasta. Myös eläintarhojen lajiensuojeluun liittyvät kuljetukset on määritelty kaupallisten kuljetusten ulkopuolelle.

 

26.11.2020

Lausunto tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä. Kannatamme sitä, että eläinsuojeluasiamies kutsutaan neuvottelukuntaan pysyväksi asiantuntijaksi.

26.11.2020

Lausunto luonnoksesta kotimaisen kalan edistämisohjelmaksi

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä. Animalia tarkastelee kalansyöntiä, kalastusta ja kalankasvatusta ensisijaisesti eläinten hyvinvoinnin ja eläinten oikeuksien näkökulmasta. 

Ohjelman luonnoksessa linjataan, että kalan käytön lisäämisellä olisi monipuoliset myönteiset vaikutukset suomalaiseen yhteiskuntaan. Kalaa korostetaan ilmastoystävällisenä tulevaisuuden ruokana ja kalankasvatuksessa nähdään erityistä kasvunvaraa Suomessa. Samoin kalastetun kalan käyttöä ihmisravinnoksi pyritään lisäämään. Kotimaisen kalan kulutus halutaan tuplata vuoteen 2027 mennessä.  

Edistämisohjelman yksi tavoiteltu vaikutus on kestävyys ja vastuullisuus. Animalia pitää tärkeänä, että kalataloudessa huomioidaan ympäristöllinen kestävyys, ravinnekuorma ja ruokahävikki. Samanaikaisesti on hälyttävää, että ohjelman luonnoksessa ei huomioida eläinten hyvinvointikysymyksiä ollenkaan. 

Tutkimus osoittaa, että kaloilla on monia muihin tuotannossa käytettäviin eläimiin rinnastuvia ominaisuuksia. Tieteellisen konsensuksen mukaan kalat tuntevat kipua ja niillä on edistyneitä kognitiivisia kykyjä sekä sosiaalisia tarpeita. Kaikessa kaloja koskevassa toiminnassa pitäisi huomioida sen vaikutukset kalojen hyvinvointiin. 

Keskeisiä kasvatettavien kalojen hyvinvointiongelmia ovat liian ahtaat ja virikkeettömät kasvatusolosuhteet sekä lopetukseen liittyvät ongelmat. Lisäksi kalojen hyvinvointia koskeva tilastointi on riittämätöntä. Suomessa yleisesti käytössä oleva hiilidioksiditainnutus voi kestää useita minuutteja ja aiheuttaa pakoliikkeitä kaloissa. Kalankasvattamoissa kalojen kylkisuomuissa esiintyy vaurioita, jotka ovat seurausta liian tiiviissä oloissa liikkumisesta. 

Euroopan Unionin neuvoston lopetusasetuksessa N:o 1099/2009 todetaan: ”Eläimiä tulee varjella vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä lopetuksen ja siihen liittyvien toimien aikana.” Eläinten terveysjärjestö OIE on todennut hiilidioksiditainnutuksen haitalliseksi kalojen terveydelle ja suosittelee mekaanisen iskutainnutuksen tai sähkötainnutuksen käyttöä sen sijaan. Norjassa hiilidioksiditainnutus on kielletty vuonna 2007. 

Suomessa kalojen hyvinvoinnin lakiin perustuva säätely on puutteellista. Kalojen kasvatustiheyttä ei säädellä riittävän yksityiskohtaisesti eikä virikeympäristöön oteta kantaa. Valtioneuvoston asetus viljeltävien kalojen suojelusta (812/2010) vaatisi uudistamista perustuen uusimpaan eläintieteelliseen tutkimustietoon kalalajien tarpeista. Volyymikalastuksen osalta kalojen tainnuttamatta jättäminen on merkittävä hyvinvointiongelma, johon tulisi puuttua. Kaikki kalat tulisi tainnuttaa asianmukaisesti sen sijaan, että ne tukehtuvat kalastusalusten pyydyksissä. 

Animalia katsoo, että kalankasvatuksen huomattava lisääminen Suomessa aiheuttaa vakavan riskin eläinten hyvinvoinnille. Kalojen hyvinvoinnin puutteellinen säätely ja käytössä olevat ongelmalliset käytännöt kertautuvat helposti, kun uusia kasvatuslaitoksia perustetaan. Mitään suunnitelmia tuotannon volyymin kasvattamiseksi ei tulisi voida tehdä ilman että vastataan eläinten hyvinvointia koskeviin kysymyksiin uskottavalla tavalla. Tämän vuoksi edistämisohjelmaan olisi kirjattava erillinen suunnitelma kalojen hyvinvoinnin parantamisesta, missä puututaan edellä mainittuihin seikkoihin. Kalojen hyvinvoinnin parantaminen on asia, joka kiinnostaa myös kuluttajia kasvavassa määrin. 

31.8.2020

Lausunto ehdotuksesta haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi 

Kaikissa toimenpiteissä, jotka koskevat vieraslajeihin luettavia eläimiä, tulisi korostaa sitä, että eläinten suojeleminen kärsimykseltä on ensisijaisen tärkeää. Tätä korostetaan myös EU:n vieraslajiasetuksessa. Sitä tulisi korostaa myös Suomessa toteutetuissa toimenpiteissä sekä aihetta koskevassa tiedottamisessa. Tätä tulisi korostaa kaikkia eläimiä, eli myös liskoja, sammakoita ja nilviäisiä, koskevassa tiedotuksessa.

Suomen oma kansallinen vieraslajiluettelo sisältää lajeja, jotka puuttuvat EU:n vieraslajiluettelosta. Näihin lajeihin kuuluu mm. minkki. Kuten luonnoksessakin todetaan, on kaikkien kansallisesti haitallisten vieraslajien luetteloon kuuluvien lajien maahantuonti, kasvattaminen, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty. Poikkeuksellisesti omistaja saa pitää EU:n luetteloon tai kansalliseen vieraslajiluetteloon vieraslajieläimen lemmikkinä sen luonnolliseen kuolemaan saakka. Ehtona on, että eläintä on pidetty lemmikkinä jo ennen lajin ottamista luetteloon. Omistajan on myös varmistettava, ettei lemmikki voi lisääntyä eikä karata.

Samaan aikaan Suomessa saa kuitenkin yhä tarhata sekä minkkejä että supikoiria. On täysin ristiriitaista, että tällainen poikkeama sallitaan. Turkistarhoilta voidaan vaatia aitaamista, mutta varsinkin minkki voi kyetä kaivautumaan tai kiipeämään karkuun aidoista huolimatta.

Suomen minkkikanta on syntynyt tarhakarkulaisista. Luonnoksessa todetaan, että tarhakarkulaiset eivät säily luonnossa hengissä, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Jokainen turkistarha on potentiaalinen paikka minkeille ja supikoirille päästä karkuun ja levittäytyä alueella, joten kaikkia kannan vähentämiseen tähtääviä toimia voidaan pitää turhina niin kauan kuin näiden lajien kasvattaminen turkistarhoilla on sallittua.

Minkkien täydellinen poistaminen Suomen luonnosta ei ole enää mahdollista. Siksi erilaisten ”tappotalkoiden” markkinointi ja kansalaisten kannustaminen vieraslajien yksilöiden tappamiseen ei vie itse lajin hävittämistä eteenpäin, mutta sen sijaan se lisää eläinyksilöiden kärsimystä mm. huonojen tappamismenetelmien ja osaamattomuuden vuoksi. Tämän vuoksi emme hyväksy sitä, että kansalaisia yleisesti kannustetaan vieraslajien, kuten minkin, pyydystämiseen ja tappamiseen.

Minkkien pyyntiä koskevassa viestinnässä tulisi lisäksi korostaa sitä, että minkkejä ei tulisi pyydystää silloin, kun niillä on poikasia. Poikasille aiheutuu kohtuutonta kärsimystä ja hidas kitumalla kuoleminen, mikäli emo ammutaan ja pennut jäävät avuttomina pesään.

EU:n vieraslajiasetuksessa korostetaan myös ei-tappavien menetelmien käyttöä. Tätä ei Suomessa ole juuri lainkaan huomioitu. Vieraslajien luontaista torjuntaa edistävät mm. luonnon ympäristöjen suojelu ja elinvoimaisuus sekä suurempien petoeläinten kantojen suojelu. Eläinten hyvinvoinnin ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi vieraslajien hallintasuunnitelmassa tulisi panostaa näihin.

19.8.2020

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (VN/14924/2020)

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä. Pidämme erittäin tärkeänä, että koirien tunnistusmerkintä saatetaan pakolliseksi ja sitä varten perustetaan yhtenäinen rekisteri.

1 § Soveltamisala

Mielestämme tunnistusmerkinnän pakollisuus tulisi ulottaa koskemaan myös kissoja. Kissojen heitteille jättäminen on Suomessa huomattavasti suurempi ongelma kuin koirien. Myös kissojen pentutehtailu on viime vuosina ollut merkittävässä kasvussa. Tähän ongelmaan ei päästä käsiksi ilman, että myös kissat sisällytetään tähän asetukseen.

Tämän vuoksi asetuksen 1. pykälään tulee lisätä kissat.

2 § Määritelmät

Ehdotuksessa koiran haltija tarkoittaisi koiran omistajaa tai muuta luonnollista henkilöä, jonka hallinnassa koira on. Käytännössä uutta kotia etsivät koirat on usein tarpeen merkitä eläinsuojeluyhdistyksen tai löytöeläintoimintaa pyörittävän organisaation nimiin uuden kodin etsimisen ajaksi. Tämän vuoksi eläimen haltijana pitäisi voida toimia myös aatteellinen yhdistys tai muu oikeussubjekti.

6 § Rekisteröinti

Olisi tärkeää, että eläimen omistajatiedot viedään rekisteriin välittömästi tunnistusmerkitsemisen yhteydessä, ettei rekisteröinti unohdu tai sitä ei ymmärretä tehdä. Tämän vuoksi tietojen vieminen rekisteriin tulisi määrätä pätevän tunnistusmerkitsijän tehtäväksi heti tunnistusmerkintätilaisuudessa.

7 § Tietojen muutoksista ilmoittaminen

Ehdotamme, että katoamisilmoituksen voi tehdä rekisteriin heti, kun koira on kadonnut. Siksi pykälän kolmas momentti tulisi muuttaa muotoon: ”Koiran haltijan on tehtävä rekisteriin katoamisilmoitus viimeistään silloin, kun koira on ollut kadonneena kuukauden.”

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi olisi huolehdittava siitä, että perustettava rekisteri on yhteensopiva muiden EU-maiden vastaavien rekistereiden kanssa. Tämä on ainoa keino, jolla voidaan varmistaa kansainvälinen eläinkaupan valvonta. Se auttaa myös tarttuvien eläintautien valvonnassa ja ehkäisyssä.

15.5.2020

Lausunto tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä. Vaikka lain ja asetuksen muutoksilla pyritään pääosin sisällyttämään direktiivin vaatimukset kansalliseen lainsäädäntöömme, tulisi mielestämme lakiin ja asetukseen tehdä myös muita tarkennuksia, jotka esitämme alla.

Lähtökohtanamme on direktiivin perimmäinen päämäärä, eli eläinkokeista luopuminen EU:n alueella. Ensimmäinen askel tavoitteeseen pääsemiseksi on se, että lakiin ja asetukseen kirjataan vaatimuksia huomioida eläinkokeettomat menetelmät mm. tutkimussuunnitelmien suunnitteluun, valmisteluun ja hyväksymiseen sekä tutkijoiden koulutukseen liittyen. Nämä kirjaukset voivat toimia pohjana kansalliselle suunnitelmalle asteittaiselle eläinkokeista luopumiselle.

Laki

2 § Soveltamisala

Soveltamisala laajennetaan koskemaan myös lintujen ja matelijoiden sikiöitä niiden kehitysvaiheen viimeisen kolmanneksen aikana. Tämä on asia, jota kannatamme. Muutos korjaa eläinsuojelullisen ongelman, jossa kuoriutumattomien lintujen poikasia on voitu käyttää tieteellisessä tutkimuksessa ilman hankelupalautakunnan tekemää arviointia ja myöntämää lupaa sekä pohdintaa mm. kivunlievityksestä.

Lisäksi soveltamisala tulisi laajentaa kattamaan niveljalkaiset, kuten hyönteiset, sekä muutkin nilviäiset kuin pääjalkaiset. Hyönteisten sekä nilviäisten kivuntunnosta ja kognitiivisista kyvyistä saadaan jatkuvasti lisää tietoa, eikä ole enää perusteita sille, että ne jätetään lain ulkopuolelle.

Mikäli em. eläinryhmät jäävät edelleen tämän lain soveltamisalan ulkopuolelle, tulisi eläinsuojelulain perusteella tarkastella sitä, miten eläinsuojelulaki koskee näiden eläinryhmien suojelua eläinkoekäytössä ja miten tämä koskettaa mm. niillä tehtävien kokeiden valvontaa.

6 § Yleiset olosuhteet

Kannatamme 1 momentin muutosta, joka tarkentaa 3R-parantamisen vaatimuksen ulottamista myös eläinten kasvatukseen, pitoon ja hoitoon sekä hyvinvoinnin edistämiseen.

Toisessa momentissa edellytetään, että toiminnanharjoittajan on varauduttava tulipaloihin, sähkökatkoksiin ja muihin vastaaviin eläinten hyvinvointia uhkaaviin häiriötilanteisiin. Ehdotamme, että toiminnanharjoittajilta edellytettäisiin kirjallinen varautumissuunnitelma näihin varautumisesta.

24 a § Hankkeen arviointi

Pykälässä tulisi näkyä se, että hanketta arvioitaessa voidaan varmistua siitä, että kokeen suunnittelijalla on riittävät tiedot myös eläinkokeettomista tutkimusmenetelmistä sekä koulutusta niiden tekemiseen. Pykälään tulisi kirjata myös se, että suunnittelijalla on velvollisuus varmistua siitä, että tutkimusta tai sen osaa ei voida suorittaa eläinkokeettomilla tutkimusmenetelmillä. Tällä varmistetaan se, että direktiivin perimmäinen tavoite eläinkokeista luopumisesta voidaan täyttää. Tämä auttaa myös sen arvioimisessa, onko eläinkokeesta mahdollisesti saatava hyöty eettisesti hyväksyttävässä suhteessa eläimille aiheutuvaan haittaan. Tämän vuoksi pykälään tai vähintään se perusteluihin olisi kirjattava em. seikat.

Pykälään tulisi myös lisätä, että luvan myöntävän viranomaisen tulee varmistua siitä, että toimiluvan haltijalla tai hankkeen suunnittelijalla ei ole eläintenpitokieltoa tai valvovan viranomaisen havaitsemaa vakavaa rikkomusta eläinten kohtelusta.

26 § Luvassa asetettavat ehdot ja myönnettävät poikkeukset

Kannatamme tehtyä lisäystä, jonka perusteella hankeluvassa voidaan asettaa erityisiä ehtoja eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi hankkeen aikana. Lain perusteluissa nämä on tärkeää avata, eli antaa esimerkkejä esimerkiksi velvoitteesta kutsua eläinlääkäri tai valvova viranomainen paikalle toimenpiteiden tekemisen ajaksi.

30 § Hankelupalautakunnan asettaminen ja kokoonpano

Mielestämme luonnoksessa muotoiltu pykälä on vaikeaselkoinen ja jättää liikaa tulkinnanvaraa.

Animalian työntekijä on lautakunnassa varajäsenenä. Kokemuksemme mukaan kokousten saamisessa kokoon ei ole ollut merkittäviä ongelmia. Tästä kertoo myös se, että vain pieni osa hakemuksista ylittää annetun määräajan hakemuksen käsittelylle.

Tällä hetkellä ongelmia aiheuttaa eniten se, että lautakuntaan on valittu monia saman organisaation edustajia, jolloin kyseisen organisaation alaisia hakemuksia ei jääviyssyistä voida käsitellä kuin tietyissä jaostoissa. Tämä itsessään aiheuttaa jo epätasa-arvoisuutta ja painotuksia siinä, mihin jaostoon mitkäkin hakemukset päätyvät.

Ongelma tulisi mielestämme korjata ensisijaisesti sillä, että jatkossa lautakunnan jäseniä valitessa pyritään sellaiseen jakaumaan, ettei yhden organisaation edustajia voi olla lautakunnassa tiettyä osuutta enempää. Tämä pienentäisi ongelman todennäköisesti sellaiseksi, ettei muutoksia asettamiseen tarvittaisi. Lautakuntaan tarvittaisiin myös nykyistä laajempaa osaamista eläinkokeettomista tutkimusmenetelmistä eli tämäkin tulisi huomioida jäseniä valittaessa.

Jos kuitenkin muutokseen lähdetään, tulee lakiin tai sen perusteluihin kirjata tarkasti, miten uusi järjestelmä toimii: kenelle sopivia päivämääriä painotetaan kokousaikoja sovittaessa ja missä järjestyksessä varajäsenet kutsutaan kokoukseen.

Ja jos useampia varajäseniä nimetään, varajäsenten tulee edustaa samaa asiantuntemusaluetta kuin varsinainen jäsen. Tämä tulee kirjata pykälään.

31 § Asioiden valmistelu ja käsittely lautakunnassa

Emme kannata muutosta ehdotetussa muodossa. Jos kokouksen puheenjohtaja ei allekirjoita lupia, ei ole taattua, että kokouksessa tai sen jälkeisessä sähköpostikokouksessa hyväksytty näkemys tulee riittävällä tarkkuudella kirjattua lupaan. Prosessissa tulisi varmistaa se, että lupaan kirjataan tarkasti kokouksessa hyväksytyt sanamuodot, ja näiden tarkastamisen tulisi olla kokouksen puheenjohtajan vastuulla. Tämä varmistuu parhaiten sillä, että kokouksen puheenjohtaja on lupien allekirjoittamisesta vastuussa.

37 § Valvonnan järjestämisen yleiset periaatteet

Pidämme tärkeänä sitä, että osa laitosten tarkastuksista on suoritettava yllätystarkastuksina. Mielestämme lakiin tulisi kuitenkin kirjata vähimmäismäärä sille, mikä osuus näitä tarkastuksia olisi oltava. Osuuden tulisi olla vähintään puolet tarkastuksista.

47 § Kiellot, määräykset ja kiireelliset toimenpiteet

Ehdotamme, että tähän pykälään lisätään, että mikäli valvontaviranomainen antaa pykälässä mainittuja määräyksiä, tulee ne saattaa myös hankelupalautakunnan tietoon. Perustelemme asiaa sillä, että hankelupalautakunnan tulee tietää, millaisia ongelmia laitosten toiminnassa ja hankelupien noudattamisessa ilmenee, jotta se voi ottaa ne huomioon toiminnassaan. Tällä hetkellä velvoitetta tiedon kulkemiseen näistä kielloista, määräyksistä tai toimenpiteistä ei ole. Tämä on lautakunnan toiminnan ja sen kehittämisen sekä eläinten suojelun kannalta ongelmallista.

49 § Toimintaluvan peruuttaminen ja toiminnan keskeyttäminen

Pidämme hyvänä lisäyksenä, että koe-eläinyksikön toiminta voidaan keskeyttää väärinkäytösten tultua ilmi. Laissa olisi tärkeää mainita eläinten kotiuttaminen yksityisten ihmisten hoitoon tai muuhun soveltuvaan hoitojärjestelmään ensisijaisena vaihtoehtona.

Asetus

3 § Eläintilojen olosuhteet

Ehdotamme, että veden laatua käsittelevään kohtaan lisätään pääjalkaiset. Lisäksi ehdotamme lisättäväksi, että vedessä viihtyville maaselkärankaisille tulee tarjota jatkuva mahdollisuus lajityypilliseen vedessä olemiseen, kuten esimerkiksi uimiseen.

4 § Virikkeet ja kuivikkeet

Pykälään tehdyt tarkennukset ja lisäykset ovat hyviä ja kannatettavia. Käytännössä näiden toteuttaminen erityisesti pienten jyrsijöiden kohdalla voi olla kuitenkin vaikeaa, koska niiden häkkikoot on laissa määritelty hyvin pieniksi. Tämän vuoksi pidämme tärkeänä, että häkkikokoja arvioitaisiin   uudestaan ja niitä kasvatettaisiin huomattavasti, jotta virikkeellistäminen olisi käytännössä mahdollista.

18 § Henkilöstön pätevyysvaatimukset

Kannatamme kohdan 2 etiikkaa koskevaa muutosta. Käytännössä olisi lisäksi varmistettava, että etiikkakoulutuksesta tulee tasavertainen ja pakollinen osa tutkijakoulutusta. Parin tunnin koulutus osana koe-eläinkurssia ei ole riittävää.

Kohtaan 10 kirjataan ehdotuksessa ”inhimillisten päätepisteiden käyttö”. Tällaisenaan se ei avaa asiaa riittävästi, joten ehdotamme, että pykälässä kirjoitetaan auki, mitä tällä tarkoitetaan esimerkiksi sisällyttämällä mukaan aiempi muotoilu.

Liite 2 Eläinten lopetusmenetelmät -taulukko

Alaviitteessä 3 mainitaan, että hiilidioksidia ei voi käyttää sikiökautisiin ja vastasyntyneisiin jyrsijöiden poikasiin. Liitteessä tulisi täsmentää, minkä ikäisiin poikasiin viitataan ”vastasyntyneellä”. Hiilidioksidi ei ole riittävän tehokas lopetusmenetelmä käytettäväksi ennen vierotusikää, joten sen käyttö tulisi olla kiellettyä vieroitusikään asti.

14.2.2020

Lausunto: Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma 2021-2027 ja vesiviljelystrategia

Animalia haluaa jättää lausuntonsa Maa- ja metsätalousministeriön 13.1.2020 päivättyyn lausuntopyyntöön MMM019:00/2019 liittyen.
Huomautamme, että lausuntopyyntöä ei jätetty yhdellekään eläinten hyvinvointia edustavalle taholle. Katsomme, että jatkossa selvästi eläinten hyvinvointiin vaikuttavat lausuntopyynnöt, myös koskien kalastusta, tulisi lähettää vähintään Animalialle, SEY Suomen Eläinsuojelulle ja Eläinten hyvinvointikeskukselle, jotta suoraan eläinten hyvinvointia vaikuttavissa prosesseissa kuultaisiin myös eläinten hyvinvoinnin asiantuntijatahoja.

Animalia tarkastelee kalankasvatusta ensisijaisesti kalojen hyvinvoinnin ja oikeuksien näkökulmasta.

Kalankasvatuksen strateginen lisääminen näyttää jättävän eläinten hyvinvointinäkökulman huomiotta. Ilmastonäkökohtiin vetoava kalankasvatuksen lisääminen luo samalla uusia eläinoikeusongelmia.

Haluamme kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin, kun Suomi päivittää vesiviljelystrategiaansa ja kaloja koskevaa lainsäädäntöä:
1. Kalojen kasvatustiheydestä tulee säätää tarkemmin. Nykyisellään kalankasvatuksessa ei säädetä kasvatustiheydestä riittävän tarkasti. Se määritellään asetuksessa viljeltyjen kalojen suojelusta (812/2010) seuraavasti: ”Kalojen kasvatustiheys ei saa olla niin suuri, että se vaarantaa kalojen hyvinvoinnin ja terveyden. Kasvatustiheyttä arvioitaessa on otettava huomioon kalalaji, ympäristöolosuhteet sekä käytettävät kasvatus- ja ruokintamenetelmät.” Kalojen hyvinvointiin liittyvä tutkimusnäyttö kalankasvatusolosuhteissa on kuitenkin puutteellinen, eivätkä kalankasvatuksen käytännöt riittävästi huomioi kalojen hyvinvointia. Kasvatettavilla kaloilla esiintyy yleisesti kylki- ja evävaurioita samansuuntaisen kasvatustilan seinää viistävän uinnin seurauksena.
2. Hiilidioksiditainnutuksesta on ensi tilassa luovuttava. Kalojen tuskallinen useita minuutteja kestävä hiilidioksiditainnutus on vakava hyvinvointiongelma. Tämä käytäntö on eläinsuojelulain vastaista tarpeettoman kärsimyksen aiheuttamista eläimelle ja myös EU:n lopetusasetuksen vastaista. Maailman eläinterveysjärjestö OIE on todennut hiilidioksidin käytön tainnutuksessa erittäin haitalliseksi kalojen hyvinvoinnin kannalta. Norja kielsi hiilidioksidin käytön kalojen tainnutuksessa jo vuonna 2007. Suomessa kalojen tainnutusmenetelmien tilastointi on puutteellista eikä edes asiantuntijoilla ole tarkkoja käsityksiä tainnutuksesta.
3. Eläinten hyvinvoinnin edunvalvojat, kuten eläinjärjestöt, on huomioitava strategisissa ja lainsäädäntöprosesseissa nykyistä huomattavasti paremmin. Kaloilla on vakuuttavan tieteellisen näytön perusteella kyky tuntea kipua ja eri kalalajeilla on myös laaja kirjo älyllisiä, sosiaalisia ja taidollisia ominaisuuksia, jotka edellyttävät, että niiden oikeuksiin kiinnitetään huomiota samalla tavalla kuin maaeläimiin.

Yllä esitetyn perusteella esitämme, että kasvatustiheydelle asetetaan hyvinvointitutkimukseen perustuvat rajat ja että kalojen hyvinvoinnin valvontaa kehitetään ja tehostetaan. Kalojen hiilidioksiditainnutuksesta on luovuttava kokonaan. Kalojen hyvinvointitutkimusta on alettava hyödyntää paremmin strategiatyössä ja lainvalmistelussa ja tilastointia hyvinvointikysymyksissä lisättävä. Eläinjärjestöt on myös kutsuttava mukaan valmistelutyöhön ja huomioitava, että kalat
eivät ole ainoastaan taloudellinen resurssi, vaan eläimiä, joiden hyvinvoinnista merkittävä joukko kansalaisia on huolissaan.

4.4.2019

Lausunto ehdotuksesta haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi

Kaikissa toimenpiteissä, jotka koskevat vieraslajeihin luettavia eläimiä, tulisi korostaa sitä, että eläinten suojeleminen kärsimykseltä on ensisijaisen tärkeää. Tätä korostetaan myös EU:n vieraslajiasetuksessa. Sitä tulisi korosta myös Suomessa toteutetuissa toimenpiteissä sekä aihetta koskevassa tiedottamisessa. Emme ylipäätään pidä haitallisten vieraslajien siirtämistä rauhoittamattomien lajien listalle hyväksyttävänä, sillä EU-asetus ei tällaista vaadi.

EU:n vieraslajiasetuksessa korostetaan myös ei-tappavien menetelmien käyttöä, mutta tätä ei Suomessa ole juurikaan huomioitu. Vieraslajien luontaista torjuntaa edistäisi mm. luonnon ympäristöjen suojelu ja elinvoimaisuus. Voimakkaasti muutetut ympäristöt luovat potentiaalisia menestymisen paikkoja vieraslajeille, kun alkuperäislajit väistyvät alueilta.

Esimerkiksi suurpetojen hävittäminen on esimerkki tilanteesta, joka luo otollisia leviämisreittejä supikoirille. Suurpetojen vaikutusta supikoiriin ei kuitenkaan ole mainittu suunnitelmassa lainkaan. Supikoiraa suurempi petoeläin estää supikoiran leviämistä todennäköisesti tehokkaammin kuin pyynti. Suuremmat petoeläimet paitsi vaikuttavat supikoirakantoihin ympäri vuoden, ne vaikuttavat myös alueilla, joille ihmisten toimenpiteet eivät ulotu. Siksi suurpetojen vaikutusta supikoirakantaan tulisi tutkia ja suurpetokantoja (ilves, susi, ahma) Suomessa vahvistaa.

Supikoirien pyyntiä koskevassa viestinnässä tulee korostaa sitä, että supikoiria ei tulisi pyydystää silloin, kun niillä on poikasia, vaikka laki tämän sallisikin. Viestinnässä tulee kertoa tutkittua, neutraalia tietoa supikoirien elintavoista, kuten sen käyttämästä ravinnosta, eikä liioitella lajin haitallisuutta. Supikoiriin kohdistuu jo nyt täysin kohtuutonta vihaa, mikä on omiaan lisäämään julmia tappamiskeinoja.

Tahattoman leviämisen väylänä supikoirien kasvattaminen turkistarhoilla on merkittävä riski tarhoilta vaadituista toimenpiteistä huolimatta. Tämän vuoksi tulisi pyrkiä siihen, että supikoirien tarhaaminen kielletään Suomessa, kuten jo muualla EU:ssa on tehty. Tämä siitäkin huolimatta, että Suomelle on myönnetty 30 vuoden poikkeuslupa supikoirien tarhaamiseen. On ristiriitaista, että samaan aikaan, kun laji halutaan hävittää Suomen luonnosta lähes keinolla millä hyvänsä, sallitaan kuitenkin satojentuhansien saman lajin edustajien tarhaaminen ja niiden karkaamisriskin aiheuttaminen.

Piisamien kohdalla ei ole tarpeen lisätä metsästystä, kuten suunnitelmassakin todetaan. Piisamin pesärauha tulisi ehdottomasti säilyttää. Pesärauhan purkaminen vaarantaa piisamien hyvinvointia, kun pesiin voi jäädä poikasia nääntymään kuoliaiksi. Lisäksi se voi vaarantaa myös kosteikoilla pesivien lintujen pesinnän, jos piisameja lähdetään metsästämään lintujen pesimäaikaan.

12.3.2019

Lausunto ehdotuksesta tarkemmiksi säännöksiksi vieraslajilintujen ja -nisäkkäiden pyyntivälineistä ja menetelmistä

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä. Kaikkiaan pidämme lausuntopyyntöä epäselvänä lausuttavana, sillä siinä tehdään lisäyksiä asetusehdotukseen, jota ei ole vielä saatettu voimaan. Selvempää olisi ollut, että koko käsittelyssä ollut asetus olisi annettu lausuttavaksi tai edes kokonaisuutena nähtäväksi.

Haluamme kommentoida esitystä seuraavilta osin.

3 § Kielletyt pyyntivälineet
Kannatamme esitettyä myrkkyjen ja myrkytettyjen tai tainnuttavia aineita sisältävien syöttien sekä tainnuttavien ja tappavien elektronisten laitteiden ja sähkölaitteiden kieltoa. Samoin kannatamme ilma-aseen käyttökieltoa sekä rautojen käytön kieltoa supikoirien, pesukarhujen ja muiden kooltaan niihin verrattavien vieraslajien pyynnissä.

Mielestämme kielletyksi tulisi kuitenkin määrittää kaikkien hetitappavien rautojen käyttö lajista riippumatta. Vaikka käytetään ns. hetitappavia rautoja, ei rautojen aiheuttamasta nopeasta kuolemasta voida olla varmoja. Samoin rautoihin voi joutua eläimiä, jotka eivät ole metsästettävää lajia. Erityisen ongelmallista on vedenalaisten rautojen käyttö rämemajavien ja muiden vedessä elävien nisäkkäiden metsästämisessä. Tämä aiheuttaa merkittävän riskin siitä, että vedenalaisiin rautoihin joutunut eläin kuolee hukkumalla. Lisäksi vedenalaisetkaan raudat eivät valikoi uhrejaan, vaan niihin voi joutua esimerkiksi saukkoja.

Mielestämme ei ole tarpeen sallia myöskään yöammuntaa varten tarkoitettuja tähtäinlaitteita, keinotekoisia valonlähteitä, peilejä tai muita häikäiseviä laitteita tai ääntä synnyttäviä koneellisia laitteita metsästyksen apuvälineinä näiden lajien metsästyksessä.

Asetukseen tulee myös lisätä pykälä, johon kirjataan eettisistä syistä pesimäaikaiset rauhoitusajat myös vieraslajeille. On täysin eettisesti kestämätöntä sallia, että emo voidaan tappaa silloin, kun se vielä imettää poikasiaan. Tämä johtaa väistämättä poikasten kuolemiseen nääntymällä ja aiheuttaa niille vältettävissä olevaa kärsimystä. Myös piisamin pesä tulee rauhoittaa, sillä pesän tuhoaminen vaarantaa paitsi piisamin poikaset, myös aiheuttaa riskin alueen vesilintujen pesien tuhoutumisesta ja pesinnän häiritsemisestä.

Mielestämme myös ravintohoukuttimien käyttö tulee kieltää mm. supikoirien metsästyksessä. Tällä ehkäistään sitä, ettei supikoirille tehtyä haaskaa voida käyttää tekosyynä muiden eläinten, kuten suurpetojen, salametsästyksessä.​

25.2.2019

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen muuttamisesta

Animalia haluaa jättää lausuntonsa koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen muuttamisesta. Haluamme huomauttaa myös, että lausuntopyyntöä ei jätetty yhdellekään eläinten hyvinvointia edustavalle taholle. Katsomme, että jatkossa selvästi eläinten hyvinvointiin vaikuttavat lausuntopyynnöt myös koskien metsästystä ja kalastusta tulisi lähettää vähintään Animalialle, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitolle sekä Eläinten hyvinvointikeskukselle, jotta suoraan eläinten hyvinvointia koskevia asetuksia muutettaessa olisi kuultu myös eläinten hyvinvoinnin asiantuntijatahoja.

On myös huomioitava, että vieraslajiasetuksesta huolimatta Suomi jatkaa supikoirien ja minkkien tuotantoa poikkeusluvalla turkistarhoilla, joista eläimiä karkaa jatkossakin luontoon. Näiden eläinten tehostettu tappaminen luonnosta on hyvin ristiriitaista, sillä kaikista varotoimenpiteistä huolimatta täydellistä karkaamattomuutta ei pystytä takaamaan.

10 § Rautojen käyttäminen

Vastustamme sitä, että muutoksella rautojen käyttö tulisi sallituksi supikoirien, pesukarhujen ja rämemajavien pyynnissä. Rautojen tappamisteho on todettu huonoksi, vaikka niiden tulisikin aiheuttaa välitön kuolema. Ne vaarantavat aina myös muita kuin em. rauhoittamattomiksi luokiteltujen lajien yksilöitä, koska raudat eivät valikoi uhriaan. Rautojen käyttö vaarantaa eläinten hyvinvoinnin vakavasti, koska ei voida taata, että ne tappavat eläimet nopeasti. Kaikkien rautojen käyttö veden alla tulisi myös kieltää, sillä siellä rautojen toimivuutta on vielä vaikeampi valvoa kuin maan pinnalla ja raudan toimiessa huonosti joutuu eläin kokemaan hitaan tukehtumiskuoleman veden alla. Vedenalaisen rautapyynnin kiellon tulisi koskea myös rauhoittamattomien eläinten pyyntiä.

11 § Loukun, aitauksen ja jalkanarun käyttäminen

Pykälässä sallittaisiin elävänä pyytävä loukku villisikojen pyyntivälineeksi. Katsomme, että tätä ei tulisi sallia. Koska villisian metsästysaikaa ei ole rajoitettu, voi loukkuun joutua esimerkiksi villisikaemo poikasten jäädessä ulkopuolelle. Näin lauma hajoaa ja poikaset voivat jäädä selviytymään yksinään. Villisikaemoa, jota poikaset seuraavat, ei saa tappaa, mutta tämän todentaminen voi muuttua muutoksen myötä mahdottomaksi, jos emo jää yksin loukkuun. Aiemmassa aitauspyynnissä tämä vaihtoehto on epätodennäköisempi.

Elävänä pyytävät loukut olisi myös tarkastettava 4-6 tunnin välein. Vain kerran vuorokaudessa tapahtuva tarkastaminen vaarantaa loukkuun jääneiden eläinten hyvinvoinnin.

Emme hyväksy jalkanarun käyttöä minkään eläimen metsästyksessä ja katsomme, että jalkanarun käyttö tulee kieltää kokonaan.

12 § Koiran käyttö hirvieläinten metsästyksessä

Vastustamme ehdotettua muutosta ajavien koirien säkäkorkeuden nostamisesta 39 senttimetriin. Kuten asetusluonnoksen muistiossakin todetaan, mahdollistaa säkäkorkeuden nosto myös sellaisten nopeiden ja ilmavainuisten koirien käytön hirvieläinten metsästyksessä, mistä voi aiheutua ”eettisiä ongelmia” esimerkiksi tietyissä lumiolosuhteissa. Kun asian ongelmallisuus tunnustetaan jo lakimuutoksen valmisteluvaiheessa, ei sitä tulisi missään tapauksessa sallia. On hyvin todennäköistä, että ongelmat konkretisoituvat, jos muutos tulee voimaan. Se voi tarkoittaa kärsimyksen aiheuttamista suurelle joukolle hirvieläimiä, vaikka asia voitaisiin estää ennakolta pitäytymällä vanhassa säkäkorkeusrajoituksessa.

Ylipäätään ajometsästys on saaliseläimelle aina stressiä aiheuttava tilanne. Mitä kovempaa ajava koira liikkuu, sitä enemmän saaliseläin nääntyy ja sen stressi kasvaa. Tällä muutoksella voidaan vaarantaa hirvieläinten hyvinvointia merkittävästi.

16 a § Luotiasetta koskevat yleiset vaatimukset

Mielestämme on täysin perusteetonta, että supikoirien, pesukarhujen ja rämemajavien kohdalla ei enää säädettäisi vaatimuksia luotiaseelle. Tämä voi johtaa liian heikkotehoisten aseiden käyttöön ja siten aiheuttaa eläimille sellaista kipua ja kärsimystä, joka olisi estettävissä. Vastustamme siis näiden lajien poistamista tästä pykälästä.

Mikäli poistaminen kuitenkin tehdään, olisi pykälään ”21 § Rauhoittamattomien eläinten ampumista koskevat säännökset” tehtävä lisäys, jossa em. lajit lisättäisiin listaan:

”Kissan, supikoiran pesukarhun, rämemajavan sekä rauhoittamattomien lintujen ampumiseen saa käyttää ampuma-asetta, joka täyttää 16 a §:n 1 momentissa tai 17 §:ssä asetetut vaatimukset.”

20 § Jousiasetta koskevat yleiset vaatimukset

Pykälään ollaan lisäämässä hirvi jousella metsästettäviin riistalajeihin. Vastustamme tätä lisäystä ja katsomme, että lisäys on kumottava.

Lisäyksen perustelut ovat täysin kestämättömiä. Kun kyse on eläinten kärsimyksen välttämisestä ja hyvinvoinnin mahdollisen hyvästä turvaamisesta, ei tärkeimpinä perusteluina voi olla jousimetsästyksen suosion lisääminen ja erätalouden toimintaedellytyksien parantaminen. Myös metsästyksen mahdollistuminen lähempänä asutusta on huono peruste, sillä Suomi on pääosin harvaanasuttu maa ja hirvet päätyvät elämään lähelle asutusta vakituisesti verrattain harvoin. Jos hirvi eksyy asutuksen keskelle, tulee ensisijaisena keinona olla eläimen ohjaaminen pois sieltä, ei sen tappaminen.

Uusia metsästysmuotoja käyttöön otettaessa tulisi olla selvää, että niiden tulee olla eläinten kärsimyksen vähentämisen kannalta oleellisesti parempia kuin aiemmat tavat. Hirvien jousimetsästyksen kohdalla näin ei ole, vaan eläinten kärsimys potentiaalisesti lisääntyy mahdollisen muutoksen myötä.

Tutkimusten mukaan kauriiden jousimetsästyksessä haavoittuneiden ja karkuun päässeiden eläinten osuus on suurempi kuin kiväärimetsästyksessä. Ruotsissa ja Norjassa asiasta on käyty paljon keskustelua ja viranomaiset ovat tehneet jousimetsästyksestä selvityksiä. Niiden perusteella Norjassa on päädytty siihen, että hirven jousimetsästystä ei voida eettisistä syistä sallia. Ruotsissa prosessi on vielä kesken.

Suomen tulisi vähintään noudattaa Ruotsin ja Norjan esimerkkiä ja tehdä jousimetsästyksestä tarkat selvitykset hirvien hyvinvointinäkökulmasta. Selvityksissä tulee painottaa sitä, voiko jousimetsästys aiheuttaa hirville suurempaa kärsimystä esimerkiksi hitaamman kuoleman ja suuremman haavoittumisriskin kautta kuin kiväärimetsästys. Sellaisia metsästysmuotoja ei tule hyväksyä, jotka eläinten hyvinvoinnin kannalta voivat olla huonompia kuin aiemmat metsästystavat. Äänetön jousimetsästys lisää myös salametsästyksen riskiä.

24 § Yleiset rauhoitusajat ja

25 § Erityiset rauhoitusajat

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 artiklassa 19 todetaan haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta seuraavaa: ”Toteuttaessaan hallintatoimenpiteitä ja valitessaan käytettyjä menetelmiä jäsenvaltioiden on ottava asianmukaisesti huomioon ihmisten terveys ja ympäristö, erityisesti muut kuin kohteena olevat lajit ja niiden elinympäristöt, ja varmistettava, että niiden kohteena olevat eläimet säästyvät kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä, vaarantamatta kuitenkaan hallintatoimenpiteiden tehokkuutta.”

Jos ehdotuksen mukaisesti rauhoitusaika poistetaan supikoiralta, minkiltä, rämemajavalta ja pesukarhulta ja piisamilta, ei edellä mainittu kaiken vältettävissä olevan kivun, tuskan ja kärsimyksen välttäminen toteudu. Rauhoitusajan poistaminen tarkoittaa, että emon, jolla on vielä imevät poikaset, saisi tappaa. Tämän seurauksena poikaset jäävät nääntymään pesään ja niille aiheutuu hidas ja paljon kärsimystä tuottava kuolema. Vastustamme ehdottomasti sitä, että rauhoitusaika poistetaan.

25 a § Rauhoittamattomien lintujen rauhoitusajat

Pykälässä säädettäisiin naakan rauhoitusajaksi 1.5.-10.7. Rauhoitusaika olisi selvästi lyhyempi kuin muilla varislinnuilla. Naakan levinneisyys on edelleen painottunut Etelä- ja Länsi-Suomeen. Nyt jo naakka voi aloittaa pesintänsä huhtikuussa ja ilmaston yhä lämmetessä ja keväiden aikaistuessa myös pesinnät voivat aikaistua. Myöskin rauhoitusajan päättyminen jo ennen heinäkuun puoliväliä vaarantaa mahdollisesti vielä pesässä olevien poikasten hyvinvointia. Mielestämme poikkeuslupien vähentäminen ei ole hyväksyttävä syy naakan rauhoitusajan lyhentämiselle, vaan naakan kohdalla täytyy tappamisen hyväksyttävyys ja tarpeellisuus arvioida samoin kuin muidenkin rauhoittamattomien lintujen. Tämän vuoksi katsomme, että naakan rauhoitusajan tulee olla vähintään sama kuin harakalla eteläisessä Suomessa eli 1.4.–31.7.

26 § Euroopanmajavan ja kanadanmajavan pesän rauhoitus

Vastustamme sitä, että pykälästä poistettaisiin piisamin pesän rauhoitus. Piisamin pesän tuhoaminen voi aiheuttaa eläimille turhaa kärsimystä. Piisami pesii lisäksi usein vesilintujen suosimissa rantaheinikoissa, jolloin vaarannetaan myös monien vesilintujen pesät ja poikaset, jos ihmiset lähtevät etsimään niistä piisamin pesiä. Piisamista on lajina todettu, että se ei aiheuta meillä merkittävää haittaa, eikä EU vaadi Suomelta sen osalta erityistoimenpiteitä.

6.11.2018

Luonto-Liiton susiryhmä ja Animalia lausuvat koskien maa- ja metsätalousministeriön esitystä vieraslajien ja metsästyslain muuttamisesta (1540/01.01/2018)

Maa- ja metsätalousministeriön esityksen mukaan Suomen luonnossa esiintyvää supikoiraa ja piisamia ehdotetaan poistettavaksi metsästyslain mukaisista riistalajeista ja sen myötä metsästyslaissa säädettyjen pyyntirajoitusten piiristä. Tämä tarkoittaisi rajoituksen poistamista, joka kieltää pentueellisen supikoiranaaraan tappamisen. Myös piisamin pesärauhoitus poistuisi. Lakimuutos aiheuttaisi mittavaa kärsimystä, ja se olisi ristiriidassa eläinsuojelulain kanssa, jossa säädetään, ettei eläimille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Ilman pyyntirajoituksia tapahtuva pyynti jättäisi luontoon orpoja pentuja, jotka nääntyisivät kuoliaaksi.

Lakimuutoksen jälkeen alueen tai rakennuksen omistajalla sekä haltijalla on oikeus pyydystää tai tappaa alueellaan olevia supikoiria ja piisameja ilman suoritettua metsästäjätutkintoa. Tämä muodostaisi eläinsuojelullisen ongelman, sillä nopeaa kivutonta lopetusta ei voida taata. Nykylainsäädännön mukaan osa pienjyrsijöistä on rauhoittamattomia.

Metsästysasetuksen (11.4.2013/270) muutokset astuivat voimaan 1.6.2013. Ketun, mäyrän ja supikoiran pyynti hetitappavilla raudoilla kiellettiin asetuksen myötä. Metsästyslain 10§ mukaisesti jopa 20 cm läpimitaltaan olevia rautoja saa käyttää maalla hillerin, kärpän, minkin, näädän, oravan ja rauhoittamattomien nisäkkäiden pyydystämiseen. Jos supikoira siirretään rauhoittamattomaksi lajiksi, isokokoisten nisäkkäiden tappaminen pyyntiraudoilla on jälleen sallittua. Pyynnin vapautuminen lisäisi pyyntirautojen käyttöä ja niiden määrää merkittävästi pihapiireissä ja luonnossa, mikä muodostaisi suuren riskin myös lemmikkieläimille.

Supikoirien pyyntiin liittyy jo ennestään mittavia eläinsuojelullisia ongelmia. Supikoiria metsästetään niiden luolastoista luolakoirien avulla, eikä yhteenottoa eläinten välillä voi estää. Luolametsästystä harrastetaan myös talviaikaan, jolloin eläimet nukkuvat talviunta. Luolastot hajotetaan osittain ja myös niissä nukkuvat mäyrät ammutaan. Kyseinen eläinrääkkäykseksi tulkittava metsästysmuoto tulee kieltää.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien ja kirjoitusten perusteella on lisäksi tullut ilmi, että ilmiöksi on muodostunut metsästystapa, jossa metsästyskoirien annetaan tappaa supikoiria. Toiminta ei ole hyväksyttävää ja siihen tulisi puuttua ripeästi. Myös vuosittain järjestettävät pyyntikilpailut ovat kyseenalaisia. Kilpailuissa laajoja alueita tyhjennetään pienpedoista ja varislinnuista ja osallistuvat saavat palkintoja. Kilpailut levittävät vihamielistä suhtautumista tiettyihin lajeihin, eläinten tappamisesta tehdään viihdettä ja tapetut eläimet katsotaan arvottomiksi.

Euroopan unionin luettelossa haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltua lajia ei saa kasvattaa, myydä tai markkinoida. Myös lajin päästäminen ympäristöön on kielletty. Supikoirien kasvatus turkistarhoissa on kuitenkin yhä sallittua ja tarhoilta karkaa yksilöitä myös ympäristöön.

Vuosittain Suomessa metsästetään 150 000-200 000 supikoiraa. Toinen suuri ihmisperäinen kuolleisuustekijä on liikenne. Myös pentukuolleisuus on suurta. Suuri kuolleisuus ei ole kuitenkaan vaikuttanut supikoirakantaan. Tutkimuksissa onkin havaittu, että pentueiden koko on suurempi resurssien vapautumisen myötä. Ilvesten on todettu estävän supikoiran leviämistä eniten, mutta Suomessa ilveskannan kasvu on pienentynyt liiallisen metsästyksen vuoksi.

Esityksen mukaisesti myös tulokaslaji kultasakaalia ehdotetaan siirrettäväksi riistaeläimeksi, vaikka lajia ei toistaiseksi esiinny Suomen luonnossa. Ilmaston muuttuessa tulokaslajeja tulee saapumaan Suomeen. Levittäytyminen on luontaista, eikä siihen ensikädessä tule puuttua metsästyksellä. Sen sijaan esimerkiksi susikannan vahvistuminen geneettisesti kestävälle tasolle rajoittaisi luonnollisesti muun muassa kultasakaalin levittäytymistä.

Animalia ja Luonto-Liiton susiryhmä huomauttavat, että vieraslajeiksi luokiteltuja eläimiä ei tule kohdella muista lajeista poiketen.

30.10.2018

Lausunnot seuraavista luonnoksista:
1) valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2019 
2) valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
3) maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Viitaten lausuntopyyntöön Dnro 1518/01.02/2018

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä.

1) valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2019

Tähän esitykseen Animalialla ei ole lausuttavaa.

2) valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Animalia ei kannata mitään esityksessä esitettyjä poistoja pykälistä. Mielestämme vaatimusten poistot heikentävät hyvinvointikorvausten merkitystä eläinten hyvinvoinnin parantajina, sillä korvaukset tulisi maksaa juuri niille tiloille, joilla aidosti panostetaan eläinten hyvinvointiin ja sen tason nostamiseen.

Jos ehdotetut poistot tehdään, heikkenee eläinsuojelusäädösten vaikutus tukien vähentämiseen niissä tapauksissa, joissa eläinsuojelusäädöksiä on tiloilla rikottu. Tämä on mielestämme suuressa ristiriidassa hyvinvointikorvausten tarkoituksen kanssa. Vaikka ehtojen poistaminen tästä laista ei suoraan vaikutakaan eläinten hyvinvoinnin heikkenemiseen, koska poistetut vaatimukset kuuluvat muuhun lainsäädäntöön, vaikuttaa se kuitenkin tukien maksamiseen ja vähentämiseen niissä tapauksissa, kun lakia ei ole noudatettu. Tämän vuoksi ehtojen tulisi mielestämme olla aina tiukat silloin, kun tilalle maksetaan erillistä eläinten hyvinvointikorvausta.

Erityisen huolestuttavaa on, että poistettavaksi on esitetty eläinten pitopaikan puhtauteen, eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen, eläinten ruokkimiseen ja vedensaantiin ja jopa eläinten hoidotta jättämisen kieltämiseen liittyviä vaatimuksia. Näiden pitäisi ehdottomasti näkyä hyvinvointikorvausten vaatimuksissa toimenpiteestä ja eläinlajista riippumatta, emmekä siksi voi kannattaa varsinkaan esityksen näitä seikkoja koskevia poistoja.

Pykälässä 33 esitettyjä korotuksia eläinten hyvinvointikorvauksen tasoon kannatamme.

3) maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Animalia ei kannata esityksessä ehdotettuja poistoja eläinten hyvinvointikorvaukseen liittyvistä toimenpiteistä. Animalian mielestä kaikki ehdotetut poistot lukuun ottamatta pykälään 17 tehtyä muutosta tulee perua.

On täysin perusteetonta, että toimenpiteiden vaatimuksista ollaan poistamassa asioita, jotka vaikuttavat suoraan eläimen hyvinvointiin. Toimenpiteissä on säilytettävä kaikki ne vaatimukset, jotka liittyvät suoraan eläimen hyvinvointiin ja perustarpeisiin.

Pykäläkohtaiset perustelut:

3 § Nautojen ruokinta ja hoito

Karkearehun riittävä saanti on erittäin tärkeää nautojen hyvinvoinnille. Siksi vaatimusta karkean rehun riittävästä saatavuudesta ei tule poistaa. Myöskään vaatimusta eläimen yksinpitämisen kieltämisestä ilman hyväksyttävää syytä ei tule poistaa, sillä nauta on laumaeläin, joka tarvitsee sosiaalisen yhteyden lajitovereihinsa. Myöskään vaatimusta valmiudesta varavoiman kytkemiseen ei tule poistaa, sillä nykyisissä suurnavetoissa lähes kaikki toiminnot ruokinnasta lannanpoistoon ja lypsyyn ovat sidoksissa sähköön ja pitkä sähkökatkos vaarantaa nopeasti eläinten hyvinvoinnin.

4 § Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pinta-alavaatimuksilla

Pykälästä ei tule poistaa vaatimusta, että huomattavan eri-ikäisiä tai muutoin eriarvoisia eläimiä ei saa pitää samassa karsinassa. Vasikoille tulee taata riittävä rauha ja turva ahtaissa sisäkarsinoissa ja ilman tätä vaatimusta sen ei voida taata tapahtuvan. Myöskään vaatimusta juotolla olevan vasikan maidon tai juomarehun saamisesta imemällä ei saa poistaa. Imeminen on vasikalle voimakas lajityypillinen tarve, jonka estäminen altistaa vasikan häiriökäytöksille. Myöskään vaatimusta karkearehun jatkuvasta tarjoamisesta ei tule poistaa, sillä vasikoilla tulee olla niiden hyvinvoinnin turvaamiseksi karkearehua tarjolla ensimmäisestä elinviikosta alkaen.

6 § Emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

Vaatimusta karkearehun jatkuvasta tarjoamisesta ei tule poistaa, sillä vasikoilla tulee olla niiden hyvinvoinnin turvaamiseksi karkearehua tarjolla ensimmäisestä elinviikosta alkaen.

11 § Lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinat sekä
12 § Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat

11 pykälässä tulee säilyttää vaatimus poikimatilojen sijoittelusta lähelle lypsyasemaa, jotta poikineen eläimen helppo lypsäminen voidaan taata. 11 ja 12 pykälässä tulee säilyttää vaatimus huonetilan tai eläimen lämpimänä pitämisestä tarvittaessa, sillä se voi olla sairaan tai poikineen eläimen hyvinvoinnille välttämätöntä. Koska naudat ovat voimakkaasti laumaeläimiä, tulee pykälässä säilyttää myös vaatimus siitä, että karsinasta on näköyhteys muihin nautoihin. Myös vaatimus hoidettavan eläimen nopeasta kiinnittämisestä ja turvallisen käsittelyn mahdollistamisesta on säilytettävä.

21 § Sikojen sairas- ja hoitokarsinat

Pykälässä on säilytettävä vaatimus olosuhteissa, joissa taataan jatkuvan ja riittävän hyvälaatuisen veden tarjoaminen ja syömisen ja lepäämisen ongelmitta. Lisäksi pykälässä on säilytettävä vaatimus eläimen lämmitysmahdollisuudesta. Kun kyse on sairaan eläimen hoidosta ja siitä maksettavasta erillisestä hyvinvointikorvauksesta, tulisi tällaisten vaatimusten olla ehdottomasti vähimmäisvaatimuksina mukana.

22 § Lampaiden ja vuohien ruokinta

Vaatimus karkean rehun riittävästä saatavuudesta on säilytettävä, sillä lampaiden ja vuohien ruuansulatus ja ruokinta perustuvat karkeaan rehuun, ja pitäisi olla itsestään selvää, että sen riittävä saatavuus vaaditaan näiden eläinten hyvinvointia koskevissa toimenpiteissä.

24 § Lampaiden ja vuohien hoito

Pykälästä ei tule poistaa vaatimusta siitä, että sairaalla tai vahingoittuneella eläimellä on oltava näköyhteys vähintään toiseen yksilöön. Lampaat ja vuohet ovat laumaeläimiä, joiden hyvinvoinnille lajitoverin läsnäolo on erittäin tärkeää. Lammasta tai vuohta ei sairaanakaan saa erottaa täysin lajitovereista.

16.8.2018

Lausunto eläintenhoidon ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

Diaarinumero OPH-1606-2018

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä. Haluamme lausua seuraavista kohdista.

Eläintenhoidon ammattitutkinnon perusteet

Jokaisessa tutkinnon osassa, jossa käsitellään eläinten hyvinvointia, tulisi myös vaatia, että eläintenhoitaja tuntee eläinsuojelulainsäädännön ja noudattaa sitä työssään. Nyt selkeä maininta tästä puuttuu osista 2.3., 2.5. ja 2.9.

Eläinten hoidon ammattitutkinnon perusteissa tulisi jokaiseen osaamisalaan lisätä vaatimus eläinsuojeluilmoituksen tekemisen osaamisesta sekä sellaisten tilanteiden tunnistamisesta, joissa eläinsuojeluilmoitus on asianmukaista tehdä. Lisäksi tutkintoon tulisi sisällyttää eläinsuojelukentän tuntemusta mukaan lukien eläinsuojeluviranomaiset ja kolmas sektori. Eläintenhoitajan työssä tulee usein eteen tilanteita, joissa ammattilaisen tulee osata neuvoa asiakkaita eläinsuojelukysymyksissä ja tarvittaessa viedä eläinsuojeluongelmia viranomaisen tietoon. Tärkeää olisi, että opiskelijalla on tiedossa, minkälaisia eläinsuojelualan asiantuntijoita on tarvittaessa saatavilla, mistä tietoa on mahdollista saada lisää ja kenen puoleen kääntyä erilaisissa tapauksissa.

Osaan 2.5. tulisi lisätä, että opiskelija tuntee eläinten oppimista ja positiiviseen vahvistamiseen perustuvaa koulusta ja osaa kertoa siitä asiakkaalle. Opiskelija osaa antaa neuvoja eläimelle turvallisten ja kipua aiheuttamattomien varusteiden valintaan.

Osan 2.7. kohta ”hankkii luotettavasta lähteestä tietoa eläinlajin luontaisesta

käyttäytymisestä ja soveltaa sitä käytännön työtehtävissä” tulisi muuttaa muotoon:

  • hankkii luotettavasta, tutkimustietoon perustuvasta lähteestä tietoa eläinlajin luontaisesta käyttäytymisestä ja soveltaa sitä käytännön työtehtävissä

Osaan 2.9. tulisi lisätä:

  • ymmärtää eläintarhatoimintaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja osaa perustella kantansa niihin

Osaan 2.18. tulisi lisätä:

  • tunnistaa hoitamansa lajin kipuoireiston ja osaa toimia tilanteen vaatimalla tavalla
  • soveltaa eläinten hoitotilanteessa monipuolisesti tietoansa eläinten oppimisesta ja erilaisista eläinten koulutustavoista ja antaa myös muille työntekijöille, kuten tutkijoille, neuvoja hoitotoimenpiteisiin totuttamisessa
  • ymmärtää koe-eläintoimintaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja osaa perustella kantansa niihin

Eläintenhoidon erikoisammattitutkinnon perusteet

Osaan 2.12. tulisi lisätä:

  • perustelee ja arvioi koe-eläinyksikön toimintaa eettiset näkökohdat huomioiden
  • ymmärtää lajikohtaisesti koe-eläimien pitämistä koe-eläinyksiköissä ja tutkimuskäytössä ja osaa eettisesti arvioida toiminnan ongelmakohtia
  • tunnistaa hoitajan ja eläimen välisen vuorovaikutuksen merkityksen ja osaa käsitellä tilanteita, joissa hoitaja kokee eettisiä ristiriitatilanteita työssään koe-eläinten kanssa
  • seuraa 3R-toiminnan kehittymistä ja osaa esittää siihen perustuvia parannuksia koe-eläinyksikössä
  • ymmärtää eläinten oppimisen periaatteet ja osaa soveltaa niitä työssään eläinten hyvinvointia edistävällä tavalla

28.2.2018

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatilan investointituen kohdentamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Viitaten lausuntopyyntöön Dnro 121/01.02/2018

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä. Kannatamme sitä, että uusien navetoiden rakentamista ohjataan pihattonavetoiden rakentamiseen lopettamalla uusien parsinavetoiden rakentamiseen annettavat investointituet.

Parhaillaan käsittelyssä on hallituksen esitys laiksi eläinten hyvinvoinnista. Yksi lakiesityksen yhteydessä paljon esillä ollut asia on parsinavetoiden kielto. Tämän vuoksi katsomme, että parsinavetoiden peruskorjaamiseen suunnatut investointituet tulee sitoa mahdollisesti lakiin kirjattavaan parsinavetoiden kieltoon siirtymäajalla. Jos parsinavetat tullaan kieltämään esimerkiksi 15 vuoden siirtymäajalla, tulisi investointitukia parsinavetoiden peruskorjaamiseen myöntää korkeintaan puoliväliin siirtymäaikaa.

Lisäksi ehdotamme, että pykälään lisätään, että uutta navettaa rakennettaessa investointitukia myönnetään ainoastaan sellaisille navetoille, joihin rakennetaan myös ulkoilualueet ja/tai laitumet naudoille.

26.2.2018

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi eläinten hyvinvoinnista

Animalian koko lausunto on luettavissa täällä.

13.12.2017

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2017–2018

Viitaten lausuntopyyntöön Dnro 1874/01.03/2017

Animalia haluaa jättää lausuntonsa ministeriölle koskien ahman metsästystä poikkeusluvalla pohjoisella ja itäisellä poronhoitoalueella.

Ahman metsästys sallittiin ensimmäisen kerran vuosikymmeniin viime vuonna. Luvat käytettiin nopeasti asetuksen voimaantulon jälkeen, mutta silti kaksi ahmaa ammuttiin vielä maaliskuun puolella, jolloin ahmoilla on jo erittäin todennäköisesti poikaset pesässä.

Ahma synnyttää poikaset helmi-maaliskuussa. Ehdotetussa asetuksessa ahman metsästys sijoittuisi jälleen myös tähän ajankohtaan. Käytännössä metsästystilanteessa on hyvin vaikea varmistua siitä, ettei tähtäimessä olevalla eläimellä ole pentuja ruokittavanaan. Kun imettäviä emoja joutuu ammuttavaksi, nääntyvät niiden pennut pesässä kuoliaiksi. Tämä on merkittävä eläinsuojelullinen ongelma.

Ahma on erittäin uhanalainen laji. Sen kanta Suomessa on kasvanut viime vuosina. Silti esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa ahmojen pysyvä kanta on huomattavasti suurempi kuin Suomessa. Kannan kasvu on tapahtunut pääosin muissa osissa maata kuin poronhoitoalueella, joten on kestämätöntä perustella ahmojen metsästystä poronhoitoalueella kannan kasvuun vedoten.

Suomessa maksetaan vuosittain porotaloudelle miljoonia euroja korvauksia petovahingoista. Syksyllä 2016 julkaistussa tutkimuksessa kuitenkin todettiin, että lähes kolmasosa ilmoitetuista vahingoista ei näytä olevan petojen aiheuttamia. Petokorvauksia yritetään mahdollisesti saada myös poroista, jotka ovat kuolleet esimerkiksi nälkään. Mielestämme metsästyksen sijaan tulisikin keskittyä erävalvonnan ja petovahinkojen maastotarkastusten lisäämiseen, jotta petovahinkojen määrästä saadaan totuutta vastaava kuva. Näin myös petokorvausten kustannuksia saadaan todennäköisesti vähennettyä. Myös salametsästykseen estämiseen olisi panostettava nykyistä enemmän, sillä ahmoja metsästetään myös salaa.

Ruotsissa maksetaan petokorvauksia, jotka perustuvat alueen suurpetojen lukumäärään. Katsomme, että Suomessakin tulisi siirtyä korvausjärjestelmään, jossa poronhoitoalueella maksetaan reviirikohtaista, pentueisiin perustuvaa korvausta, kuten maakotkan kohdalla jo tehdään. Tämä on kestävä tapa niin ahmojen kuin poronhoitajienkin kannalta ja vähentäisi riskejä korvausjärjestelmän väärinkäytöstä.

Edellä mainittujen seikkojen vuoksi ahman metsästystä poikkeusluvin ei tulisi mielestämme sallia.

29.11.2017

Lausunto luonnoksista:

1)      Valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2018
2)      Valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
3)      Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Viitaten lausuntopyyntöön Dnro 1725/01.02/2017

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä.

Mielestämme on perusteetonta, että kaikista kolmesta asetuksesta ollaan poistamassa eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteet lihasikojen immunokastraatiosta sekä kanojen ja kalkkunoiden ulkoilusta. Rahallisesti näillä toimenpiteillä ei ole valtiolle juurikaan merkitystä, sillä niiden kustannusarvio on vain noin 12 000 euroa vuodessa. Eläinten hyvinvointia ajatellen toimenpiteet ovat kuitenkin merkityksellisiä.

Lihasikojen immunokastraation poistamista toimenpiteistä ehdotetaan siksi, että toimenpidettä on valittu vuosittain vain vähän. Tämä perustelu ei ole kestävä, sillä EU:n alueella tuotantoalan tavoite on luopua kirurgisesta kastraatiosta vuonna 2008. Hyvinvointikorvauksilla tulisi tukea tätä tavoitetta. Immunokastraatiotoimenpiteen poistamisen sijaan tulisikin miettiä keinoja ja kannustimia, joilla tuottajat saataisiin siirtymään immunokastraatioon nykyistä laajemmin ja tavoite kirurgisen kastraation lopettamisesta voitaisiin saavuttaa tulevina vuosina.

Ulkonapitokielto siipikarjalle on Suomessa määrätty ajalle 1.12.-31.5. Tämän ajan ulkopuolella muuttolintujen liikehdintä Suomeen ei ole erityisen vilkasta ja riski lintuinfluenssan leviämiselle on silloin pieni. Ulkoilu on kanojen ja kalkkunoiden hyvinvoinnille erittäin tärkeää, joten ratkaisu tämän toimenpiteen poistamisesta ei ole eläinsuojelullisesti kestävä.

Ilman hyvinvointikorvaustakin tuhannet luomukanaloissa pidettävät kanat sekä kotikanaloiden linnut pääsevät Suomessa ulkoilemaan. Emme katso, että toimenpiteen poistaminen vähentäisi merkittävästi lintuinfluenssan leviämisriskiä tai että sillä olisi käytännössä merkitystä lintuinfluenssan torjunnassa. Sen sijaan toimenpiteen poistaminen ohjaa pitämään kanat ja kalkkunat sisällä, mikä heikentää eläinten hyvinvointia huomattavasti.

Tämän vuoksi esitämme, että kaikissa kolmessa luonnoksessa säilytetään edellä mainitut toimenpiteet.

29.10.2017

Lausunto Eviran ohjeesta ”Hyönteiset elintarvikkeena”

Animalia haluaa jättää lausunnon Eviran ohjeesta ”Hyönteiset elintarvikkeena” (diaarinro 5583/0400/2017). Totesimme, että lausuntopyyntöä ei toimitettu yhdellekään eläinsuojelujärjestölle. Ainoa eläinten hyvinvoinnin asiantuntijajärjestö vastaanottajissa oli Suomen Eläinlääkäriliitto. Siksi haluamme muistuttaa, että myös hyönteiset kuuluvat eläimiin, ja niiden hyvinvointi tulee huomioida yhtä lailla kuin muidenkin eläinten. Pyydämmekin, että jatkossa hyönteisiä käsiteltäessä myös eläinsuojelujärjestöt lisätään lausuntopyyntöjen vastaanottajiin.

Suomesta puuttuu asetus, jossa määriteltäisiin hyönteislajit, joita meillä saa kasvattaa elintarvikekäyttöön, sekä määriteltäisiin vaatimukset näiden lajien kasvatusolosuhteille sekä lopettamiselle. Koska tällaista lainsäädäntöä ei ole olemassa, ei mielestämme pitäisi myöskään antaa yleisohjeita hyönteisten kasvatukseen ja lopetukseen, vaan odottaa lainsäädännön tekemistä.

Hyönteislajien vaatimukset kasvatusolosuhteille vaihtelevat todennäköisesti erittäin paljon siksi, että kyseessä on erittäin laaja eläinryhmä. Eläinsuojelulain perusteella myös hyönteisten osalta on otettava huomioon lajin fysiologiset sekä käyttäytymistarpeet. Hyönteisten kohdalla tämän tulisi tarkoittaa olosuhteita, jotka ovat mahdollisimman lähellä lajin luontaisen elinympäristön olosuhteita.

Eläinten hyvinvointia koskeva osuus (kohta 7.4) ohjeissa on hyvin lyhyt ja yleisluontoinen. Ohjeen tämän osan voi olettaa olevan valvovalle viranomaiselle vaikeasti tulkittava, koska ei ole olemassa lainsäädäntöä, mihin ohjeen vaatimuksia esimerkiksi hyönteisten olosuhteista ja käyttäytymistarpeiden toteutumisesta voisi verrata.

Hyönteisten lopettamista mahdollisimman vähäistä kärsimystä aiheuttaen on tutkittu hyvin vähän. Vielä ei ole olemassa selviä tieteellisiä vastauksia siihen, mikä on vähiten kärsimystä aiheuttava tapa lopettaa eri hyönteislajit ja miten hyönteiset ylipäätään kokevat kipua ja kärsimystä. Vähiten kärsimystä aiheuttava lopetustapa todennäköisesti vaihtelee myös lajikohtaisesti, eikä valvovalla viranomaisella ole nykytietämyksen valossa mahdollisuutta varmistua siitä, että käytetty lopetusmenetelmä olisi juuri kyseiselle kasvatuksessa olevalle lajille vähiten kärsimystä aiheuttava.

Eläinsuojelulaissa todetaan, ettei eläimelle saa aiheuttaa tarpeetonta tuskaa, kipua tai kärsimystä. Hyönteisten kohdalla on olemassa vasta vähän tietoa siitä, minkälaiset kyvyt niillä on esimerkiksi kivun tuntemiseen. Tiedon puutteesta johtuen ei saisi kuitenkaan tehdä oletusta, että esimerkiksi kivuntuntokykyä ei olisi. Tämäkin puoltaa sitä, ettei hyönteisten laajamittaista teollista kasvattamista tulisi Suomessa ainakaan vielä sallia.

Koska tutkimus hyönteisten teollisesta kasvatuksesta, sen vaikutuksista eläinten hyvinvointiin sekä olosuhteista, joissa eri hyönteislajien mahdollisuudet fysiologisten sekä käyttäytymistarpeiden täyttämiseen puuttuu, katsomme, että hyönteisten teollisesta kasvatuksesta pitää yhä pidättäytyä Suomessa. Vaikka Suomen tulkinta EU:n uuselintarvikelaista muuttui ja sallii nykyisin hyönteisten käytön elintarvikkeena, ei niiden teollista tuotantoa Suomessa tule silti aloittaa.

Eviran ohjeistuksen tulisi pohjautua lainsäädäntöön, jossa määritellään vähimmäisvaatimukset hyönteisten pidolle niin, että niiden fysiologiset sekä käyttäytymistarpeet täyttyvät. Koska tällaista lainsäädäntöä ei ole, tulee mielestämme Eviran viranomaistahona ottaa kanta, jossa hyönteisten teollista kasvatusta ei sallita ennen kuin on olemassa lainsäädäntö, jonka pohjalta viranomaiset voivat todella valvoa em. seikkojen toteutumista hyönteisillä.

14.8.2017

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 2 ja 3 muuttamisesta

Viitaten lausuntopyyntöön Dnro 1280/01.02/2017

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä.

Animalia katsoo, että mitään luonnoksessa esitetyistä muutoksista liitteeseen 3 (eläinten hyvinvointia koskevat lakisääteiset hoitovaatimukset) ei tule tehdä. Eläinten hyvinvoinnin kannalta erityisesti tilavaatimuksia ja pitopaikan puhtautta koskevat muutokset ovat erittäin huolestuttavia.

Esimerkiksi tilavaatimuksia koskeva tulkinnan muutos on eläinten hyvinvoinnin kannalta täysin kestämätön ja se tulee siksi poistaa luonnoksesta:

”Poikkeaminen säännöksen vaatimuksesta ei johda täydentävien ehtojen seuraamukseen, jos neuvoston direktiivin 2008/119/EY, 2008/120/EY tai 98/58/EY vastaavan säännöksen vähimmäisvaatimus täyttyy. Jos vastaavan Euroopan unionin säännöksen vähimmäisvaatimusta ei ole ilmaistu lukuna, seuraamus lukuna ilmaistun kansallisen säännöksen vaatimuksen noudattamatta jättämisestä voidaan kuitenkin jättää määräämättä vain, jos poikkeama kansallisesta vaatimuksesta on vähäinen eikä sillä arvioida olevan vähäistä suurempaa vaikutusta eläinten hyvinvointiin.”

Asetuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa esitetään, että 10-20 prosentin poikkeama kansallisesta tilavaatimuksesta voidaan katsoa vähäiseksi. Jos samassa tilassa pidetään eläimiä viidennes enemmän kuin laki sallisi, ei sitä voida pitää vähäisenä poikkeamana. Animalia katsoo, että on myös erittäin ristiriitaista, että samaan aikaan, kun tuottaja voitaisiin tuomita eläinsuojelulain rikkomisesta, voisi hän jatkaa tukien nostamista ilman sanktioita.

Sama ristiriita koskee myös mm. pitopaikan puhtautta ja eritteiden poistumista tai imeytymistä kuivikkeisiin koskevien vaatimusten poistamista. Näidenkin kohdalla on mahdollista, että tuottaja voidaan tuomita eläinsuojelulainsäädännön rikkomisesta eläinten joutuessa elämään likaisessa ja kuivittamattomassa ympäristössä, mutta tällä ei olisi mitään vaikutusta tukiin.

Erityisen huolestuttavana pidämme lisäksi sitä, että luonnoksen mukaiset tulkinnat vesittävät myös tulevaisuudessa kansalliseen lainsäädäntöön mahdollisesti säädettäviä EU-direktiivejä tiukempia tilavaatimuksia ja muita hyvinvointiparannuksia, jos niiden noudattamatta jättämisellä ei ole vaikutusta tukien saamiseen. Esimerkiksi sonnien pitäminen parsissa tullaan todennäköisesti kieltämään siirtymäajalla eläinsuojelulain uudistuksen yhteydessä, mutta tämän luonnoksen perusteella sonnien parsissa pitämisen jatkaminen ei vaikuttaisi tuottajan saamiin maataloustukiin.

Luonnoksen mukaiset muutokset täydentävien ehtojen valvonnassa eivät kannusta tuottajia lainkaan nostamaan eläinten hyvinvoinnin tasoa, vaan päinvastoin ne näyttävät, että lain rikkomisesta ei välttämättä tule mitään sanktioita. Pidämme tällaista kehitystä erittäin huolestuttavana ja siksi katsomme, että kaikki muutokset liitteeseen 3 on kumottava.

Lisäksi valvonnan kaksi eri tasoa (eläinten olojen vertaaminen kansallisen lainsäädännön toteutumiseen ja direktiivien vaatimusten täyttämiseen) monimutkaistaa valvontaa ja lisää valvovan viranomaisen töitä. Pidämme mahdollisena, että valvonnan muuttuminen monimutkaisemmaksi heikentää valvonnan laatua, kun aikaa ja resursseja kuluu eri vaatimusten täyttymisen vertailuun yhdellä tilalla. Mikäli valvonnan resursseja ei lisätä, muutokset voivat pahimmillaan johtaa siihen, etteivät valvovat viranomaiset pysty täyttämään valvontavelvoitettaan ja suorittamaan riittävän kattavaa valvontaa kaikilla otantatiloilla.

Jo tällä hetkellä tuottajilla on vaikeuksia täyttää nykyisen eläinsuojelulainsäädäntömme vaatimukset, sillä noin joka neljäs tuottaja saa otantaan perustuvissa tarkastuksissa huomautuksia lain rikkomisesta. Tukivalvonnan muuttuessa luonnoksessa ehdotetun kaltaiseksi, kasvaa myös riski siitä, että eläinsuojelulain rikkomukset lisääntyvät.

19.6.2017

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyynnön ”Ruokaosasto”-osassa ehdotetaan, että maakunnasta tehdään valvontaviranomainen eläinsuojelua koskevissa asioissa. Mielestämme tässä tulisi kirjata myös se, mitä valvonnasta vastaavien viranomaisten pätevyydeltä vaaditaan. Eläinsuojeluvalvonnasta tulisi mielestämme vastata eläinlääkärin koulutuksen saanut henkilö. Tällä hetkellä meillä on toimiva valvontaeläinlääkärijärjestelmä, eikä sitä tule maakuntauudistuksen yhteydessä romuttaa. Eläinlääkäreiden lisäksi valvonnan joistain osista voinevat vastata muunkin koulutuksen saaneet henkilöt, mutta sellaista mahdollisuutta lakiin ei saa jättää, että eläinsuojeluvalvonta voitaisiin järjestää kokonaan ilman eläinlääkäreitä. Tämä on tärkeää myös valvonnan yhdenmukaisuuden kannalta: valvonnasta tulisi vastata koulutukseltaan yhdenmukaisten viranomaisten joka puolella maata. Tässä eläinlääkärin koulutus antaa parhaat tiedot valvonnan hoitamiseen. Valvontojen suorittamiseen on myös taattava riittävät henkilöresurssit.

Kannatamme esityksessä mainittua eläinsuojeluvalvonnan päivystysvelvollisuutta lämpimästi.

Eläinlääkintäpalvelujen osalta pidämme oleellisena, että yhtiöittämisvelvoitetta ei kirjata lakiin. Tuotanto-, seura- sekä harraste-eläimille on taattava kohtuuhintaiset ja kohtuullisella etäisyydellä sijaitsevat peruseläinlääkäripalvelut. Näiden palveluiden tulee olla saatavilla myös päivystysaikaan.

1.3.34 kohdassa säädetään Elintarviketurvallisuusvirastolle kuuluvista tehtävistä. Eläinkoetoiminnan valvonta ehdotetaan siirrettäväksi Eviralle. Mielestämme ehdotus on hyväksyttävä, kunhan laissa pidetään tarkoin huoli siitä, että Eviran oma tutkimustoiminta pystytään pitämään täysin erillään Eviran eläinkoetoiminnan valvontaan liittyvistä toiminnoista.

30.5.2017

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle asetuksesta varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä

Viitaten lausuntopyyntöön Dnro 1014/01.02/2017

Animalia haluaa jättää lausuntonsa ministeriölle koskien sikojen ulkona pitämisen kieltävää asetusta. Asetuksessa sallitaan ulkoilu käytännössä ainoastaan niille villi- ja villasioille, joilla ei ole sisätiloja käytössä.

Animalian mielestä asetus tällaisenaan on sikojen hyvinvoinnin kannalta täysin kestämätön. Suomessa on luonnonmukaista tuotantoa harjoittavia sikatiloja vain 14, mutta lisäksi Suomeen on viime vuosina syntynyt tiloja, joissa kasvatetaan sikoja kesäisin ulkona. Nämä kaikki tuotantomuodot ovat huomattavasti parempia sikojen hyvinvoinnille kuin perinteinen sikatalous, eikä niiden tulevaisuutta saisi romuttaa ulkonapitokiellolla. Ulkoileminen edistää sikojen hyvinvointia merkittävästi, eikä samaa hyvinvoinnin edistämistä ole mahdollista saavuttaa pitämällä siat vain sisätiloissa.

Lisäksi Suomessa on eläinten turvakoteja, joissa elää sikoja. Myös lemmikkeinä pidetään muitakin kesysikoja kuin minisikoja. Näille kaikille sioille tulee myös ehdottomasti taata oikeus ulkoiluun aidatulla alueella.

Villisikojen määrät ovat kasvaneet, mutta silti kannat ovat suuressa osassa Suomea niin pieniä, että villisikaan törmääminen on näissä osissa maatamme hyvin harvinaista. Mielestämme on liioiteltua säätää tämän pienen riskin takia totaalinen ulkonapitokielto kaikille muille paitsi villi- ja villasioille. Koska nämä em. sikaryhmät saisivat edelleen ulkoilla, riski sikaruton leviämiseen niiden kautta on joka tapauksessa olemassa. Villisikatiloja on Suomessa lähes parikymmentä kertaa enemmän kuin kaikkia muita sellaisia tiloja, joilla sikoja kasvatetaan ulkona, joten näiden muiden tilojen riski toimia tartuntakohteena on murto-osa villisikatilojen riskistä.

Afrikkalaisen sikaruton torjuminen on tärkeää, mutta Animalian mielestä suoja-aitavaatimusten täyttyessä tulee sallia myös kesysikojen pitäminen ulkona. Toteutuessaan ulkonapitokielto lopettaisi todennäköisesti kokonaan luomu- ja muiden ulkona kasvatettavien sikojen kasvatuksen Suomessa, koska niiden tilojen kannattavuus perustuu nimenomaan eläinten paremman hyvinvoinnin kautta lisäarvon saamiseen. Tämän tuotannon vesittäminen ei ole eettisesti eikä taloudellisesti kestävää. Viime vuosina on myös jaettu eläinten hyvinvointitukea niille sikatiloille, jotka mahdollistavat emakkojen ulkoilun kesäaikaan. Ulkoilun kieltämisellä kohdellaan myös näihin aitauksiin investointeja tehneitä tuottajia epäreilusti.

Mitä tulee lausunnolla olevaa asetukseen villi- ja villasikatarhojen ulkotarhojen suoja-aidoille myönnettävistä avustuksista, ne on ulotettava koskemaan kaikkia niitä tiloja, joilla sikoja kasvatetaan ulkona. Osa luomusikaloista onkin jo suojannut alueensa vaatimusten mukaisella aidalla. Oikeudenmukaista ja eettistä olisi, että aitausvaatimus ja tuki suoja-aitojen rakentamiselle koskisi kaikkia sikoja ulkona pitäviä tiloja tasa-arvoisesti.

9.2.2017

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Viitaten lausuntopyyntöön Dnro 77/01.02/2017

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä.

On täysin kestämätöntä, että nyt voimassa olevaa asetusta ehdotetaan heikennettäväksi ja taloudellisten perusteiden annetaan jyrätä eläinten hyvinvointi. Sika-alalla on ollut vuosia aikaa valmistautua muuttuviin vaatimuksiin. Animalia katsookin, että ehdotuksessa tehdyt muutokset liitteen kohtaan 2 tulee kumota painoluokkaan 107 kg asti sekä luopua siirtymäajan pidentämisestä.

Valtioneuvoston asetus sikojen suojelemiseksi uudistettiin vuonna 2012. Sianlihantuottajilla on ollut kuusi vuotta aikaa valmistautua muutokseen, joten tilanne ei tule heille yllätyksenä tai ilman mahdollisuutta valmistautumiseen. Tilavaatimusten heikentämistä aiemmin voimassa olleesta vaatimuksesta sekä siirtymäajan pidentämistä perustellaan ainoastaan taloudellisin seikoin.

Vuonna 2012 hyväksyttyä ja nyt muutettua tilavaatimusta perusteltiin mm. seuraavasti:

”Säännöksellä suurennetaan porsaiden, lihasikojen ja kasvatussikojen ryhmäkarsinalle nykyisin asetettuja esteettömän lattia-alan vaatimuksia. Muutoksen tarkoituksena on parantaa vieroitettujen porsaiden, lihasikojen ja kasvatussikojen hyvinvointia edistämällä niiden mahdollisuuksia toteuttaa lajinmukaisia käyttäytymistarpeitaan kuten tilan jakamista ruokailu-, lepo- ja ulostusalueisiin. Lisäksi lisätila vähentää tilan ahtauteen liittyviä yhteenottoja sikojen välillä.”

Siirtymäaikaa pidentämällä kiinteän lattian osuuden ja tilavaatimusten osalta sekä myös tilavaatimuksia jatkossa pienentämällä jätetään täysin vastaamatta näihin merkittäviin eläinten hyvinvointia koskeviin vaatimuksiin, joita käytettiin perusteluina asetuksen muutosta tehtäessä. Vaikka tilavaatimukset kasvavatkin siirtymäajan päätyttyä jonkin verran tämän hetkisestä tilanteesta, jäävät ne tiettyjen painoluokkien osalta lähes kolmasosan pienemmiksi kuin aiemmin hyväksytyssä asetuksessa. Tämä on eläinten hyvinvoinnin kannalta kestämättömän suuri heikennys.

Ministeriön tulisi toimia roolinsa mukaisesti eläinsuojelua edistävänä ja eläinten hyvinvoinnin turvaavana tahona Suomessa. Tällaisilla muutoksilla ministeriö ajaa ainoastaan tuottajien etua ja toimii myös vastoin aiempia perusteluitaan.

Suomalaiset ovat tällä hetkellä erittäin huolissaan tuotantoeläinten hyvinvoinnista. Tuoreimman Eurobarometrin mukaan 90 % suomalaisista katsoo, että tuotantoeläimiä tulisi suojella nykyistä paremmin. Nyt ehdotetulla asetuksen muutoksella jätetään kokonaan huomiotta kansalaisten tahto ja huoli eläinten hyvinvoinnista.

1.2.2017

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle ahmakiintiöasetuksesta metsästysvuodelle 2016-2017

Viitaten lausuntopyyntöön Dnro 2059/01.03/2016

Animalia haluaa jättää lausuntonsa ministeriölle koskien ahman metsästystä poikkeusluvalla. Järjestömme mielestä ahman ja porotalouden rinnakkaiselo tulee mahdollistaa muilla keinoin kuin metsästyksellä. Erityisen huolestuttavana pidämme sitä, että metsästys sijoittuu ahman lisääntymisaikaan. Tämän vuoksi ahman metsästystä poikkeusluvin ei tulisi sallia.

Ahma synnyttää poikaset helmi-maaliskuussa. Ehdotetussa asetuksessa ahman metsästys sijoittuisi myös tähän ajankohtaan, jolloin ahmalla on poikaset. Käytännössä metsästystilanteessa on hyvin vaikea varmistua siitä, ettei tähtäimessä olevalla eläimellä ole pentuja ruokittavanaan. Kun imettäviä emoja joutuu ammuttavaksi, nääntyvät niiden pennut pesässä kuoliaiksi. Tämä on merkittävä eläinsuojelullinen ongelma, joka tulee ehdottomasti huomioida.

Ahma on erittäin uhanalainen laji. Sen kanta Suomessa on kasvanut viime vuosina, mutta kasvu on tapahtunut pääosin muissa osissa maata kuin poronhoitoalueella. Mielestämme kannan kasvuun perustuen on kestämätöntä perustella ahmojen metsästystä poronhoitoalueella. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa ahmojen pysyvä kanta on huomattavasti suurempi kuin Suomessa.

Suomessa maksetaan porotaloudelle valtavat määrät korvauksia petovahingoista vuosittain. Hiljattain julkaistussa tutkimuksessa on kuitenkin selvitetty, että lähes kolmasosa ilmoitetuista vahingoista ei näyttäisi olevan petojen aiheuttamia. Petokorvauksia yritetään mahdollisesta saada myös poroista, jotka ovat kuolleet esimerkiksi nälkään.

Ruotsissa maksetaan petokorvauksia, jotka perustuvat alueen suurpetojen lukumäärään. Katsomme, että Suomessakin tulisi siirtyä korvausjärjestelmään, jossa poronhoitoalueella maksetaan reviirikohtaista, pentueisiin perustuvaa korvausta, kuten maakotkan kohdalla jo tehdään. Tämä on kestävä tapa niin ahmojen kuin poronhoitajienkin kannalta ja vähentäisi riskejä korvausjärjestelmän väärinkäytöstä.

1.2.2017

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarja- ja lihakarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

Viitaten lausuntopyyntöön Dnro 1905/01.03/2016

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä. Haluamme ottaa kantaa seuraaviin kohtiin.

Järjestömme mielestä esitykseen sisällytetyt tuet lypsykarjan parsinavetoille tulisi lopettaa kokonaan. Parteen kytkeminen rajoittaa eläimen mahdollisuuksia lajityypilliseen käyttäytymiseen voimakkaasti. Parsinavetoista tulisi pyrkiä eläinten hyvinvoinnin edistämisen nimissä nykyistä voimakkaammin eroon, ja yksinkertainen tapa tätä kehitystä vauhdittamaan olisi tuen lopettaminen uusien parsinavetoiden rakentamiselle.

Naapurimaamme näyttävät tässä jo esimerkkiä: Tanskassa ja Norjassa uusia parsinavettoja ei saa enää rakentaa. Ruotsissa uusien parsinavettojen rakentamista ei ole tuettu vuodesta 2007 lähtien.

Lisäksi esitämme muutosta 4 pykälään koskien sekä lypsykarja- että lihakarjarakennuksia. Esitämme, että molempien pykälien ensimmäiset lauseet kirjoitetaan muotoihin: ”Rakennuspaikka tulee valita siten, että lypsylehmien ja hiehojen laiduntaminen voidaan järjestää. /  Rakennuspaikka tulee valita siten, että nautaeläinten laiduntaminen voidaan järjestää.”

Laiduntaminen on naudoille tärkeä lajityypillinen käyttäytymistarve. Pelkkä jaloittelutarhaan pääsy ei korvaa laiduntamista. Siksi uusia navetoita rakennettaessa tulisi vaatia, että nautojen laiduntaminen on mahdollista järjestää.

15.12.2016

Maa- ja metsätalousministeriölle

1) Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä. Haluamme tuoda esiin huolemme siitä, että muutamat muutosesitykset heikentävät nykyisiä hyvinvointikorvauksen vaatimusehtoja merkittävästi ja siten murentavat koko hyvinvointikorvausjärjestelmää. Mielestämme hyvinvointikorvaukset tulee pitää sellaisena järjestelmänä, jolla aidosti pyritään parantamaan eläinten hyvinvointia. Hyvinvointikorvausjärjestelmä ei saa muuttua vain tavanomaisten maataloustukien jatkeeksi ilman riittäviä vaatimuksia eläinten olosuhteiden parantamisesta.

Tämän vuoksi vaadimme, että luonnoksesta poistetaan ne kohdat, joissa viitataan sikojen suojelusta annettuun valtioneuvoston asetuksen (629/2012) 19 §:än. Tämä pykälä sisältää siirtymäajat koskien sikojen pito-olosuhteita. Jos siirtymäajat otetaan käyttöön, tarkoittaa se mm. sitä, että emakoita ja ensikoita saa pitää nykyistä ahtaammin. Kun myös vaatimukset kiinteän lattiapinta-alan suhteellisesta osuudesta poistuvat siirtymäaikojen mukaisiksi, tulee myös kuivikkeiden ja virikemateriaalin käyttö vaikeammaksi ritilän osuuden lattiapinta-alasta kasvaessa. Kaikki nämä heikentävät sikojen hyvinvointia huomattavasti.

Mielestämme tällaiset muutokset murentavat koko hyvinvointikorvausjärjestelmää emmekä katso, että tällaisia muutoksia tulisi tehdä.

Siksi luonnoksen 16 §, 17 §, 18 § ja 21 §:stä tulisi poistaa viittaukset sikojen suojelusta annettuun valtioneuvoston asetuksen (629/2012) 19 §:än.

2) Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Luonnoksessa lisätään 16 §:än lause: ”Emakko voidaan siirtää porsitushäkkiin enintään kaksi vuorokautta ennen laskettua porsimista ja emakko voi olla häkissä korkeintaan kolme vuorokautta porsimisesta.”

Katsomme, että tällaista lisäystä ei tule tehdä ja lause tulee siksi poistaa luonnoksesta. Tutkimusten mukaan emakon pesänrakentamistarve on hormoneilla ohjautuvaa ja emakko on aktiivisimmillaan vajaata vuorokautta ennen odotettua porsimista. Jos emakko on silloin suljettuna häkkiin, estyvät sen mahdollisuudet tehdä pesänrakentamiseen liittyvää käyttäytymistä. Tämä turhauttaa eläintä ja voi myös pidentää synnytystä. Katsomme, että tällainen muutos heikentää merkittävästi emakoiden hyvinvointia ja murentaa hyvinvointikorvauksen tarkoitusta.

22.6.2016

Maa- ja metsätalousministeriölle

Lausunto metsästysasetuksen muuttamisesta

Animalia haluaa antaa maa- ja metsätalousministeriölle lausuntonsa valmistellusta metsästysasetuksen muutoksesta.

Animalia esittää huolensa siitä, että hirviemojen sekä useiden muiden metsästettävien lajien vasasuoja aiotaan purkaa. Animalia katsoo, että aiottu toimenpide vaarantaa poikasten selviytymisen ja voi aiheuttaa huomattavia eläinsuojelullisia ongelmia, kun vielä emoaan seuranneet poikaset jäävät metsään pärjäämään omillaan.

Hirvien vasat seuraavat emojaan yleensä aina seuraavaan kevääseen asti. Emojen kiima-aikana syksyllä vasat seuraavat emojaan hieman löyhemmin, mikä on mahdollisesti lisännyt riskiä vasallisen emon kaatamisesta. Tämän vuoksi metsästäjät eivät ole uskaltaneet kaataa naarashirviä. Kiiman jälkeen vasat lyöttäytyvät taas tiiviimmin emojensa seuraan, jolloin riskit vasallisten emojen kaatamisesta pienenevät.

Vasasuojan poistamista ei voida perustella millään tavoin eläinten edulla. Kun vasasuojan poistamisen suurin syy vaikuttaa olevan metsästäjien saamien rangaistusten keventäminen, ei peruste ole kestävä. Kuten asetuksen muistiossakin todetaan, vuonna 1993 muutetussa metsästyslaissa viitataan eläinsuojelulakiin ja todetaan vasasuojaan liittyvän pykälän edistävän eläinsuojelullisia tarkoituksia. Vasasuojan poistaminen on sitä ongelmallisempaa, mitä pohjoisemmaksi Suomessa mennään. Etelä-Suomessa vasoilla on paremmat mahdollisuudet selvitä talvesta ilman emoa, mutta Pohjois-Suomessa iso osa vasoista voi jäädä heitteille ja pahimmillaan menehtyä.

Metsästysajan alkamisajankohdan myöhästyttäminen tulee todennäköisesti tasapainottamaan hirvien sukupuolijakaumaa ja se saattaa hyvinkin olla riittävä toimenpide ilman vasasuojaan puuttumista.

Samaan aikaan, kun hirvien vasatuottoa halutaan parantaa vasasuojan poistamisella, todetaan hirvieläinten aiheuttavan vuosittain 85 000-270 000 euron vahingot maataloudelle. Hirvieläimet aiheuttavat vuosittain myös kuolonkolareita. Näiden valossa hirvikannan koon tarkoituksellinen kasvattaminen ei kuulosta tavoiteltavalta tilanteelta.

Nyt kun varsinaisen metsästyksen aloitusajankohtaa myöhennetään, tulisi samoin kieltää metsästyskoirien kouluttaminen vastaavaksi ajankohdaksi. On epäloogista, että metsästyskoirien sallitaan haukkuvan hirviä 20.8. alkaen, sillä hirvien kannalta koirien kouluttaminen metsästykseen ennen virallisen metsästyksen alkua on häiritsevää ja stressaavaa ja vaikuttaa varmasti myös hirvien lisääntymiseen. Animalian mielestä myös metsästyskoirien kouluttaminen vapaana metsässä tulisi kieltää ennen koiran käytön sallivan metsästyksen virallista alkamista.

Ylläoleviin perusteluihin vedoten Animalia esittää, että vasasuoja säilytetään nykyisen, voimassaolevan asetuksen kaltaisena villisian, kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, metsäkauriin, hirven, valkohäntäpeuran, metsäpeuran ja muflonin osalta. Lisäksi Animalia esittää, että metsästyskoirien kouluttaminen kytkemättömänä kielletään ennen virallisen ajometsästyksen alkamisaikaa.

17.3.2016

Lausunto luonnoksesta täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 3 muuttamisesta

Animalia kiittää maa- ja metsätalousministeriötä lausuntopyynnöstä. Animalia haluaa korostaa, että täydentävien ehtojen valvonnassa tulisi huolehtia siitä, että siinä varmistetaan eläinten hyvä ja lain mukainen kohtelu. Poistamalla valvonnasta vaatimuksia eläinten puhtaana pitämisestä, sosiaalisesta kanssakäymisestä sekä ympäristön melutasosta voidaan eläimet altistaa sille, että tuottajat eivät ota näitä asioita yhtä vakavasti kuin valvottaviksi kirjattuja asioita. Ei ole hyväksyttävää, mikäli tuottaja saa toistuvasti huomautuksia eläinsuojelulainsäädännön rikkomisesta esimerkiksi likaisten eläinten tai liian meluisan tuotantoympäristön vuoksi, mutta tuottajalle myönnettyihin tukiin ei voida puuttua.

Animaliassa katsomme, että luonnoksessa esitettyjä muutoksia valvonnan osa-alueista liitteessä 3 ei tulisi muuttaa. Aiempi asetus tulisi mielestämme säilyttää entisellään. Laaja valvonta lisää myös kuluttajien luottamusta kotimaista tuotantoa kohtaan.

21.1.2015

Lausunto luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi (dnro 2333/444/2014)

Eläinsuojeluliitto Animalia haluaa jättää maa- ja metsätalousministeriölle lausuntonsa Suomen susikannan hoitosuunnitelman luonnoksesta. Järjestö on huolissaan siitä, että susikannan tiukasta suojelusta ollaan luopumassa. Suomi toimii myös EU:n silmissä kyseenalaisesti antaessaan lupia erittäin uhanalaisen suden metsästykseen.

Suden salametsästys on suuri ongelma sekä ekologisesti että eläinsuojelullisesti. Animalia ei kuitenkaan usko, että luvallisella metsästyksellä saataisiin salametsästys kuriin.

Metsästysrikollisuuden valvonta on tällä hetkellä vähäistä, joten Animalia pitää erittäin tärkeänä valvonnan lisäämistä metsästyslupien sijaan.

Animalia tukee Luonto-Liiton lausuntoa luonnoksesta Suomen susikannan suojelemiseksi.

14.1.2015

Asia: Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta sekä lausunto luonnoksesta MMM:n asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta (dnro 2405/12/2014)

Eläinsuojeluliitto Animalia kiittää lausuntopyynnöstä. Mielestämme kirjatut toimenpide-ehdotukset ovat pääosin hyviä ja edistävät eläinten hyvinvointia.

Toivomme, että hyvinvointikorvausten määrärahat säilytetään jatkossa tasolla, jossa tuottajat voivat valita haluamansa määrän eläinten hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä.

7.1.2015

Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 192/2014 vp)

Eläinsuojeluliitto Animalia kiittää lausuntopyynnöstä.

Pyydämme kalastuslain yhteydessä huomioimaan myös eläinsuojelulain ja sen antamat edellytykset eläinten kohtelulle. Viime vuosina on saatu paljon uutta tietoa esimerkiksi kalojen kyvystä kokea kipua, ja tätä tietoa saadaan jatkuvasti lisää. Vaikka asiaan esitetään edelleen myös vastakkaisia näkemyksiä, on nykyisen tiedon valossa kohtuullista todeta kalojen kokevan kipua ja tämä tulee huomioida myös kalastuksesta säädeltäessä.

Muun muassa Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA on selvittänyt kalojen kipukokemuksia tieteellisten tutkimusten tulosten perusteella. EFSAn yhteenveto tukee käsitystä siitä, että kalat kokevat kipua.

Alla olevista lisäysehdotuksista kalastuslakiin tullaan säätämään luultavasti myös uudessa eläinsuojelulaissa. Asiat tulisi mielestämme kuitenkin sisällyttää kalastuslakiin sen erityislain luonteen vuoksi.

Pyydystä ja päästä -kalastus

Pyydystä ja päästä -kalastuksella tarkoitetaan tässä toimintaa, jossa tarkoituksena on pyydystää kaloja ihmisen harrastuksen vuoksi. Kaloista kaikki tai suuri osa päästetään vapaaksi pyydystämisen jälkeen. Kalastustavan pääasiallisena tavoitteena ei ole hankkia ravintoa, vaikka osa kaloista saatetaan ravinnoksi ottaakin. Pyydystäminen aiheuttaa kalalle tarpeetonta kärsimystä, kuten turhaa kipua ja voimakasta stressiä.

Pyydystä ja päästä -kalastuksella ei tarkoiteta tässä yhteydessä esimerkiksi vajaamittaisten kalojen vapauttamista.

Näkemyksemme mukaan pyydystä ja päästä -kalastus on eläinsuojelulain vastaista ja se tulee selkeästi kieltää kalastuslain yhteydessä. Eläimiä vahingoittavan harrastuksen ylläpitämiseen ei ole perusteita.

Kalojen lopettaminen

Kalat jätetään usein kuolemaan tajuissaan tai ne tainnutetaan vasta pidemmän ajan kuluttua vedestä nostamisesta, mikä aiheuttaa niille merkittävää tuskaa, mikä olisi kuitenkin vältettävissä. Kalastuslain tulisi määrätä lopettamaan pyydystetyt kalat välittömästi, mikäli niitä ei palauteta vesistöön.

Pyydystysmenetelmät

Pyydystysmenetelmistä tulee säätää siten, että menetelmät eivät aiheuta eläimille vältettävissä olevaa kärsimystä. Vaikka pykälässä 46 § Kielletyt kalastustavat, pyyntimenetelmät ja kalastusvälineet on jo kielletty muut pyydykset ja laitteet sekä kalastustavat, jotka tarpeettomasti vahingoittavat tai tappavat kaloja taikka vaarantavat kalakannan säilymistä tai ovat haitallisia luonnon monimuotoisuudelle, niin esimerkiksi verkkokalastuksen kohdalla olisi määrättävä eläinsuojelullisesta näkökulmasta mm. verkkojen lyhyistä kokemisväleistä ja verkkojen solmuväleistä sekä langan paksuudesta. Osa kaloista voi kärsiä verkoissa pitkäänkin, mikäli kokemisvälit jäävät pitkiksi ja verkot aiheuttavat kaloilla esimerkiksi haavaumia ja tulehduksia. Osa kaloista tukehtuu verkkojen estäessä niiden kidusten toiminnan. Suhtaudumme verkkokalastukseen sen ongelmallisuuden vuoksi kriittisesti.

24.4.2014

Asia: Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle asetuksesta tuettavaa rakentamista koskevista turkistarhausrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

Eläinsuojeluliitto Animalia ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto kiittävät mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta.

Valtioneuvoston asetus turkiseläinten suojelusta on parhaillaan uudistettavana maa- ja metsätalousministeriössä. Nykyisten pito-olosuhteiden ei katsota olevan eläinten hyvinvoinnin kannalta riittävällä tasolla ja siksi eduskunta on vaatinut pito-olosuhteiden parantamista. Tämän vuoksi yhdistykset katsovat, että investointitukien myöntäminen turkistarhoille tulisi keskeyttää uudistustyön ajaksi. Myöskään tuettavaa rakentamista koskevan asetuksen uudistamista ei tulisi tehdä, ennen kuin valtioneuvoston uusi asetus turkiseläinten suojelusta on saatettu voimaan.

Turkiseläinten suojelua koskevan asetuksen uudistustyössä tullaan käsittelemään turkiseläimiä koskevaa uusinta tutkimustietoa. Tämän tiedon pohjalta päätetään mm. siitä, minkälaiset tarhausmuodot ylipäätään sallitaan sekä minkälaisia turkiseläinten häkki- ja olosuhdevaatimukset tulevat olemaan. Eläinsuojelulain käynnissä olevan kokonaisuudistuksen aikana tulee myös käsiteltäväksi kysymys mahdollisuudesta rajata turkistarhaukseen käytettäviä lajeja.

Koska asetus voi tuoda merkittäviä muutoksia turkistarhauksen vaatimuksille Suomessa, katsovat järjestöt, että uudistustyön ajaksi investointituet turkistarhoille tulee jäädyttää. Yhteiskunnan varoja ei tule käyttää sellaisten eläinten pito-olosuhteiden rakentamiseen, joita yhteiskunta ei nykyisellään pidä hyväksyttävinä. Tukia koskeva asetus tulee uudistaa vasta, kun varsinainen turkiseläimiä koskeva asetus on voimassa.

19.12.2013

Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta ja elintarvikelain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Eläinsuojeluliitto Animalia ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto kiittävät mahdollisuudesta lausua luonnoksesta.

Luonnoksen pykälässä 28 on säilytetty korkeintaan 30 eläinyksikön maito- ja emolehmätuotantotiloille mahdollisuus pitää eläimet kytkettynä. Yhdistykset katsovat, että parsikasvatus heikentää eläinten hyvinvointia, sillä kytkettynä pitäminen rajoittaa eläimen mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillisiä käyttäytymistarpeitaan. Yhdistysten mielestä poikkeuslupa on ristiriidassa myös luonnonmukaisen tuotannon perusperiaatteita vastaan, joiden yksi keskeinen osa on eläinten hyvinvoinnin edistäminen. Meneillään olevassa eläinsuojelulain uudistuksessa keskustellaan parhaillaan parsinavetoiden kieltämisestä, joten luonnonmukaisen tuotannon tulisi toimia asiassa suunnannäyttäjänä.

Edellä mainituista syistä johtuen Animalia ja SEY pitävät tärkeänä pykälän 28 poistamista lakiehdotuksesta.

21.11.2013

Asia: Lausunto hallituksen esityksestä teatteri- ja orkesterilain muuttamiseksi koskemaan sirkustaidetta

Eläinsuojeluliitto Animalia ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto kiittävät mahdollisuudesta lausua luonnoksesta.

Itse lakiesitykseen ei sisälly eläinsuojeluun liittyvää muutosta, mutta lain perusteluosassa kohdassa 2 ”Ehdotetut muutokset” on seuraava maininta:

”Vaikka nykysirkus käyttää esitystoimintansa pohjana sirkuksen perinteestä nousevia tekniikoita, on nykysirkus kuitenkin irrottautunut klassisen sirkuksen eläinnumeroista eettisistä ja esteettisistä syistä. Mikäli sirkusryhmä käyttää esityksessään eläimiä, tulee ryhmän noudattaa eläinsuojelulain (247/1996) 19 §:n määräyksiä. Lähtökohtana on huolehtia siitä, että eläimille ei aiheuteta kipua ja tuskaa.

Esityksissä tulisi käyttää vain sellaisia eläinlajeja, joita on eläinsuojelulliset seikat huomioon ottaen kohtuudella mahdollista pitää ja käyttää näissä toiminnoissa.

Esimerkiksi luonnonvaraisten eläinten ja eksoottisten eläinten fysiologiset ja käyttäytymistarpeet poikkeavat näistä lähtökohdista.”

Järjestöt haluavat huomauttaa, että eläimien käyttöä sirkuksissa koskee myös eläinsuojelulain (247/1996) 20a § ja 20b §. Nämä pykälät tulisi myös mainita lain perusteluissa. Lisäksi tulisi mainita, että sirkustoimintaa koskee myös maa- ja metsätalousministeriön päätös nro 22/EEO/96 ”Eläinten käyttäminen sirkuksessa ja muussa siihen verrattavassa näytöksessä” sekä mainita se, että eläinsuojelulakia tulee noudattaa kokonaisuudessaan nykysirkustoiminnassa.

15.5.2013

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta

Eläinsuojeluliitto Animalia kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta. Ehdotamme asetukseen seuraavia muutoksia:

3 §
Eläintilojen olosuhteet

Ehdotamme seuraavaa lisäystä 5 momenttiin:
Koneellisissa lämmitys-, ilmanvaihto- ja vedenvaihtojärjestelmissä on oltava seuranta- ja hälytyslaitteet, jos eläinten hyvinvointi on riippuvainen näiden järjestelmien toiminnasta.

Perustelut: Nykyisessä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa koe-eläintoiminnasta vaaditaan näin: Jos eläimen terveys tai hyvinvointi voi vakavasti vaarantua koneellisen ilman- tai vedenvaihtojärjestelmän toimintahäiriön vuoksi, järjestelmässä on oltava hälytys toimintahäiriön varalta.

Tämän vuoksi vedenvaihtojärjestelmät on lisättävä myös uuteen asetukseen.

6 §
Käsittely ja kohtelu

Ehdotamme muutettavaksi 2 momentin viimeisen lauseen seuraavaan muotoon:
Jos yksittäin pito on 9 §:n 1 momentin nojalla sallittu, sen kesto on rajoitettava lyhimpään mahdolliseen ja eläimellä tulee olla ainakin näkö-, kuulo-, haju- tai kosketusyhteys muihin saman lajin yksilöihin.

Perustelu: Eläimille on eniten merkitystä sillä, että ne saavat kontaktin muihin samaa lajia oleviin eläimiin.

10 §
Tavoitekasvatetut eläimet

Ehdotamme lisättäväksi tavoitekasvatettujen eläinten listaan viiriäiset, sillä vaatimus viiriäisten tavoitekasvatuksesta on kirjattu tällä hetkellä voimassaolevan asetukseen.

Perustelu: On tärkeää, että myös viiriäisten kasvatuksessa noudatetaan 3R-periaatteita muun muassa virikkeellistämisen suhteen sen sijaan, että linnut hankittaisiin tuotantoeläintiloilta.

15 §
Eläinten merkitsemiseen käytettävät menetelmät

Ehdotamme poistettavaksi pykälästä listauksen sallituista merkintätavoista. Ehdotamme pykälää muutettavaksi muotoon:

Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin tarkoitetun eläimen merkitsemisen saa suorittaa eläimelle kivuttomalla menetelmällä.

Perustelut: Direktiivissä ei ole lueteltu sallittuja merkitsemismenetelmiä. Merkitsemismenetelmien salliminen asetuksessa ei lisää eläinsuojelun tasoa, vaan tilanteessa voi käydä päinvastoin. Mielestämme merkitsemismenetelmiä ei pidä enää kirjata asetukseen, sillä niiden kirjaaminen estää uusien, kivuttomampien merkintämenetelmien käyttöön ottamisen. Lista voi johtaa käyttämään siinä lueteltuja menetelmiä rutiininomaisesti ilman, että niiden tarpeellisuutta tai hyvinvointivaikutuksia arvioitaisiin kriittisesti. Tarve muiden kuin kivuttomien menetelmien käyttöön perustellaan eläinkoelupahakemuksessa. Vaihtoehtoisesti koko pykälä voidaan poistaa.

17 §
Eläinten luovuttaminen

Ehdotamme korvattavaksi 1 momentin ensimmäisen sanan ”jos” sanalla ”kun”.
Ehdotamme poistettavaksi 1 momentista sanan “kirjallinen”.

Muutosten jälkeen momentti on seuraava:
Kun hankkeessa käytettyjä tai siihen tarkoitettuja eläimiä luovutetaan yksityisten ihmisten hoitoon, toiminnanharjoittajalla on oltava suunnitelma luovutettavien eläinten sopeuttamisesta ympäristöönsä.

Perustelut: Direktiivi ei vaadi kirjallista suunnitelmaa, eikä sitä pidä mielestämme kirjata asetukseenkaan, sillä se voi lisätä tarpeetonta byrokratiaa.

23 §
Hyvinvointiryhmä

Ehdotamme 6. kohdan muuttamista muotoon:
6) suunnittelee tarvittavat toimenpiteet eläinten sopeuttamiseksi uuteen ympäristöönsä ja pyrkii vähentämään esteitä eläinten tulemiselle luovutetuiksi yksityisten ihmisten hoitoon.
Ehdotamme lisättäväksi säädettäväksi, että ryhmässä tulisi olla lisäksi vaihtoehtoisten menetelmien asiantuntija sekä eläinten hoidon edustaja.

Perustelut: Direktiivi ei vaadi kirjallista suunnitelmaa eläinten sopeuttamisesta, eikä sitä pidä mielestämme kirjata asetukseenkaan.

Laki antaa mahdollisuuden määritellä hyvinvointiryhmän kokoonpanosta asetuksella. Mielestämme olisi tärkeää, että hyvinvointiryhmissä huomioitaisiin niin vaihtoehtomenetelmien osaaminen kuin eläinten hoidollinen asiantuntemus. Koska hyvinvointiryhmän laadukkaan toiminnan tulisi perustua neuvonta- ja kehittämistoiminnan ajantasaiseen tietoon, olisi ryhmän jäseninä oltava riittävästi eri alojen asiantuntijoita.

27 §
Kirjanpito eläinten lääkinnästä

Ehdotamme muutettavaksi pykälän seuraavaan muotoon:
Eläinten lääkintää koskevaan kirjanpitoon on merkittävä sekä eläinten terveyden- ja
sairaudenhoidossa käytetyt lääkkeet että eläimille tutkimustarkoituksessa annetut lääkkeet tai muut aineet.

Kirjanpidosta on käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot:
1) eläimen tai eläinryhmän tunnistetiedot;
2) antopäivämäärä;
3) lääkkeen nimi tai muun aineen koostumus;
4) lääkkeen tai muun aineen annostus ja käsittelyn kesto;
5) lääkityksen tai muun aineen annon syy tai tehty diagnoosi; sekä
6) lääkkeelle määrätty varoaika, jos kyseessä on tuotantoeläin.

Perustelut: Jos asetuksessa määrätään vain lääkekirjanpidosta, jättää se ulkopuolelle ne tutkimusvalmisteet, jotka eivät vielä ole virallisesti hyväksyttyjä lääkkeitä. Näistäkin yhdisteistä tulisi kuitenkin pitää kirjanpitoa.

29 §
Hankeluvan hakeminen

Ehdotamme lisättäväksi 3 momenttiin vaatimuksen takautuvan arvioinnin ilmoittamisesta. Uusi momentti kuuluu näin:
Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetussa yleistajuisesta tiivistelmästä tulee käydä ilmi tiedot hankkeen tavoitteista, mukaan lukien ennustetut haitat ja hyödyt, käytettävien eläinten määrä ja lajit sekä selvitys siitä, miten hankesuunnitelmassa on noudatettu korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaatetta sekä jos hankkeelle on määrätty takautuva arviointi ja tämän arvioinnin määräaika. Tiivistelmässä ei saa mainita henkilöiden nimiä tai osoitteita. Tiedot on esitettävä teollis- ja tekijänoikeuksia suojaten ja luottamuksellista tietoa paljastamatta.

Perustelut: Direktiivin 43 artiklassa sanotaan näin:

Jäsenvaltiot voivat vaatia, että hankkeen yleistajuisessa tiivistelmässä tarkennetaan, onko hankkeesta tehtävä takautuva arviointi ja mihin määräaikaan mennessä se tehdään. Jäsenvaltioiden on tällaisessa tapauksessa varmistettava, että hankkeen yleistajuinen tiivistelmä saatetaan ajan tasalle takautuvan arvioinnin tulosten pohjalta.

Mielestämme tämä vaatimus tulisi kirjata asetukseemme.

30 §
Yksilökohtainen kirjanpito

Ehdotamme muutettavaksi neljännen momentin muotoon:
Jos eläin luovutetaan yksityisten ihmisten hoitoon, sen mukana on toimitettava 1 momentin 2, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Perustelut: Eläimen uudelle haltijalle olisi tärkeää hoidon järjestämistä varten tietää eläimen syntymäaika, jos se on tiedossa.

36 §
Hanketta koskevien asiakirjojen säilyttäminen

Ehdotamme hanketta koskevien asiakirjojen säilyttämistä pidempään kuin 3 vuotta.
Kokeen tarpeettoman toistamisen välttämiseksi olisi hyödyllistä, jos asiakirjat säilytettäisiin pidempään. Lisäksi koetta parantavia tekniikoita pitäisi pystyä hyödyntämään myös pidemmän ajanjakson jälkeen.

Liite 2

Eläinten lopetusmenetelmät

Nukutusaineen yliannostus

Ehdotamme, että ”Nukutusaineen yliannostus” muutetaan muotoon ”Lajille soveltuvan nukutusaineen yliannostus”.

Perustelu: Tämä olisi tärkeää lisätä sen vuoksi, että aiemmassa asetuksessamme oli lueteltu erikseen lajikohtaisesti sallitut lopetusaineet. Listan poistaminen on hyvä asia, sillä sen antaa mahdollisuuden ottaa käyttöön uusia markkinoille tulevia nukutusaineita. Mielestämme tulisi kuitenkin säilyttää vaatimus siitä, että kullekin eläinlajille käytetään vain sille soveltuvia nukutusaineita.

Sähkötainnutus

Ehdotamme poistettavaksi sähkötainnutuksen seuraavilta eläinryhmiltä: kalat, sammakkoeläimet yli 40 grammaa, linnut ja kaniinit.

Perustelu: Sähkötainnutukseen liittyy paljon eläinsuojelullisia ongelmia. Aiempi asetuksemme ei sallinut sähkötainnutusta edellä mainituille eläinryhmille, ja mielestämme tämä vaatimus tulee säilyttää myös uudessa asetuksessa.

15.5.2013

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta

Eläinsuojeluliitto Animalia kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta. Kiitämme myös siitä, että neuvottelukunnan kokoonpanossa on huomioitu eläinkokeita korvaavien menetelmien asiantuntemus sekä eläinten hyvinvointia koskeva asiantuntemus.

Keskeisimpänä ongelmana pidämme sitä, että lupalautakunnalla ja neuvottelukunnalla olisi tämän luonnoksen mukaan sama puheenjohtajisto. Tämä on mielestämme ongelmallista siksi, että neuvottelukunnan tulee olla lupalautakuntaa neuvova taho ja mikäli puheenjohtajat ovat samoja, neuvottelukunnan riippumattomuus kärsii.

Ehdotamme asetukseen seuraavia muutoksia:

1 §
Neuvottelukunnan tehtävät

Ehdotamme muutettavaksi kohdat 2., 4., 5. ja 6. seuraavasti:
2) antaa suosituksia tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hankinnasta, kasvatuksesta, pidosta, hoidosta, hankkeissa käytöstä ja luovuttamisesta uuteen hoitojärjestelmään
4) tukea ja edistää viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi sekä niiden käytön vähentämiseksi;
5) kehittää tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää koulutusta ja tiedottamista
6) edistää tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hyvinvointia ja niiden hyvinvoinnin arvostusta yhteiskunnassa sekä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun näiden eläinten käytöstä ja käytön oikeutuksesta

Ehdotamme lisättäväksi uuden kohdan:
9) neuvoa laitoskohtaisia hyvinvointiryhmiä ja hyvinvoinnista vastaavia muita asiantuntijoita

Perustelut: Neuvottelukunta koostuu asiantuntijoista, jotka voivat ottaa kantaa ja edistää myös eläinten sijoittamista hankkeiden jälkeen. Lisäksi katsomme, että neuvottelukunnan tulisi pyrkiä edistämään eläinten hyvinvointia ja eläinten arvostusta pelkän merkityksen sijaan.

Direktiivin 49 artiklaan on kirjattu seuraavasti: ”Komitea neuvoo toimivaltaisia viranomaisia ja eläinten hyvinvoinnista vastaavia elimiä asioissa, jotka liittyvät eläinten hankintaan, kasvatukseen, säilytykseen, hoitoon ja käyttöön toimenpiteissä sekä parhaiden käytäntöjen jakamiseen.” Tämän vuoksi hyvinvointiryhmien neuvominen pitäisi kirjata myös asetukseen.

2 §
Neuvottelukunnan asettaminen ja kokoonpano

Ehdotamme poistettavaksi 3 momentin ”Neuvottelukunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimivat tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain 30 §:ssä tarkoitetun hankelupalautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.”

Perustelut: Direktiivin 49 artiklaan on kirjattu seuraavasti: ”Komitea neuvoo toimivaltaisia viranomaisia ja eläinten hyvinvoinnista vastaavia elimiä asioissa, jotka liittyvät eläinten hankintaan, kasvatukseen, säilytykseen, hoitoon ja käyttöön toimenpiteissä sekä parhaiden käytäntöjen jakamiseen.”

Koska hankelupalautakunnan voi katsoa kuuluvaksi toimivaltaisiin viranomaisiin, eivät puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voi olla samoja henkilöitä neuvottelukunnassa ja hankelupalautakunnassa.

Ehdotamme muutettavaksi neljännen momentin ensimmäisen lauseen muotoon ”Neuvottelukunnan jäsenten tulee edustaa tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hyvinvointiin ja sen tieteelliseen tutkimukseen sekä näiden eläinten käyttöön ja korvaamiseen liittyviä keskeisiä tahoja.”

Perustelut: Neuvottelukunnan jäseniin kuuluu myös eläinkokeita korvaavien menetelmien asiantuntijoita sekä eläinten hyvinvoinnin tutkijoita, joten nämä tahot tulisi myös lisätä momentin alkuun.

Lisäksi ehdotamme, että neuvottelukunnan jäseniin lisätään toinen vapaaehtoisen eläinsuojelutyön edustaja.

Perustelut: Katsomme, että koe-eläintoiminta on yhteiskunnallisesti ja eettisesti merkittävä eläinsuojelun ala, ja siksi neuvottelukunnassa tulisi olla vastaava edustus eläinsuojelun edustajista kuin tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa.

3 §
Toiminnan järjestely

Ehdotamme lisättäväksi momentin:

”Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenille, varajäsenille ja sihteerille sekä asiantuntijoille suoritetaan korvaus kokouksiin käytetystä ajasta.”

Perustelu: Kokouksista maksettava korvaus lisäisi neuvottelukunnan riippumattomuutta, sillä neuvottelukunnan riippumattomat jäsenet joutuvat itse kustantamaan osallistumisensa aiheuttamat kulut ja työstä poissaolot. Toisaalta koe-eläinalalla työskentelevät voivat usein osallistua kokouksiin työnantajansa kustantamina. Tämä epäsuhta kustannusten kantamisessa voi aiheuttaa vääristymän osallistumisaktiivisuuteen ja heikentää neuvottelukunnan riippumattomuutta. Neuvottelukunnan asianmukainen toiminta edellyttää myös rahallista panostusta.

22.2.2013

Eläinsuojeluliitto Animalian ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton kommentit luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eläinsuojelulain sekä rikoslain 17 luvun14 §:n muuttamisesta / MMM031:00/2012

Animalia ja SEY kiittävät maa- ja metsätalousministeriötä mahdollisuudesta kommentoida luonnosta ja esittävät seuraavaa:

32 § Lopetusta koskevat yleiset vaatimukset

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1099/2009 on määritelty lopettamisen osaavan henkilön kompetenssivaatimukset. Pidämme turhaa epäselvyyttä aiheuttavana, että nyt muutettavassa laissa ei kompetenssivaatimusten osalta viitata EU-asetukseen, josta vaatimukset löytyvät, vaan mahdolliseen valtioneuvoston asetukseen.

33 b § Uskonnollisista syistä noudatettava erityinen teurastustapa

Animalia ja SEY katsovat, että verenlaskun aloittaminen samanaikaisesti eläimen tainnuttamisen kanssa ei tulisi olla sallittua. Perusteluina Animalia ja SEY esittävät, että samanaikaisuuden toteuttaminen sekä valvominen ei ole käytännössä mahdollista. Tällöin on olemassa suuri riski siihen, että eläimen verenlasku tapahtuu ennen tainnuttamista.

Animalia ja SEY esittävät, että kaikissa , mukaan lukien uskonnollisista syistä noudatettavissa erityisissä teurastustilanteissa, eläimen tainnuttaminen tulisi poikkeuksetta tehdä ennen verenlaskua.

6.2.2013

Lausunto esityksestä laiksi tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta

Uusi § Valitusoikeus

Ehdotamme säädettäväksi, että hankeluvasta voisi valittaa hallinto-oikeuteen paitsi hakija itse, myös eläinsuojelujärjestö. ”Valitusoikeus on: Suomessa rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on eläinsuojelun tai eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien edistäminen.”
Perustelu: Eläinkoeluvat tulee myöntää eettisen hyöty-haitta-arvioinnin perusteella. Lupalautakunta suorittaa tämän arvion lupaa myöntäessään. Läpinäkyvyyden takia on tärkeää, että lupalautakunnan ulkopuolinen eläimiä edustava taho voi seurata prosessin laatua ja tarvittaessa valittaa luvista.

Ympäristönsuojelulain 7 §:ssä säädetään valitusoikeus ympäristöluvista ympäristöjärjestöille. Se, että eläinsuojelulla on oma edustuksensa lupalautakunnassa, ei ole riittävä syy valitusoikeuden epäämiseksi, sillä eläinsuojelun edustajat ovat aina vähemmistönä lupalautakunnassa.

19 § ja 26 § kohta 4) Eläimen uudelleen käyttäminen

Voimassaolevan lain mukaan eläintä ei saa käyttää kuin vähäisissä toimenpiteissä sen jälkeen, kun sitä on käytetty voimakasta kipua aiheuttavassa toimenpiteessä. Hallitus esittää, että tulevaisuudessa eläintä saisi käyttää vakavan toimenpiteen jälkeen 26 § nojalla kohtalaista kipua aiheuttavissa kokeissa. Direktiivi sallii kuitenkin jäsenvaltioiden säilyttää voimassa olevan tiukemman lainsäädäntönsä. Katsomme, että Suomen pitäisi säilyttää uudelleen käytettävien eläinten korkeampi suojeluntaso. Lain perusteluissa ei ole selvitetty, miksi näin ei kuitenkaan tehdä.

8 § Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointiryhmän kokoonpanossa ei ole huomioitu tarvetta vaihtoehtoisten menetelmien asiantuntemukseen. Koe-eläinlaitosten henkilöstöltä puuttuu vaihtoehtomenetelmien osaaminen. Koe-eläinlaitokset ja vaihtoehtomenetelmiä kehittävät laitokset toimivat erillään vailla koordinaatiota tai yhteisiä tavoitteita.

Ehdotamme, että hyvinvointiryhmään lisätään kuuluvaksi eläinten käyttöä korvaavien, vähentävien ja parantavien menetelmien tieteellinen asiantuntija. Tämä tulisi vaatia ainakin suuremmilta laitoksilta. Direktiivi vaatii korvaamaan eläinten käytön aina kun se on mahdollista, ja tämän tavoitteen saavuttaminen tulisi varmistaa mahdollisimman hyvin. Korvaavien menetelmien käytön esteenä on aivan liian usein tiedonpuute uusimmasta tutkimuksesta. Korvaavien menetelmien asiantuntijat pitäisi tuoda saman pöydän ääreen eläinkokeita tekevien tutkijoiden kanssa pohtimaan käytännön toimia, joilla korvaavien menetelmien käyttö saadaan edistymään.
Korvaavien menetelmien edustusta ei ole tällä hetkellä edes lupalautakunnassa tai takautuvaa arviointia suorittamassa.

28 § Hankkeessa käytetyn eläimen luovuttamista, palauttamista ja vapauttamista koskevat lupaehdot

Ehdotamme, että eläinten luovuttamisesta päättää laitoksen hyvinvointiryhmä lupalautakunnan sijaan. Yleisiä periaatteita eläinten luovuttamiseen tulisi pohtia erikseen asetuksella säädettävässä neuvottelukunnassa. Lain perusteluosassa pitäisi mainita esimerkkitapauksena tavoitekasvatetun, mutta lemmikkieläimeksi soveltuvaan lajiin kuuluvan eläimen luovuttaminen yksityishenkilölle.

Perustelu: Direktiivin mukaan hyvinvointiryhmä on se taho, joka vastaa ”neuvonnasta eläinten luovuttamista yksityisten ihmisten hoitoon koskevien suunnitelmien yhteydessä, mukaan lukien luovutettavien eläinten asianmukainen sosiaalistaminen”. Direktiivin 19 ja 29 artikla jättävät jäsenvaltioiden harkittavaksi sen, mikä elin tekee päätökset siitä, onko eläin mahdollista luovuttaa tai palauttaa.

Hyvinvointiryhmä tuntee eläinten elinolosuhteet, kun taas hankelupalautakunta käsittelee vain yksittäisiä hankkeita asiakirjojen perusteella. Hyvinvointiryhmä pystyy arvioimaan eläinyksilön luovutuskelpoisuutta ja vastaanottajan tarjoamien pito-olosuhteiden soveltuvuutta kyseiselle eläimelle.

Muun muassa rottien sosiaalistaminen ihmisiin tehdään eräissä laitoksissa niin hyvin, että käytyään toimenpiteissä tarpeettomiksi ne soveltuisivat hyvin lemmikeiksi, ja asianmukaisen sopeuttamisjakson jälkeen käytäntö saattaa soveltua moniin muihinkin eläinyksilöihin. Direktiivin hengen mukaisesti pitäisi ottaa huomioon eläimen koko elinkaaren aikaiset kokemukset ja pyrkiä pienentämään aiheutettua haittaa. Eläimen sijoittaminen uuteen kotiin edistäisi tätä tarkoitusta toisin kuin eläimen lopettaminen.

29 § Takautuva arviointi

Ehdotamme, että takautuvan arvioinnin piiriin otetaan myös vakavuusluokkaan ”kohtalainen” luokitellut toimenpiteet siten, että 29 pykälän 1 momentin ensimmäisen virkkeen loppuosa muutetaan.

Perustelu: Direktiivin 39 artikla jättää jäsenvaltioiden harkintavaltaan sen, millaisilta hankkeilta edellytetään takautuva arviointi. Direktiivin 39 artiklan 2. kohta kuitenkin edellyttää takautuvaa arviointia aina hankkeilta, jotka kuuluvat luokkaan vakava tai joissa käytetään apinoita. Kohdan 3 mukaan jäsenmaa voi halutessaan vapauttaa takautuvasta arvioinnista vain hankkeet, jotka kuuluvat luokkiin lievä ja ei toipumista. Vakavuusluokkaan kohtalainen sisältyy suuria ja kärsimystä aiheuttavia toimenpiteitä, ja siksi kaikki tähän luokkaan kuuluvat kokeet olisi sisällytettävä takautuvan arvioinnin piiriin.

Direktiivissä luokkaan ”kohtalainen” on määritelty toimenpiteitä, jotka nykyinen käytäntömme katsoo vakavimpaan kipuluokkaan kuuluviksi.

Takautuvan arvioinnin tekevän viranomaisen on tarpeen olla lupaprosessista riippumaton vaihtoehtomenetelmien asiantuntija, jotta se voisi selvittää saavutettiinko tavoitteet ja miten eläinkokeita voidaan tulevaisuudessa paremmin korvata ja vähentää.