Lausunto maa- ja metsätalousministeriön ehdotuksesta metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §, 4 § ja 5 §:n muuttamisesta

Animalia ry haluaa jättää lausunnon metsästyslaissa säädettyjä poikkeuslupia koskien. Alla ovat pykäläkohtaiset kommenttimme.

2 § Poikkeusluvan edellytysten arviointi

Pykälästä on poistettava seuraava kohta: ”Muuna tyydyttävänä ratkaisuna ei pidetä karhua, sutta, ilvestä ja ahmaa koskevan poikkeusluvan kohdalla yksilön tai yksilöiden loukuttamista tai nukuttamista ja siirtämistä toisaalle.”

Loukuttamisen, nukuttamisen tai siirtämisen kieltäminen kategorisesti asetuksessa on perusteetonta ja kohtuutonta. Vaikka toimenpiteet eivät ole helppoja, ei ole silti syytä kieltää niiden käyttämistä silloin, kun ne ovat sekä eläinten että ihmisten kannalta mahdollisia. Muistiossa asiaa perustellaan yksittäistapauksilla, jotka eivät ole yleistettävissä. Jatkossakin viranomaisen tulee voida käyttää harkintaa siinä, voisiko yksilön pyydystää elävänä ja siirtää pois alueelta. Jokaisella eläimellä on yksilöarvo ja siksi eläimen hengen säilyttämisen tulisi aina olla ensisijaista ja kaikki keinot siihen käytettävissä.

4 § Riistaeläintä koskevan poikkeusluvan myöntäminen ja lupamääräykset

Pykälään on lisätty: ”Kun sääolosuhteista tai muusta perustellusta syystä johtuen vahinkoa aiheuttavan yksilön tunnistaminen ei ole mahdollista, voidaan poikkeuslupa myöntää kohdentamatta poikkeuslupaa tiettyyn yksilöön ottaen huomioon lajin biologiset ominaispiirteet.”

Katsomme, että tämä kohta tulee poistaa ehdotuksesta. Poikkeuslupa tulisi voida myöntää vain harvoissa poikkeustapauksissa ja silloinkin niin, että voidaan varmistua, että se kohdistuu huomattavaa vahinkoa tai vaaraa aiheuttaneeseen yksilöön. Se, että alueelta tapetaan mikä tahansa saman lajin edustaja, ei todennäköisesti muuta tilannetta mihinkään. Vahinkoa aiheuttanut yksilö jatkaa aiempia tapojaan ja sen varjolla ollaan jälleen hakemassa uutta poikkeuslupaa. Pahimmillaan tarkoituksella tapetaan ensin sellainen yksilö, joka ei ole aiheuttanut vahinkoa, jotta voidaan hakea uusi poikkeuslupa. Kierteestä voi tulla hyvinkin pitkä. Susien kohdalla laumojen hajottaminen metsästämällä aiheuttaa aina riskin kotieläinvahinkojen lisääntymisestä, kun yksinäiset sudet joutuvat etsimään luonnonvaraisia sorkkaeläimiä helpompaa ravintoa.

Vastustamme myös sitä, että aluetta, jonka poikkeuslupa kattaa, laajennetaan. Tämä lisää sen todennäköisyyttä, että muu kuin vahinkoja aiheuttanut yksilö tapetaan.

Mielestämme niin suurpetojen kuin muidenkin eläinten kohdalla tulisi aina ensisijaisesti käyttää muita keinoja vahinkojen torjumisessa kuin tappamista.

5 § Poikkeusluvan voimassaoloaika

Vastustamme muutosta, että poikkeusluvan voimassaoloaikaa pidennetään 21 vuorokaudesta 31 vuorokauteen.

Kuva: jggrz / Pixabay

Ajankohtaista Animaliasta