Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:n muuttamisesta

Animalia kiittää maa- ja metsätalousministeriötä lausuntopyynnöstä.

Vastustamme luonnoksessa esitettyä muutosta siitä, että kytkettynä pidettävien lypsylehmien ja pääasiassa maidontuotantoa varten kasvatettavien hiehojen ulkoiluvaatimus talviajalta poistetaan.

Tutkimukset osoittavat selvästi, että liikunnan tarve patoutuu naudoilla, jotka joutuvat olemaan kytkettyinä. Lisäksi liikkuminen parantaa fyysistä terveyttä erityisesti jalkojen osalta ja edistää sitä kautta hyvinvointia.

Edellinen asetusmuutos tehtiin viime vuonna ja se tuli voimaan 1.1.2024, jolloin ulkoiluaikaa lisättiin 30 päivällä. Alun perin talviajalle säädettiin 30 päivää ulkoilua juuri siksi, että ulkoilun jakaminen kesäajan lisäksi talvikaudelle edistää niin nautojen psyykkistä kuin fyysistäkin hyvinvointia ja terveyttä. Se, että nyt halutaan jälleen muuttaa asetusta ja sallia uudestaan nautojen pitäminen kytkettynä jopa yhdeksän kuukauden ajan vuodesta, ei ole mielestämme hyväksyttävää. Muutos ei edistä eläinten hyvinvointia, ja sen perustelut ovatkin taloudelliset. Perusteluissa mainitaan seuraavasti: ”Talvikautinen jaloitteluvelvoite on monelle tilalle hankala toteuttaa työmäärän lisääntymisen ja olosuhteiden hallinnan kannalta sekä vaatisi myös investointeja jaloittelutarhan perustamista varten.”

Se, että jaloittelun järjestämisestä tulee kustannuksia, ei oikeuta kytkemään nautoja pisimmillään yhdeksäksi kuukaudeksi paikoilleen.

Tämän vuoksi vastustamme luonnoksessa esitettyjä muutoksia ja katsomme, että se tulee perua. Sen sijaan olisi valmisteltava luonnos, jossa taataan vastaava ulkoiluoikeus myös pihattolehmille kuin tällä hetkellä on parsinavetoiden lehmillä. On merkittävä epäkohta, että pihattolehmille ei tarvitse järjestää ulkoilua lainkaan. Ulkoilu ja varsinkin laidunnus edistävät lajityypillisten tarpeiden toteuttamista kaikilla naudoilla, pitomuodosta riippumatta.

Muistio ministeriön sivuilla (pdf)
Luonnos ministeriön sivuilla (pdf)

Kuva: Andrew Skowron

Ajankohtaista Animaliasta