Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle koskien ELY-keskuksen, Business Finlandin ja Kalajoen kaupungin myöntämiä koronatukia 

Animalia haluaa tehdä kantelun ELY-keskuksen, Business Finlandin ja Kalajoen kaupungin turkistarhoille myöntämistä koronatuista. Kaikki nämä tahot ovat edellyttäneet, että tukea saadakseen yrityksen taloudellisen tilanteen on täytynyt olla kunnossa ennen koronapandemiaa. Tukea on kuitenkin myönnetty ehtojen ja rahoitusperiaatteiden vastaisesti turkistarhoille, jotka olivat taloudellisissa vaikeuksissa jo ennen pandemiaa, ja joista osa on tehnyt konkurssin pian tuen saamisen jälkeen. 

Tämän kantelun tiedot perustuvat ELY-keskukselta, Business Finlandilta, Kalajoen kaupungilta, Ruokavirastolta, Asiakastiedolta ja Patentti- ja rekisterihallitukselta saatuihin aineistoihin, joita Animalia-media analysoi. Aineisto koostuu lähes 550 turkistarhan tukitiedoista. Näiden turkistarhojen joukosta Animalia-media tarkasteli 30 turkistarhan tilinpäätös- ja muita taloustietoja. Aineiston laajuudesta johtuen kaikkien tuensaajien tilinpäätöstietoja ja siten tukiehtojen täyttymistä emme ole voineet tarkistaa. Toivomme, että eduskunnan oikeusasiamies selvittää perusteellisesti, miten suuri osa tuista on myönnetty ehtojen vastaisesti. 

ELY-keskus  

ELY-keskus on myöntänyt maatalouden alkutuotannon väliaikaista tukea 488 turkistarhalle yhteensä 31 651 508 euroa vuosina 2020–2021. Ruokaviraston mukaan tukea ei voida myöntää yritykselle, joka on taloudellisissa vaikeuksissa muista syistä kuin koronaviruspandemian takia.

Rahoitusehdoista huolimatta tukea on kuitenkin myönnetty turkistarhoille, joiden taloudellinen tilanne ei ole ollut kunnossa ennen koronapandemiaa. Esimerkiksi Turkistarha1 on saanut maatalouden alkutuotannon väliaikaista tukea 77 800 euroa, vaikka sen liiketoiminta on ollut selkeästi tappiollista liikevaihtoon suhteutettuna vuosina 2016–2019. Yritys voi liiketappioista huolimatta olla kuitenkin vakavarainen, jos sen oman pääoman suhde yrityksen koko pääomaan on riittävän suuri. Näin ei kuitenkaan ole ollut tukea saaneiden tarhojen kohdalla. Esimerkiksi Turkistarha1 oli menettänyt oman pääomansa kokonaan vuonna 2019. Se ei siis ollut vakavarainen, ja sen taloudelliset ongelmat olivat alkaneet jo ennen koronapandemiaa.

Ruokaviraston mukaan tukea ei voida myöntää myöskään EU-määritelmän mukaisesti vaikeuksissa olevalle yritykselle eli yritykselle, joka on menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan kertyneiden tappioiden vuoksi. Turkistarha1 oli tämän määritelmän mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys, mutta sille myönnettiin tästä huolimatta maatalouden alkutuotannon väliaikaista tukea. Kyseinen yritys ehti olla toiminnassa vain neljän kuukauden ajan viimeisimmän tukipäätöksen jälkeen ennen konkurssiin ajautumista. Tätä ennen se kerkesi saada myös Kalajoen kaupungin myöntämää kehittämisavustusta.

Business Finland

Turkistarhat ovat saaneet ELY-keskuksen myöntämän maatalouden alkutuotannon väliaikaisen tuen lisäksi myös Business Finlandin kehittämisrahoitusta yhteensä 1 018 792 euroa. Kehittämisrahoitus on Business Finlandin mukaan suunnattu yrityksille, joiden taloustilanne oli kunnossa ennen pandemiaa. Business Finland on kuitenkin myöntänyt tukea rahoitusperiaatteidensa vastaisesti turkistarhoille, jotka ovat olleet taloudellisissa vaikeuksissa jo ennen koronapandemiaa. 

Esimerkiksi Turkistarha2 on saanut sekä Business Finlandin kehittämisrahoitusta 99 960 euroa että ELY-keskuksen maatalouden alkutuotannon väliaikaista tukea 80 000 euroa, vaikka sen liiketoiminta on ollut tappiollista vuosina 2016–2019. Tappioiden lisäksi tukea saanut turkistarha oli myös raskaasti velkaantunut ja menettänyt oman pääomansa. Jos kyseinen yritys ei olisi ottanut 55 000 euroa pääomalainaa taseensa vahvistamiseksi, se olisi ollut EU-määritelmän mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys.  

Vaikka yritys ei olisikaan EU-määritelmän mukaisesti vaikeuksissa, se ei silti tarkoita, että sen taloustilanne olisi kunnossa. Siksi EU-määritelmän täyttämättä jättäminen ei ole riittävä peruste myöntää rahoitusta, jos vaatimuksena on myös, että yrityksen talouden tulee olla ollut kunnossa ennen koronaviruksen aiheuttamaa pandemiaa. 

Kalajoen kaupunki  

Turkistarhat ovat saaneet ELY-keskuksen maatalouden alkutuotannon väliaikaisen tuen ja Business Finlandin kehittämisrahoituksen lisäksi myös Kalajoen kaupungin kehittämisavustusta. Kalajoen kaupunki myönsi vuonna 2020 alueen turkistarhoille tukea lähes 100 000 euroa. Tukea saadakseen tarhan on tullut täyttää kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Mikäli turkistarhalla ei ole ollut aiempaa koronatuen myöntämispäätöstä, yrityksen liiketoiminnan kannattavuutta on arvioitu viimeisimmän tilinpäätöksen perusteella. Jos yrityksen tilinpäätöksen tulos ja oma pääoma olivat merkittävästi miinuksella, kehittämisavustusta ei tuen ehtojen mukaan voisi myöntää yritykselle

Turkistarha3 ja Turkistarha4 ei ollut aikaisempaa koronatuen myöntämispäätöstä ELY-keskukselta tai Business Finlandilta, minkä vuoksi niiden liiketoiminnan kannattavuuden edellytyksiä on mitä luultavimmin arvioitu yritysten viimeisimpien tilinpäätösten perusteella. Molemmat turkistarhat olivat vuoden 2019 tilinpäätöstietojen perusteella tappiollisia, raskaasti velkaantuneita ja oman pääomansa menettäneitä.  
 
Turkistarha3  
– tilikauden tulos: -572 000 euroa  
– oma pääoma: -653 000 euroa  

Turkistarha4 
– tilikauden tulos: -96 000 euroa 
– oma pääoma: -363 000 euroa 

Kumpikin turkistarhoista teki konkurssin seuraavana vuonna avustuksen saamisesta.

Yhteenvetona todettakoon, että vaikka koronatukien saaminen onkin edellyttänyt, että yrityksen taloustilanne on ollut kunnossa ennen koronapandemiaa, on tukia tästä huolimatta myönnetty turkistarhoille, jotka ovat olleet paitsi tappiollisia myös velkaantuneita ja oman pääomansa menettäneitä. Tukia on myönnetty jopa EU-määritelmän mukaisesti vaikeuksissa oleville yrityksille. Olen pyrkinyt havainnollistamaan väitteitäni muutaman esimerkin avulla, mutta keräämieni aineistojen perusteella vastaavanlaisia perusteettomia tukipäätöksiä on lukuisia. 

Selvityksemme osoittaa, että ELY-keskus, Business Finland ja Kalajoen kaupunki ovat myöntäneet koronatukia turkistarhoille perusteetta. Siksi pyydämme selvittämään, miten suuri osa myöntöpäätöksistä on tehty ehtojen vastaisesti. Virheelliset päätökset tulee korjata ja virheellisesti myönnetyt tuet palauttaa.

Kuva: Andrew Skowron 

Ajankohtaista Animaliasta