Lausunto vaikutusarviointiohjeen luonnoksesta

Animalia haluaa ottaa kantaa lukuun 4.4.7.2. Eläinten hyvinvointi.

Kiitämme sitä, että myös eläinten hyvinvointiin liittyvät kysymykset tullaan jatkossa huomioimaan säädösten vaikutuksia arvioitaessa. Lukuun tarvitaan mielestämme kuitenkin täydentämistä, jotta sen avulla voidaan aidosti arvioida säädösten vaikutuksia eläinten hyvinvointiin.

Ehdotamme, että luku muutetaan vastaavasti kysymysmuotoon, kuten useimmat muutkin luvut ovat. Kysymysmuodot ohjaavat luvussa nyt mainittuja esimerkkejä enemmän pohtimaan säädöksen vaikutuksia. Pelkät esimerkit voivat toimia rajoittavasti.

Ehdotuksemme muotoiluksi on seuraava:

Keskeisiä kysymyksiä esityksen vaikutuksista:

  • Onko säädöksellä vaikutuksia eläimiin suoraan tai välillisesti? Mitä ne ovat?
  • Miten eläinten hyvinvoinnin tasoa nostetaan säädöksellä?
  • Vaarantaako säädös ihmisen hoidossa olevien eläinten hyvinvointia, esimerkiksi rajoittamalla eläimen liikkumista, sosiaalista kanssakäymistä tai muuta lajityypillistä käyttäytymistarvetta? Miten tämä voitaisiin välttää?
  • Rajoittaako säädös eläinten ulkoilumahdollisuuksia? Millä edellytyksillä ulkoilu voitaisiin toteuttaa?
  • Vaarantaako säädös luonnonvaraisten eläinten populaatioita tai siirtymistä alueelta toiselle? Miten tämä voitaisiin välttää?
  • Aiheuttaako säädös riskejä eläinten loukkaantumiselle tai pitkittyneelle kärsimykselle esimerkiksi metsästyksen tai kalastuksen yhteydessä? Miten riskejä voitaisiin vähentää?
  • Annetaanko säädöksessä painoarvoa taloudellisille vaikutuksille enemmän kuin eläinten hyvinvoinnille? Miten tämä voitaisiin välttää?

Lausuntopyyntö ja kaikki jätetyt lausunnot

Kuva: Daniel Quiceno M / Unsplash

Ajankohtaista Animaliasta