Lausunto ehdotuksesta tarkemmiksi säännöksiksi vieraslajilintujen ja -nisäkkäiden pyyntivälineistä ja menetelmistä

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä. Kaikkiaan pidämme lausuntopyyntöä epäselvänä lausuttavana, sillä siinä tehdään lisäyksiä asetusehdotukseen, jota ei ole vielä saatettu voimaan. Selvempää olisi ollut, että koko käsittelyssä ollut asetus olisi annettu lausuttavaksi tai edes kokonaisuutena nähtäväksi.

Haluamme kommentoida esitystä seuraavilta osin.

3 § Kielletyt pyyntivälineet
Kannatamme esitettyä myrkkyjen ja myrkytettyjen tai tainnuttavia aineita sisältävien syöttien sekä tainnuttavien ja tappavien elektronisten laitteiden ja sähkölaitteiden kieltoa. Samoin kannatamme ilma-aseen käyttökieltoa sekä rautojen käytön kieltoa supikoirien, pesukarhujen ja muiden kooltaan niihin verrattavien vieraslajien pyynnissä.

Mielestämme kielletyksi tulisi kuitenkin määrittää kaikkien hetitappavien rautojen käyttö lajista riippumatta. Vaikka käytetään ns. hetitappavia rautoja, ei rautojen aiheuttamasta nopeasta kuolemasta voida olla varmoja. Samoin rautoihin voi joutua eläimiä, jotka eivät ole metsästettävää lajia. Erityisen ongelmallista on vedenalaisten rautojen käyttö rämemajavien ja muiden vedessä elävien nisäkkäiden metsästämisessä. Tämä aiheuttaa merkittävän riskin siitä, että vedenalaisiin rautoihin joutunut eläin kuolee hukkumalla. Lisäksi vedenalaisetkaan raudat eivät valikoi uhrejaan, vaan niihin voi joutua esimerkiksi saukkoja.

Mielestämme ei ole tarpeen sallia myöskään yöammuntaa varten tarkoitettuja tähtäinlaitteita, keinotekoisia valonlähteitä, peilejä tai muita häikäiseviä laitteita tai ääntä synnyttäviä koneellisia laitteita metsästyksen apuvälineinä näiden lajien metsästyksessä.

Asetukseen tulee myös lisätä pykälä, johon kirjataan eettisistä syistä pesimäaikaiset rauhoitusajat myös vieraslajeille. On täysin eettisesti kestämätöntä sallia, että emo voidaan tappaa silloin, kun se vielä imettää poikasiaan. Tämä johtaa väistämättä poikasten kuolemiseen nääntymällä ja aiheuttaa niille vältettävissä olevaa kärsimystä. Myös piisamin pesä tulee rauhoittaa, sillä pesän tuhoaminen vaarantaa paitsi piisamin poikaset, myös aiheuttaa riskin alueen vesilintujen pesien tuhoutumisesta ja pesinnän häiritsemisestä.

Mielestämme myös ravintohoukuttimien käyttö tulee kieltää mm. supikoirien metsästyksessä. Tällä ehkäistään sitä, ettei supikoirille tehtyä haaskaa voida käyttää tekosyynä muiden eläinten, kuten suurpetojen, salametsästyksessä.​

Ajankohtaista