Lausunnot seuraavista luonnoksista:
1) valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2019 
2) valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
3) maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Viitaten lausuntopyyntöön Dnro 1518/01.02/2018

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä.

1) valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2019

Tähän esitykseen Animalialla ei ole lausuttavaa.

2) valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Animalia ei kannata mitään esityksessä esitettyjä poistoja pykälistä. Mielestämme vaatimusten poistot heikentävät hyvinvointikorvausten merkitystä eläinten hyvinvoinnin parantajina, sillä korvaukset tulisi maksaa juuri niille tiloille, joilla aidosti panostetaan eläinten hyvinvointiin ja sen tason nostamiseen.

Jos ehdotetut poistot tehdään, heikkenee eläinsuojelusäädösten vaikutus tukien vähentämiseen niissä tapauksissa, joissa eläinsuojelusäädöksiä on tiloilla rikottu. Tämä on mielestämme suuressa ristiriidassa hyvinvointikorvausten tarkoituksen kanssa. Vaikka ehtojen poistaminen tästä laista ei suoraan vaikutakaan eläinten hyvinvoinnin heikkenemiseen, koska poistetut vaatimukset kuuluvat muuhun lainsäädäntöön, vaikuttaa se kuitenkin tukien maksamiseen ja vähentämiseen niissä tapauksissa, kun lakia ei ole noudatettu. Tämän vuoksi ehtojen tulisi mielestämme olla aina tiukat silloin, kun tilalle maksetaan erillistä eläinten hyvinvointikorvausta.

Erityisen huolestuttavaa on, että poistettavaksi on esitetty eläinten pitopaikan puhtauteen, eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen, eläinten ruokkimiseen ja vedensaantiin ja jopa eläinten hoidotta jättämisen kieltämiseen liittyviä vaatimuksia. Näiden pitäisi ehdottomasti näkyä hyvinvointikorvausten vaatimuksissa toimenpiteestä ja eläinlajista riippumatta, emmekä siksi voi kannattaa varsinkaan esityksen näitä seikkoja koskevia poistoja.

Pykälässä 33 esitettyjä korotuksia eläinten hyvinvointikorvauksen tasoon kannatamme.

3) maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Animalia ei kannata esityksessä ehdotettuja poistoja eläinten hyvinvointikorvaukseen liittyvistä toimenpiteistä. Animalian mielestä kaikki ehdotetut poistot lukuun ottamatta pykälään 17 tehtyä muutosta tulee perua.

On täysin perusteetonta, että toimenpiteiden vaatimuksista ollaan poistamassa asioita, jotka vaikuttavat suoraan eläimen hyvinvointiin. Toimenpiteissä on säilytettävä kaikki ne vaatimukset, jotka liittyvät suoraan eläimen hyvinvointiin ja perustarpeisiin.

Pykäläkohtaiset perustelut:

3 § Nautojen ruokinta ja hoito

Karkearehun riittävä saanti on erittäin tärkeää nautojen hyvinvoinnille. Siksi vaatimusta karkean rehun riittävästä saatavuudesta ei tule poistaa. Myöskään vaatimusta eläimen yksinpitämisen kieltämisestä ilman hyväksyttävää syytä ei tule poistaa, sillä nauta on laumaeläin, joka tarvitsee sosiaalisen yhteyden lajitovereihinsa. Myöskään vaatimusta valmiudesta varavoiman kytkemiseen ei tule poistaa, sillä nykyisissä suurnavetoissa lähes kaikki toiminnot ruokinnasta lannanpoistoon ja lypsyyn ovat sidoksissa sähköön ja pitkä sähkökatkos vaarantaa nopeasti eläinten hyvinvoinnin.

4 § Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pinta-alavaatimuksilla

Pykälästä ei tule poistaa vaatimusta, että huomattavan eri-ikäisiä tai muutoin eriarvoisia eläimiä ei saa pitää samassa karsinassa. Vasikoille tulee taata riittävä rauha ja turva ahtaissa sisäkarsinoissa ja ilman tätä vaatimusta sen ei voida taata tapahtuvan. Myöskään vaatimusta juotolla olevan vasikan maidon tai juomarehun saamisesta imemällä ei saa poistaa. Imeminen on vasikalle voimakas lajityypillinen tarve, jonka estäminen altistaa vasikan häiriökäytöksille. Myöskään vaatimusta karkearehun jatkuvasta tarjoamisesta ei tule poistaa, sillä vasikoilla tulee olla niiden hyvinvoinnin turvaamiseksi karkearehua tarjolla ensimmäisestä elinviikosta alkaen.

6 § Emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

Vaatimusta karkearehun jatkuvasta tarjoamisesta ei tule poistaa, sillä vasikoilla tulee olla niiden hyvinvoinnin turvaamiseksi karkearehua tarjolla ensimmäisestä elinviikosta alkaen.

11 § Lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinat sekä
12 § Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat

11 pykälässä tulee säilyttää vaatimus poikimatilojen sijoittelusta lähelle lypsyasemaa, jotta poikineen eläimen helppo lypsäminen voidaan taata. 11 ja 12 pykälässä tulee säilyttää vaatimus huonetilan tai eläimen lämpimänä pitämisestä tarvittaessa, sillä se voi olla sairaan tai poikineen eläimen hyvinvoinnille välttämätöntä. Koska naudat ovat voimakkaasti laumaeläimiä, tulee pykälässä säilyttää myös vaatimus siitä, että karsinasta on näköyhteys muihin nautoihin. Myös vaatimus hoidettavan eläimen nopeasta kiinnittämisestä ja turvallisen käsittelyn mahdollistamisesta on säilytettävä.

21 § Sikojen sairas- ja hoitokarsinat

Pykälässä on säilytettävä vaatimus olosuhteissa, joissa taataan jatkuvan ja riittävän hyvälaatuisen veden tarjoaminen ja syömisen ja lepäämisen ongelmitta. Lisäksi pykälässä on säilytettävä vaatimus eläimen lämmitysmahdollisuudesta. Kun kyse on sairaan eläimen hoidosta ja siitä maksettavasta erillisestä hyvinvointikorvauksesta, tulisi tällaisten vaatimusten olla ehdottomasti vähimmäisvaatimuksina mukana.

22 § Lampaiden ja vuohien ruokinta

Vaatimus karkean rehun riittävästä saatavuudesta on säilytettävä, sillä lampaiden ja vuohien ruuansulatus ja ruokinta perustuvat karkeaan rehuun, ja pitäisi olla itsestään selvää, että sen riittävä saatavuus vaaditaan näiden eläinten hyvinvointia koskevissa toimenpiteissä.

24 § Lampaiden ja vuohien hoito

Pykälästä ei tule poistaa vaatimusta siitä, että sairaalla tai vahingoittuneella eläimellä on oltava näköyhteys vähintään toiseen yksilöön. Lampaat ja vuohet ovat laumaeläimiä, joiden hyvinvoinnille lajitoverin läsnäolo on erittäin tärkeää. Lammasta tai vuohta ei sairaanakaan saa erottaa täysin lajitovereista.