Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatilan investointituen kohdentamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Viitaten lausuntopyyntöön Dnro 121/01.02/2018

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä. Kannatamme sitä, että uusien navetoiden rakentamista ohjataan pihattonavetoiden rakentamiseen lopettamalla uusien parsinavetoiden rakentamiseen annettavat investointituet.

Parhaillaan käsittelyssä on hallituksen esitys laiksi eläinten hyvinvoinnista. Yksi lakiesityksen yhteydessä paljon esillä ollut asia on parsinavetoiden kielto. Tämän vuoksi katsomme, että parsinavetoiden peruskorjaamiseen suunnatut investointituet tulee sitoa mahdollisesti lakiin kirjattavaan parsinavetoiden kieltoon siirtymäajalla. Jos parsinavetat tullaan kieltämään esimerkiksi 15 vuoden siirtymäajalla, tulisi investointitukia parsinavetoiden peruskorjaamiseen myöntää korkeintaan puoliväliin siirtymäaikaa.

Lisäksi ehdotamme, että pykälään lisätään, että uutta navettaa rakennettaessa investointitukia myönnetään ainoastaan sellaisille navetoille, joihin rakennetaan myös ulkoilualueet ja/tai laitumet naudoille.