Integritetspolicy för Animalia ry:s webbtjänster

Våra sympatisörers konfidentialitet är viktig för oss. Vi ser allvarligt på hur vi behandlar personuppgifter. Vi förbinder oss att hantera dina uppgifter omsorgsfullt och hålla dem skyddade.

Animalia får personuppgifter via donationer, sajten Lahjaelaimille.fi, webbshoppen och olika formulär på föreningens webbplats. Vi behöver informationen för att behandla dina donationer och inköp via de här webbtjänsterna, men också för att kunna rapportera om det inflytande ditt stöd och vårt arbete har.

Det här är Animalia ry:s registerbeskrivning och integritetspolicy i enlighet med personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Skriven den 22 maj 2018. Senast reviderad den 9 december 2021.

Registrets namn

Animalia ry:s kund- och kampanjregister 

Personuppgiftsansvarig och kontaktperson 

Personuppgiftsansvarig: Animalia ry (nedan också Föreningen)
FO-nummer: 0224254-8
Adress: Söderviksgatan 4, 00500 Helsingfors
Telefon: (09) 720 6590 (må–to kl. 10–15)
E-postadress: animalia(at)animalia.fi
Kontaktperson: Tarja Balding  

Webbanalys 

På Animalia ry:s webbplats används programvaran Google Analytics för webbanalys. Programvaran tillhandahålls av Google Inc. (nedan Google). Google Analytics identifierar användare med så kallade kakor (cookies). Uppgifter om användning av webbsidorna förmedlas till och förvaras på Googles servrar bland annat i USA. Animalia ry använder dessa data för att sammanställa rapporter över användningen av webbplatsen. Rapporterna används för besöksstatistik och förbättring av tjänsten. 

Besöksdata som samlas in med kakor är anonyma. Användaren kan blockera användningen av kakor genom att aktivera funktionen för att blockera kakor i sin webbläsare. Det kan hända att användaren i detta fall inte kan dra nytta av alla funktioner på webbplatsen. Genom att besöka webbsidorna samtycker användaren till Googles datainhämtning för de syften som anges ovan. 

Mer information om Googles webbanalys finns på Googles sida för dataskydd. Analys med Google kan avaktiveras via http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 


På Animalia.fi används dessutom en Facebook-pixel. Den är ett analysverktyg som utvecklats av Facebook för att administratören för en webbplats ska kunna samla in data om besökarnas aktivitet på webbplatsen.

De registrerade

Individer kan meddela Animalia ry olika personuppgifter via de webbplatser och webbtjänster som föreningen administrerar (t.ex. webbshoppen, Lahjaelaimille.fi). Dessa uppgifter behandlas i föreningens kund- och kampanjregister. 

Syftet med kund- och kampanjregistret är att sammanställa uppgifter som är nödvändiga för föreningens verksamhet om kunder och engångsdonatorer, samla in uppgifter om personer med intresse för föreningens verksamhet för marknadsföring och utveckling av kundrelationerna samt inhämta övriga uppgifter som är nödvändiga för föreningens verksamhet och sammanställa informationen till stöd för utveckling av föreningens verksamhet. 

Regelbunden och kontinuerlig elektronisk kommunikation sker enbart med kundens tillstånd och i de kanaler för vilka kunden uttryckligen gett sitt samtycke.

Ändamål

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning är personens samtycke och personuppgiftsansvariges berättigade intresse (kundrelation). Uppgifterna i registret kan användas för att administrera, sköta, upprätthålla och utveckla kundrelationen mellan Animalia ry och dess kunder, för att rikta utbudet, för analys, produktion, tillhandahållande och utveckling av tjänsterna samt för marknadsundersökningar och andra statistiska ändamål.

Uppgifter i registret 

Kund- och kampanjregistret kan innefatta följande uppgifter om Animalia ry:s kunder:

 • kundens för- och efternamn
 • kundens hemort
 • kundens hemadress och postnummer
 • kundens födelsetid
 • kundens e-postadress och/eller mobilnummer
 • information om erbjudanden, beställningar, engångsdonationer, avtal och/eller underskrift av upprop som gäller Animalia ry:s verksamhet
 • kundhistorik
 • tillstånd till och förbud mot direktmarknadsföring
 • kontaktinformation eller andra uppgifter i anknytning till fakturering
 • uppgifter som samlats in från kunden själv eller i övrigt med kundens samtycke
 • kommunikation i olika tjänster och kanaler samt användar- och besöksinformation om användningen av tjänster och innehåll (sök- och webbhistorik)
 • identifierande uppgifter avseende elektronisk kommunikation (t.ex. IP-adress)
 • uppgifter som sammanställts ur registret över avsnitt som är relevanta för ändamålet

Ordinarie informationskällor

Informationskällorna är uppgifter som samlats in via föreningens verksamhet från personen själv (t.ex. beställningar via webbplatser som Animalia ry administrerar, deltagande i föreningens kampanjer eller underskrift av upprop, prenumerationer på nyhetsbrev via webben eller i Animalia ry:s evenemang eller engångsdonationer). Uppgifter kan också samlas in vid användning av någon av tjänsterna eller på andra sätt direkt av den registrerade eller med den registrerades samtycke (t.ex. kakor). Animalia ry ser till att uppdatera registret regelbundet och efter bästa förmåga radera onödiga uppgifter ur registret.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter och eventuell överföring till länder utanför EU

För att kunna garantera att vissa webbtjänster (t.ex. webbshoppen) fungerar, kan Animalia ry i begränsad utsträckning lämna ut personuppgifter till tredje parter. Tillgång till personuppgifter ges inte i högre grad än vad som är nödvändigt för att utföra tjänsterna.

Animalia ry kan för personuppgiftsbehandlingen också anlita andra serviceleverantörer utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Överföring av personuppgifter till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet görs alltid på någon av nedanstående lagliga grunder:

 • Europeiska kommissionen har beslutat att det i det mottagande landet i fråga föreligger en adekvat skyddsnivå;
 • Animalia ry har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter genom att tillämpa de standardklausuler om dataskydd som Europeiska kommissionen har godkänt. Kunden har i detta fall rätt att få en kopia på standardklausulerna i fråga genom att kontakta Animalia ry på det sätt som beskrivs under punkten Kontakt, eller
 • Den registrerade har gett sitt uttryckliga samtycke till överföring av personuppgifter eller någon annan laglig grund för överföring av personuppgifter föreligger. 
 • Överföring av personuppgifter till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet baserar sig alltid på gällande lagstiftning för personuppgiftsbehandling och sker i enlighet med denna lagstiftning. 

Animalia ry använder e-posttjänsten MailChimp för sin kommunikation. Mailchimp är en tjänst som tillhandahålls av det amerikanska bolaget The Rocket Science Group, vilket innebär att vissa personuppgifter överförs till länder utanför Europeiska unionen när tjänsten används. Data som överförs till USA inkluderar personens för- och efternamn, e-postadress, hemort samt information om i vilket sammanhang dessa uppgifter inhämtats. Dataöverföring till tjänsten MailChimp baserar sig alltid på samtycke till att ta emot elektronisk marknadsföring och samtycket kan återkallas när som helst.

Skyddsprinciperna

Hela Animalia ry:s personal och utomstående som arbetar för föreningens räkning har tystnadsplikt i fråga om alla kunduppgifter vid Animalia ry. Registeruppgifterna skyddas genom lösenord och begränsade användarbehörigheter. Uppgifterna pseudonymiseras i mån av möjlighet, dock så att användning i enlighet med grunderna för registret inte omöjliggörs. Om uppgifterna i registren sparas på webbservrar, säkerställs det fysiska och digitala dataskyddet för maskinvaror på lämpligt sätt. Enbart de medarbetare vars arbetsbeskrivning inkluderar personuppgiftsbehandling har rätt att använda de sparade uppgifterna.

Animalia ry eftersträvar kontinuerligt att utveckla sina dataskyddspraxis och upprätthålla personalens kompetens exempelvis genom lämplig utbildning. När en kundrelation upphör raderas uppgifterna om kunden genast ur registret när behandling av dem inte längre behövs. Animalia ry iakttar i regel en lagringstid på högst 36 månader efter att kundrelationen upphört utgående från sitt berättigade intresse, dock med undantag för tillämplig lagstiftning eller situationer som uppstår genom avtalsförpliktelser, där lagringstiden kan vara längre.

Profilering

Animalia ry kan inom ramen för sin personuppgiftsbehandling och tillgodoseende av ändamålet med registret utföra automatiserad profilering av kunden. Profileringen innebär att kunden får bättre anpassad information om Animalia ry:s verksamhet.   Profilering görs utgående från hemort, information om erbjudanden, beställningar, donationer eller avtal eller kombinationer av dessa, kundhistorik samt eventuella andra uppgifter som kunden själv ger eller som på annat sätt samlas in med kundens samtycke.

Rättigheter

Kunden har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av hens personuppgifter för direktmarknadsföringssyften. Kunden kan meddela Animalia ry tillstånd och förbud för direktmarknadsföring i specifika kanaler (t.ex. förbjuda marknadsföring per e-post).

Dessutom har kunden i regel rätt att i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning när som helst

 • få information om behandling av hens personuppgifter, 
 • få tillgång till sina egna uppgifter och granska de personuppgifter om hen som Animalia ry behandlar,  
 • kräva att felaktiga och inexakta personuppgifter korrigeras och kompletteras, 
 • kräva att hens personuppgifter raderas, 
 • återkalla sitt samtycke och invända mot behandlingen av hens personuppgifter i den omfattning sådan behandling baserar sig på kundens samtycke,
 • invända mot behandlingen av personuppgifter avseende hen av skäl som hänför sig till hens specifika situation i den omfattning som grunden för personuppgiftsbehandlingen är Animalia ry:s berättigade intresse, 
 • få ut sina personuppgifter i ett maskinläsbart format och överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig under förutsättning att kunden själv har gett Animalia ry personuppgifterna i fråga, att Animalia ry behandlar uppgifterna utgående från den registrerades samtycke och behandlingen utförs automatiskt, och 
 • kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. 

Kunden ska lämna in sin begäran för tillgodoseende av ovannämnda rättigheter i enlighet med punkten Kontakt i denna integritetspolicy. Animalia ry kan be kunden precisera sin begäran skriftligen och bekräfta sin identitet innan begäran behandlas. Animalia ry kan vägra att tillmötesgå begäran med hänvisning till grund som fastställs i tillämplig lag.

Animalia ry svarar kunden inom den tidsfrist som fastställs i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Alla kunder har rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten eller till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat i Europeiska unionen där kundens hemort eller arbetsplats ligger i det fall att kunden anser att hens personuppgifter inte behandlats i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Kontakt

Begäranden som gäller utövning av den registrerades rättigheter, frågor om denna integritetspolicy och övriga kontaktförfrågningar görs per e-post till Heidi Kivekäs på adressen heidi.kivekas@animalia.fi. Den registrerade kan också ta kontakt personligen eller skriftligen på följande adress: 

Animalia ry
Heidi Kivekäs
Söderviksgatan 4
00500 Helsingfors

Animalia ry kan be kunden precisera sin begäran skriftligen och bekräfta sin identitet innan begäran behandlas. Animalia ry svarar kunden inom den tidsfrist som fastställs i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad). 

Ändringar i denna integritetspolicy

Integritetspolicyn kan uppdateras tidvis, exempelvis om lagstiftningen revideras.