Ristiriitaiset eläinkokeet

Eläinkokeiden käyttöön ja oikeutukseen liittyy monia ristiriitoja.  Eettisten ongelmien lisäksi eläinkokeet ovat epäluotettavia, sillä eläinten geeniperimä poikkeaa ihmisen geeniperimästä ja ihmiselle ominaiset sairaudet eivät useinkaan esiinny luontaisesti eläimissä. Lisäksi ihmisen elämään oleellisesti kuuluvat  elämäntapojen vaikutukset jäävät eläinkokeissa usein huomiotta.

Eläinkokeiden pohjimmainen ristiriita on, että eläimen uskotaan olevan tarpeeksi ihmisen kaltainen toimiakseen ihmisen mallina, mutta samalla riittävän erilainen, jotta eläimelle voidaan aiheuttaa sellaista kipua ja kärsimystä, jota ihmiselle ei saisi aiheuttaa.

Erilainen geeniperimä

Yleisin väite, jolla eläinkokeita puolustetaan, on, että luotettavaan tutkimukseen tarvitaan kokonainen organismi, ei vain yhtä elintä tai muuta tiukasti tarkoitukseensa rajattua eläinkokeetonta tutkimusmallia. Eläin on toki kokonainen organismi, mutta erilainen organismi kuin ihminen.

Ihmisten sukulinja erosi esimerkiksi hiirten sukulinjasta 70 miljoonaa vuotta sitten ja orankien sukulinjasta 4 miljoonaa vuotta sitten. Toisistaan eronneet sukulinjat ovat siitä lähtien kehittyneet hyvinkin erilaisiksi. Lisäksi on huomioitava, että evoluutio tuottaa eroavaisuuksia myös saman lajin edustajien välille.

Nykyaikaisilla tutkimusvälineillä voidaan perehtyä yhden ainoan geenin koostumukseen. Tällä tasolla lajit eroavat toisistaan oleellisesti. Esimerkiksi HI-viruksen tavassa siirtyä soluun on lajien välillä enemmän eroja kuin yhteisiä piirteitä.

Eri lajien erilaiset sairaudet

Muut eläimet eivät sairastu moniinkaan niistä sairauksista, joita ihmisillä esiintyy. Siksi turvaudutaan joko eläinten geenimuunteluun tai aiheutetaan oireet eläimelle keinotekoisesti kirurgialla, myrkyttämällä tai sähköiskuilla. Tällöin sairauden kehittymismekanismi on erilainen kuin ihmisellä.

Lisäksi ihmiskeholle oleelliset seikat, kuten ravinto, elämäntavat, päihteiden käyttö, haitalliset ympäristövaikutukset sekä psyykkiset ja sosiaaliset tekijät jäävät eläinkokeissa usein huomiotta. Toisaalta koe-eläin kärsii stressistä, mikä aiheutuu epätyypillisestä elinympäristöstä sekä eläimen kivusta ja kärsimyksestä.

miceandmen_uusi