Koe-eläindirektiivin ongelmat tarkastelussa – toimenpiteet jäävät odottamaan

Koe-eläindirektiivin ongelmat tarkastelussa – toimenpiteet jäävät odottamaan

Viime viikolla EU-komissio julkaisi eläinkoedirektiiviä koskevan raportin. Vuonna 2010 hyväksytty direktiivi tuli viime vuonna uudelleentarkasteltavaksi, sillä sen vaikutuksia ja muutostarpeita haluttiin arvioida. Tarkastelun pohjaksi oli pyydetty lausuntoja jokaisen jäsenvaltion direktiiviin liittyviltä sidosryhmiltä. Myös Animalia jätti lausuntonsa direktiivin täytäntöönpanosta ja vaikutuksista.

Raportissa nostettiin esiin suurimmiksi huoliksi eläinkokeiden arviointi- ja hyväksymisprosessien tehokkuuden parantaminen sekä niiden yhdenmukaisuus jäsenvaltioiden sisällä sekä välillä. Raportti korostaa myös suuremman avoimuuden tarvetta eläinkoetoiminnassa. Lisäksi raportissa mainitaan tarve varmistaa korkeat vaatimukset alan koulutukselle, jotta voidaan varmistua 3R:n (korvaaminen, vähentäminen, parantaminen) mahdollisimman laajasta hyödyntämisestä. Eläinkokeita suorittavien henkilöiden koulutusvaatimukset vaihtelevat edelleen suuresti jäsenvaltioiden välillä.

Eläinsuojelujärjestöt ovat tällä hetkellä turhautuneita uusien vaihtoehtoisten menetelmien validoinnin ja hyväksynnän hitaaseen edistymiseen. Neljän keskeisen tekijän katsottiin hidastavan 3R-periaatteiden täytäntöönpanoa ja eläinkokeettomien tutkimusmenetelmien käyttöä: tiedon puute, riittämätön viestintä, hyväksyttävyys ja kustannukset. EU-komissio on kuitenkin julkaissut hiljattain raportin ‘Non animal approaches, the way forward’, jossa annetaan suosituksia eläinkokeettoman tutkimuksen edistämiseksi. Nämä suositukset olisikin nyt huomioitava ja vietävä käytäntöön.

Raportin mukaan komissio ei valitettavasti ole tekemässä strategiaa ja aikataulua kädellisillä tehtävien eläinkokeiden vähentämiseksi ja lopettamiseksi kokonaan. Tämä on pettymys eläinsuojelujärjestöille. Hyvä asia kuitenkin on, ettei siirtymäaikaa luonnosta pyydettyjen apinoiden koe-eläinkäytölle pidennetä.

Direktiivillä olisi potentiaalia parantaa 3R:n käyttöönottoa EU:ssa sekä haastaa perustelemaan eläinkokeiden eettistä ja tieteellistä oikeutusta, esimerkiksi tehostamalla ja yhdenmukaistamalla eläinkoelupien arviointia ja hyväksymistä. Jotta direktiivin koko potentiaali saataisiin käyttöön, olisi esimerkiksi tarpeen laajentaa asiantuntijapohjaa eläinkoeluvat hyväksyvissä lautakunnissa. Lisäksi EU-maille tulisi sallia kansallisesti EU-direktiiviä tiukempien eläinkoelakien asettaminen tai tiettyjen eläinkokeiden kieltäminen. Direktiiviä tullaan arvioimaan vielä kattavammin vuoden 2019 jälkeen.

Suomessa eläinkoeluvat myöntää hankelupalautakunta, joka koostuu 16 varsinaisesta jäsenestä, 16 varajäsenestä sekä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta. Animalian eläinsuojeluasiantuntija Laura Uotila sekä hallituksen jäsen Sari Ung-Lanki ovat lautakunnassa varajäseninä. Lisäksi Animalian vs. toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs on varsinainen jäsen koe-eläintoimintaa käsittelevässä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnassa. Hankelupalautakunnan sivuilta löytyvät yleistajuiset tiivistelmät Suomessa myönnetyistä eläinkoeluvista sekä tilastoja käytetyistä eläimistä. Neuvottelukunnasta löytyy lisätietoja ministeriön sivuilta.

Lisätietoja direktiivin uudelleentarkastelusta:

Eurogroup for Animals

Raportti komission sivulla